W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 157 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok (XVIII.157.2011)

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR XVIII.157.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 22 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

-

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 565 384 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 331 361 074 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 301 072 671 zł,

2)   dochody majątkowe 30 288 403 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki  budżetu Miasta o kwotę 1 315 717 , w tym:

1)   wydatki bieżące o 1 505 200 zł,

2)   wydatki majątkowe o 50 000 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.    

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 367 078 859 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 281 209 419 zł,

2)     wydatki majątkowe 85 869 440 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 249 667 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 35 717 785 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć  kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 249 667 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 38 617 785 zł.

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę  134 448 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1  określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1  

1.     W związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok (pismo Nr ST5/4822/31g/BKU/11 i ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 roku) proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia, w części gminnej o kwotę 8 734 zł i w części powiatowej o kwotę 5 232 zł. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. W związku z tym, iż Miasto pokryło ze środków własnych koszty odpraw, niniejszą uchwałą proponuje się zwiększyć tylko plan dochodów budżetu Miasta przy równoczesnym zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 13 966 zł.

 

2.     W związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Finansów o zwiększeniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów w 2011 roku (pismo Nr ST4/4822/911/MSJ/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku) proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 758 – Różne rozliczenia, w części powiatowej o kwotę 156 454 zł przy równoczesnym zmniejszeniu planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o tę kwotę.

 

3.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  1 450 000 zł z tytułu zwrotu kosztów nabycia nieruchomości pod łącznik ul. Podhalańskiej z ul. Małopolską w związku z przedłużającym się postępowaniem o zapłatę tej należności przed sądem powszechnym.

 

4.      Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 083 960 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe, które na mocy odrębnych przepisów pełnią funkcję organu pobierającego te dochody.

 

5.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 840 917 zł z tytułu podatku od nieruchomości wraz z należnymi odsetkami. Zwiększenia planu proponuje się dokonać w związku z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości złożoną przez jednostki organizacyjne Miasta, wynikającą z likwidacji zwolnienia tychże jednostek z podatku.

 

 

6.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 638 713 zł z tytułu niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, spowodowane niższym niż planowano wydobyciem węgla.

 

7.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5 200 zł z tytułu środków z budżetu UE (4 420 zł) i dotacji z budżetu państwa (780 zł) na realizację projektu „Sieć Inkubatorów  Społecznej Przedsiębiorczości” , w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń  z 2011 roku na rok 2012.

 

8.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  1 436 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w związku z mniejszymi niż dotychczas opłatami ponoszonymi przez Firmę Cofinko Poland, która prowadzi składowisko odpadów komunalnych w mieście. Przyczyną takiej sytuacji jest fakt, iż w grudniu 2010 roku na terenie składowiska została przekazana do użytkowania sortownia odpadów o przepustowości około 70 tys. ton rocznie, a za odpady wysegregowane z wymieszanych odpadów komunalnych (szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradalne) i poddanych  recyklingowi oraz odzyskowi firma nie ponosi opłat.

 

Załącznik Nr 2

1.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków  majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę  50 000 zł, planowaną na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pod nazwą „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”. W związku z tym, że wykonanie wydatków projektu przekroczy próg 50% całkowitej wartości projektu dopiero z końcem tego roku, audyt zewnętrzny może być przeprowadzony dopiero w przyszłym roku.

2.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 5 200 zł planowanych na realizację projektu „Sieć Inkubatorów  Społecznej Przedsiębiorczości”, w związku z przesunięciem realizacji części szkoleń  z 2011 roku na rok 2012.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 1 340 917 zł  na pokrycie kosztów należnego Miastu podatku od poszczególnych jednostek organizacyjnych, jak niżej:

w części gminnej

 

-         Miejska Biblioteka Publiczna o kwotę 95 083 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki,

-         Miejski Ośrodek Kultury o kwotę 10 665 zł w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

-         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o kwotę 921 172 zł w dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe,

-         Publiczny Żłobek Nr 1 o kwotę 37 581 zł w dziale 853 – Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 – Żłobki,

-         Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca” o kwotę 14 888 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,

-         Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 39 985 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,

-         Miejski Zarząd Nieruchomości w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 382 zł (częściowe pokrycie kosztów),

 

w części powiatowej

-         Dom Nauki i Rehabilitacji o kwotę 114 325 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

-         Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 42 141 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy,

-         Rodzinny Dom Dziecka o kwotę 3 974 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

-         Zespół Ognisk Wychowawczych o kwotę 60 721 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach  Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 249 667 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.  

 

Załącznik Nr 4

W  wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok,  polegającą na:

-         zwiększeniu poz. I.1 o kwotę 95 083 zł, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,

-          zwiększeniu poz. I.3 o kwotę 10 665 zł, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości,

-         zwiększeniu  poz. I.26 o kwotę 2 200 zł, poprzez zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Jastrzębia – Zdroju w niepublicznym przedszkolu w Bielsku - Białej,

-         zwiększeniu poz. I. o kwotę 1 650 zł, poprzez dodanie pkt. 27 dotacja celowa dla gminy Pawłowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój w niepublicznym przedszkolu,

-         zmniejszeniu poz. II.1. o kwotę 5 150 zł, poprzez zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych AP Edukacja w Jastrzębiu-Zdroju o 1 650 zł oraz dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych PRYMUS w Jastrzębiu-Zdroju o 3 500 zł,

-         zwiększeniu poz. II.1. o kwotę 26 223 zł, poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi "Dzwoneczek" w Jastrzębiu – Zdroju,

-         zwiększeniu poz. II.3 o kwotę 30 000 zł, poprzez zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 9 622 zł, w tym:

-         z tytułu dochodów za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz za przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 7 900 zł,

-         z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę 1 722 zł.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane