W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 131 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok (XII/131/2007)

UCHWAŁA  NR XII/131/2007       

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie  zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2,   art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  w oparciu o opinie Komisji,              

     

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

 

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

 

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2007 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

 

1.Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2007 i na lata 2008-2009”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

2.W załączniku Nr 3 wprowadzić następujące zmiany:

-         w programie  „Drogi” nazwę zadania inwestycyjnego Nr 1 „Modernizacja ulicy Turystycznej II etap” zamienić na „Modernizacja ulicy Turystycznej”,

-         w programie „Edukacja, kultura i sport” nazwę zadania inwestycyjnego Nr 51 „ Modernizacja Hali Sportowej” zmienić na „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej”. 

§ 4

 

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4

§ 5

 

Zmienić plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój. 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie zmian budżetu na 2007 rok

 

Załącznik Nr 1

 

Dochody

 

1.       W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa proponuje się zwiększyć plan dochodów  w wysokości 728 842 zł :

a)       w związku ze zwiększeniem wpływów w  jednostce Miejski Zarząd Nieruchomości w kwocie 178 086 zł z usług na rzecz wspólnot mieszkaniowych, opłat za zużyte media i zwrotu środków za remont lokali socjalnych,

b)       w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów ze sprzedaży gruntów przy  Alei Piłsudskiego i ul. Warszawskiej w kwocie 550 756 zł.

2.       Proponuje się wprowadzić do budżetu miasta dochody w wysokości 10 723 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (8 042 zł) oraz budżetu państwa (2 681 zł) w ramach realizowanego projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych” oraz  w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań z 2006 na 2007 rok w ramach projektu.

3.  Po zakończeniu I kwartału na dochody budżetu Miasta wpłynęła kwota 81 251 zł pochodząca  z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach środków niewygasających w roku 2006,

     w tym:

a)       zadanie 342 Remont lokali użytkowych                                     291 zł

b)       zadanie 65 Montaż windy ul. Wrocławska 12 i 12 A               3 196 zł

c)       zakup środków dydaktycznych na potrzeby

             Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego

             Akademii Wychowania Fizycznego                            77 764 zł

 

Proponuje się zatem zwiększenie planu dochodów o powyższą kwotę w dziale 758 –Różne  rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

 

 4. W związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego pn. „Jestem kobietą pracująca, żadnej pracy się nie boję”  i otrzymaniem końcowej  transzy środków, proponuje się wprowadzić do budżetu miasta dochody w wysokości 5 852 zł  w dziale 853 – Pozostałe zadania w ramach polityki społecznej, w celu dostosowania planu dochodów do zrealizowanych wydatków w części dofinansowanej ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.

 

 

Wydatki

 

 

1.       W dziale 600 – Transport i łączność proponuje się zwiększyć wydatki bieżące  o kwotę  500 000 zł na zadaniu Nr 300 „Remont nawierzchni ulic” w celu wykonania około 4 000 m2 nakładek asfaltowych. Pozwoli to na dłuższą trwałość drogi, uniknięcie konieczności dokonania poprawek i uzupełnień podbudowy w przypadku oddalenia w czasie wykonania tych nakładek, a w efekcie zmniejszenie kosztów wykonania nawierzchni.

2.       Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 700–Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 199 286 zł, dla jednostki Miejski Zarząd Nieruchomości w tym: 

a)       na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych (o kwotę 93 979 zł) oraz utrzymaniem obiektów, w których prowadzona jest działalność Akademii Górniczo - Hutniczej i Akademii Wychowania Fizycznego (o kwotę 75 307 zł), są to wydatki  nieprzewidziane na etapie planowania, 

b)       na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Toalety przenośne” w  kwocie 30 000 zł. Istniejące zewnętrzne prowizoryczne sanitaria nie spełniają podstawowych warunków higieniczno-sanitarnych dla mieszkańców ul. Armii Krajowej 90-96 i w związku z powyższym zachodzi konieczność zakupu toalet przenośnych.

3.       Przeniesienie wydatków z działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 700-Gospodarka mieszkaniowa związane jest z faktem, iż ponoszone wydatki na zabytkowym budynku Klubowa 2 dotyczą bieżącej eksploatacji budynku powstałej w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej.

