W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 155 w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (XVIII.155.2011)

 

UCHWAŁA NR XVIII.155.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia  2011 roku

w sprawie: budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 409 905 200 zł.

2.   Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dochody bieżące w wysokości                  295 521 223 zł 

2)     dochody majątkowe w wysokości          114 383 977 zł. 

§ 2

1.   Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 482 905 200 zł.

2.             Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1)       wydatki bieżące w wysokości                   284 622 779 zł 

2)       wydatki majątkowe w wysokości         198 282 421 zł. 

§ 3

1.         Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2012 roku na kwotę 73 000 000 zł.

2.          Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta są przychody z tytułu:

1)         zaciąganego kredytu w kwocie                        41 000 000 zł

2)         nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie              32 000 000 zł.

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 73 000 000 zł z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1)   kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000 zł,

2)   kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 41 000 000 zł.

 

§ 6

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających, zgodnie z zawartą umową, do spłaty w 2012 roku, w wysokości 361 689 zł.

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości                          6 005 131 zł 

w tym:

1)             rezerwę ogólną w wysokości        1 911 002 zł 

2)             rezerwy celowe w wysokości                      4 094 129 zł 

     z przeznaczeniem na:

a.     nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli       182 347 zł 

b.    dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         60 782 zł 

c.     realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego           751 000 zł 

d.    urlopy zdrowotne dla nauczycieli            300 000 zł 

e.     wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta            2 700 000 zł 

f.     wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami     100 000 zł. 

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 700 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 3 700 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta zawarte w  załączniku nr 4.

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1)   zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust.1,

2)   zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust.2,

3)   dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

4)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5)   przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

6)   zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł,

7)   przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków, na okres do lat czterech.

§ 13

Ustalić, że uzyskane przez oświatowe jednostki budżetowe, w ramach zadania 220 – Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku  budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego