W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

UCHWAŁA nr 44 w sprawie: budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2007 rok . (V/ 44 / 2007)

UCHWAŁA  NR  V/ 44 / 2007

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia  8 lutego  2007 roku

 

 

w sprawie: budżetu miasta Jastrzębie Zdrój  na 2007 rok .

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86. art.106. ust.2 pkt 1 lit. d, ust. 2,   art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2114 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  w oparciu o opinie Komisji, 

 

 

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

uchwala :

 

§ 1

 

1.Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości                  232 169 599 zł

    w tym :

   -część gminna                                                                                171 565 534 zł,

   -część powiatowa                                                                             60 604 065 zł.  

   zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

 

2.Prognozowana  kwota dochodów, wymieniona  w ust. 1 obejmuje, między innymi:

 

     1).dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

         ustawami  w wysokości  22 049 441 zł,

 

     2).dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w wysokości

         1 395 129 zł,

 

     3).dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin w wysokości

         1 824 150 zł na zadanie pn. „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na  

          rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”,

 

     4).dotacje na realizację  zadań  wykonywanych na  podstawie umów lub porozumień    

         z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości   232 123 zł.

 

 

§ 2

 

 

 

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości                                        258 851 144 zł

w tym :

  - część gminna                                                                          188 830 966 zł

 - część powiatowa                                                                        70 020 178 zł

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

    1). wydatki  bieżące  kwotę                                                                    222 397 205 zł,      

             w tym w szczególności  na :

       a).wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                    103 163 482 zł,

         b).dotacje                                                                                         10 684 906 zł,

         c).wydatki na obsługę długu gminy                                                       2 153 000 zł,

         d).wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

             udzielonych przez gminę                                                                 1 750 000 zł.

    

   2). wydatki majątkowe kwotę                                                                   36 453 939 zł,

           w tym :

           a).wydatki inwestycyjne                                                                  36 453 939 zł.

 

 

§ 3

 

 

1.Dochody    związane   z   realizacją   zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych  ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z  Załącznikiem  Nr 3.

  

2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań     

   zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

 

 

§ 4

 

Deficyt budżetu miasta w wysokości 26 681 545 zł, który zostanie pokryty kredytem i wolnymi środkami . 

§ 5

 

 

Przychody i rozchody budżetu miasta,  zgodnie z Załącznikiem Nr  5.

§ 6

 

Wydatki   związane   z wieloletnimi  programami   inwestycyjnymi w roku 2007 oraz na lata 2008-2009 zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2007 zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 8

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,  zgodnie z Załącznikiem  Nr  8.

  

§ 9

 

1. Zatwierdzić plan przychodów    i  wydatków  Funduszu    Ochrony       Środowiska     i  Gospodarki  Wodnej,  zgodnie    z  Załącznikiem  Nr  9.

 

2. Zatwierdzić    plan   przychodów  i  wydatków Funduszu    Gospodarki Zasobem Geodezyjnym    

    i Kartograficzny, zgodnie    z  Załącznikiem  Nr  10.

 

§ 10

 

Limit zobowiązań na :

 

1). pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego  w wysokości   

     8 000 000 zł.

 

2). finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 25 941 700 zł.

 

 

 

§ 11

 

 

Dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

 

 

§ 12

 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,  zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

 

 

§ 13

 

Wydatki   jednostek pomocniczych,  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  13.

 

§ 14

 

Rezerwy budżetowe w wysokości                                               1 298 644 zł

w tym :

 

1. rezerwa ogólna  w wysokości                                                 1 099 644 zł  

 

2. rezerwy celowe  w