4.       Proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 10 195 zł z przeznaczeniem:

a)        na zorganizowanie uroczystego pochówku z ceremoniałem wojskowym szczątków żołnierza Armii Czerwonej na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Czerwonej na Bożej Górze w Jastrzębiu Zdroju (5 000 zł).

b)       na realizację projektu pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”  w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań z 2006 na 2007 rok (5 195 zł).

5.       W ramach działu 750 – Administracja publiczna proponuje się przenieść środki w wysokości: 73 485 zł z zadania inwestycyjnego nr 50- „Zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego dla gminnych jednostek organizacyjnych” na nowe zadanie inwestycyjne nr 115 ”System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”. Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a  Miasto Jastrzębie Zdrój jako partner zobligowany jest do wniesienia udziału własnego w wysokości 25 % kosztu całkowitego zadania.

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych. Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji. Dzięki realizacji Projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług.

Ponadto proponuje się dokonać zwiększenia wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 79 000 zł z przeznaczeniem na:

a)       zadanie inwestycyjne Nr 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych Miasta” na pokrycie wydatków związanych z zakupem klimatyzacji na sali obsługi interesanta w budynku Urzędu Miasta i Sala ślubów - Urzędu Stanu Cywilnego,  
(30 000 zł +10 000 zł),

b)       wydatki związane z promocją Miasta w wysokości 39 000 zł w tym:

-          pokrycie kosztów współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 19 i Szkołą w Havirow Bludowice(2 000 zł). W ramach wspólnych wyjazdów uczniowie biorą udział w spotkaniach roboczych, których głównym założeniem jest pogłębianie integracji pomiędzy zaprzyjaźnionymi szkołami.

-          promowanie Miasta poprzez sport (37 000 zł). Proponowane działania promocyjne odbywać się będą przez ekspozycję herbu i nazwy Miasta na strojach sportowców oraz banerach reklamowych wystawionych podczas zawodów sportowych.

 

6.       W związku z przystąpieniem Miasta do rządowego programu „Razem bezpieczniej” mającego na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań, wprowadza się wymagany wkład własny Miasta w wysokości 15 805 zł, z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów „Oko na miasto”, który dotyczy bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej oraz „Nasza szkoła jest bezpieczna”- dotyczy bezpieczeństwa w szkołach. Powyższe zwiększenie dotyczy działu 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

7.       Proponuje się dokonać zwiększenia wydatków majątkowych miasta w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 27 500 zł na nowe zadanie inwestycyjne Nr 113 „Budowa lokalnego systemu monitoringu wizyjnego” dla ZS Nr 1, z czego 17 500 zł pochodzi z  przeniesienia środków z zadań bieżących będących w dyspozycji jednostki oświatowej ZS Nr1, a pozostałe 10 000 zł pochodzi ze środków miasta. Objęcie monitoringiem wizyjnym jak największej liczby newralgicznych punktów na terenie szkoły ma ogromne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa przebywających na terenie placówki. System taki pozwala ograniczyć lub zlikwidować zjawiska patologiczne typu bójki, palenie papierosów, dewastacje mienia i inne.

8.       Dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł w dziale 851- Ochrona zdrowia. Środki te zostały ujęte w planie budżetu jako pomoc finansowa udzielona Województwu Śląskiemu z przeznaczeniem na dotację dla będącego w zarządzie Marszałka Województwa  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Przyczyną niewykorzystania powyższych środków jest fakt, iż Szpital pozbawiony jest obecnie możliwości otrzymywania dotacji w związku z wcześniejszym naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

9.       W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 117 423 zł, w tym na:

a)       pokrycie kosztów usunięcia awarii w postaci spadu fragmentu tynku z nadproża okiennego budynku Publicznego Żłobka Nr 1(9 000 zł),

b)       pokrycie kosztów zakupu klimatyzatora do kuchni Publicznego Żłobka Nr 1  (2 300 zł),

c)       zadanie nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” z przeznaczeniem na zakup zmywarki przemysłowej ( 5 271 zł),

d)       zadanie nr 34 „Zakup samochodu dla Domu Nauki i Rehabilitacji” (95 000 zł) - w związku z zawieszeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Wyrównywania różnic między regionami” – Obszar D – pomoc na likwidację barier transportowych nie nastąpi dofinansowania tego zadania  z PFRON, dlatego koniecznym staje się zabezpieczenie brakujących środków z budżetu Miasta.

e)       zadanie „Jestem kobietą pracująca, żadnej pracy się nie boję” (5 852 zł) - zmiany te są spowodowane koniecznością uwzględnienia zwrotu wydatków kredytowanych z Funduszu Pracy, którego środki są wkładem własnym projektu. Zmiany w planie wydatków określają ostateczny poziom wydatków projektu i będą zgodne z końcowym wnioskiem o płatność,

f)         na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego nr 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych Miasta” o kwotę 11 251 zł  w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, Wnioskowana kwota przeznaczona zostanie na zamontowanie klimatyzatorów w salach obsługi osób bezrobotnych na parterze i I piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Obecnie w pomieszczeniach tych w okresie letnim panuje bardzo wysoka temperatura.

 

 

10.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona

      środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 70 000 zł na zadaniu inwestycyjnym  nr 18 „Dokumentacja przeszłościowa” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji do projektów subregionalnych w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

      Dnia 27 kwietnia bieżącego roku w Wodzisławiu Śląskim 28 jednostek samorządu terytorialnego  wchodzących w skład Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego podpisało  porozumienie w sprawie przygotowania Programu Rozwoju Subregionu, które umożliwi sięgnięcie po środki unijne w drodze bezkonkursowej. Współpracujące gminy i powiaty ustaliły także listę

      projektów, które znajdą się w Programie. Akceptację członków Subregionu uzyskało między

      innymi 5 projektów zaproponowanych przez Miasto Jastrzębie Zdrój:

a)       Szerokopasmowy dostęp do Internetu (dofinansowanie w wysokości 2,82 mln. euro),

b)       Budowa kontenerowej kompostowni odpadów zielonych (dofinansowanie w wysokości 0,51 mln.   euro),

c)       -Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej (dofinansowanie w wysokości 2,83 mln.  euro),

d)       -Modernizacja drogi DW 937 (ulica 11 Listopada) (dofinansowanie w wysokości 2,5 mln. euro),

e)       -Elektroniczne usługi miejskie (dofinansowanie w wysokości 1,34 mln. euro).

 

Proponowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie dokumentacji wyżej wymienionych projektów.

 

 

11.   W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków w wysokości 1 500 zł z organizacji imprezy „Święto Działacza Kultury” na nagrody dla działaczy kultury będących pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury (750 zł) i Miejskiej Biblioteki Publicznej(750 zł).

 

      Proponuje się również zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka  nad zabytkami na  zadaniu inwestycyjnym nr 60 „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” o kwotę  740 000 zł.  Na etapie planowania na rok 2007, założono całkowitą realizację zadania w roku  bieżącym. Ze względu jednak na szeroki zakres prowadzonych robót, jak również na  uwarunkowania technologiczno-organizacyjne nie jest  możliwe zakończenie zadania w 2007 roku  i dlatego proponuje się przesunięcie realizacji zadania do maja 2008 roku.

 

12.   Proponuje się zwiększyć wydatki w dziale 926 – Kultura i sport w wysokości 442 212 zł z przeznaczeniem na:

a)       pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników XVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków w wysokości 15 000 zł,

b)       montaż sprzętu sportowego dostarczonego na potrzeby Akademii Wychowania Fizycznego – Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju w wysokości 11 712 zł,

c)       pokrycie kosztów doposażenia i modernizacji Stadionu Miejskiego zgodnie z zaleceniami licencyjnymi Polskiego Związku Piłki Nożnej  415 500 zł (nowe zadanie inwestycyjne nr 114 Modernizacja Stadionu Miejskiego” w kwocie 313 000 zł i nr 116 „Zakupy na Stadion Miejski”  w kwocie 65 000 zł, zwiększyć wydatki bieżące dla MOSiR w wysokości 37 500 zł z   przeznaczeniem na zakupy na Stadion Miejski (przenośne kabiny sanitarne 30 000 zł, wózek  do malowania linii na boisku farbą ekologiczną 3 450 zł, farba ekologiczna 4 050 zł).

 

 

Załącznik Nr 2

 

Na etapie projektowania budżetu Miasta nie znana była ostateczna kwota wolnych środków z lat ubiegłych. Dopiero sprawozdanie za 2006 rok wskazało właściwą wartość powyższych środków, dlatego proponuje się wprowadzić do planu nie wykazaną wcześniej kwotę przychodów z tego  źródła w wysokości 507 304 zł.

 

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków zadania nr 60 „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” o kwotę 740 000 zł proponuje się także zmniejszenie o tę kwotę wielkości planowanego w 2007 roku  kredytu komercyjnego na realizację zadań inwestycyjnych.

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

W związku ze zmianami planów na wydatki inwestycyjne dokonane w załączniku Nr 1 proponuje się dokonać zmian limitów tych wydatków w 2007 roku, polegające na:

a)      utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 112 „ Toalety przenośne” w  kwocie 30 000 zł,

b)      utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 115 ”System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” w kwocie 73 485 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę zadania nr 50 „Zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego dla gminnych jednostek organizacyjnych”,

c)       utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 113 ”Budowa lokalnego systemu monitoringu wizyjnego” w kwocie 36 305 zł, w tym dla ZS Nr 1 w kwocie 27 500 zł i dla jednostki Urząd Miasta-Straż Miejska na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”  w kwocie 8 805 zł,

d)      zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 50 „Zakup sprzętu kserograficznego i komputerowego dla gminnych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000 zł dla jednostki Urząd Miasta- Straż Miejska na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”,

e)      zwiększenie zakupów inwestycyjnych na zadaniu nr 23  „Zakup urządzeń kuchennych” w kwocie 5 271 zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki przemysłowej dla Publicznego Żłobka Nr 1,

f)        utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych Miasta”  w kwocie 40 000 zł na pokrycie wydatków związanych z zakupem klimatyzacji na sali obsługi interesanta w budynku Urzędu Miasta i Sala ślubów - Urzędu Stanu Cywilnego,  

g)      zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 34 „Zakup samochodu dla DNiR” o kwotę 95 000 zł – w związku z zawieszeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji programu „Wyrównywania różnic między regionami” – Obszar D – pomoc na likwidację barier transportowych koniecznym staje się zabezpieczenie brakujących środków z budżetu Miasta,

h)      utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 116  „Zakupy na Stadion Miejski” w kwocie 65 000 zł,

i)        utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego nr 114 „Modernizacja Stadionu Miejskiego” w kwocie 313 000 zł,

 

 

j)        zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 106 ”Modernizacja budynków garaży Nr 5 -13 przy ul. Dworcowej 17D” o kwotę 80 000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę zadania nr 105 „Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na gminny punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” (likwidacja zadania 105).

W związku z proponowanymi zmianami konieczne staje się również zmienić limity na wydatki inwestycyjne określone w Uchwale w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok w załączniku Nr 6, w tym:

a)      zwiększyć zadanie nr 18 „Dokumentacja przeszłościowa” o kwotę 70 000 zł,

b)      wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne nr 118 „Klimatyzacja pomieszczeń jednostek organizacyjnych Miasta” na kwotę 51 251 zł z tego dla Powiatowego urzędu Pracy 11 251 zł, dla Urzędu Stanu Cywilnego 10 000 zł i dla Urzędu Miasta 30 000 zł,

c)       zmniejszyć zadanie nr 60 „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” w roku 2007 o kwotę 740 000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu na tym zadaniu w 2008 roku o tę samą kwotę.

d)      zwiększyć limit zadania nr 19 „Środki trwałe dla Straż Miejskiej” o kwotę 1 200 zł, na które zabezpieczenia planu wydatków dokonano Zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach przeniesienia z wydatków bieżących.

 

 

 

Ponadto proponuje się zmienić limity wydatków inwestycyjnych wynikające ze zmian wydatków w budżecie Miasta wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w ramach posiadanych upoważnień:

 

1.Zwiększenie limitu wydatków następujących zadań:

 

a)      „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292” o kwotę 190 000 zł – zwiększenie dotyczy aktualizacji kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane i instalacyjne według cen i wskaźników cenotwórczych na miesiąc marzec 2007 roku; ponadto zwiększenie wiąże się z koniecznością montażu urządzeń i wyposażenia dla pomieszczeń kuchennych wraz z aktualizacją dokumentacji ;

b)      „Modernizacja basenu przy ul. Witczaka” o kwotę 200 000 zł -  zwiększenie wynika z faktu, iż oferta złożona w przetargu z 29 maja br. na wykonanie tego zadania przekroczyła wartość środków zaplanowanych wg kosztorysu inwestorskiego.

c)        „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933 – ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie ” o kwotę 200 000 zł – zwiększenie środków jest potrzebne w celu zawarcia umowy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla etapu II budowy drogi głównej południowej, na realizację, której przyznano środki pomocowe,

d)      „Budowa obiektów drogowych na terenie miasta” o kwotę 560 000 zł  - zwiększenie dotyczy prac związanych z przebudową i zabezpieczeniem urządzeń podziemnych i naziemnych na modernizowanym odcinku ulicy Witczaka wraz z przebudową mostu, co pozwoli na dokończenie robót związanych z remontem nawierzchni i parkingów przy basenie.

 

2.Zmniejszenie limitu wydatków następujących zadań:

 

a)      „Modernizacja ul. Turystycznej” o kwotę 890 000 zł –w związku z faktem, iż modernizacja jest już realizowana, a określone w planie budżetowym środki pozostają niezaangażowane na wykonanie tego zadania,  dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem na zadania, które nie posiadają pełnego zabezpieczenia finansowego,

b)      „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej ” o kwotę 200 000 zł - zmniejszenie wynika z faktu, iż ze względu na trwające prace polegające na zmianie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji hali środki na tym zadaniu nie zostaną wykorzystane w całości,

c)       „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica" o kwotę 480 000 zł -  w związku z faktem, że zadanie jest już realizowane, na realizację następnych odcinków wystąpiono o dofinansowanie i kontynuacja zadania w roku bieżącym bez dofinansowania jest niemożliwa, a koszty zadania w budżecie roku bieżącego są określone, w planie budżetowym pozostają wolne środki niezaangażowane na wykonanie tego zadania, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z przeznaczeniem  na zadania, które nie posiadają pełnego zabezpieczenia finansowego.

 

 

 

3.Przeniesienie limitu wydatków  następujących zadań inwestycyjnych:

 

a)       zaplanowanych w budżecie Miasta w jednostce organizacyjnej Urząd Miasta w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji do Wydziału Finansowego w związku z koniecznością zapłaty w 2007 roku odsetek od kredytu inwestycyjnego. Odsetki od kredytu zaciągniętego na zadania, które nie są zakończone wlicza się w ciężar inwestycji. Ustalenie planu odsetek przy Wydziale Finansowym pozwoli na wykazanie rzeczywistych kosztów obsługi kredytu,

b)       między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale  700- Gospodarka mieszkaniowa na zadaniu Nr 18  „Dokumentacja przyszłościowa”  oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadaniu 104  „Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida”.

c)       między jednostkami realizującymi zadanie nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” i zadanie 107 „Zakup sprzętu i urządzeń” – rozdysponowano środki będące w dyspozycji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

 

Załącznik Nr 4

 

Proponuje się dokonać zmian w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta,  polegających głównie na wprowadzeniu do planu stanów środków pieniężnych pozostałych na tych rachunkach na koniec 2006 roku i   określeniu dla nich planu wydatków w celu wykorzystania w roku 2007, w tym między innymi  o kwotę 3 505 zł z  przeznaczeniem  na dowożenie uczniów do szkoły z terenu zamieszkania, gdzie nie dojeżdża autobus komunikacji miejskiej, drobne zakupy dla szkoły oraz wykonanie ekspertyzy instalacji elektrycznej.

 

 

 

Załącznik Nr 5

 

Proponuje się dokonać zmian planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegających na przeniesieniu środków w wysokości 6 000 zł z opracowań geodezyjnych kartograficznych na pokrycie kosztów umowy o dzieło na prace związane z segregowaniem i wyłączaniem zasobu bazowego i użytkowego z operatów pomiarowych OPB przyjętych do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 1996-2001.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego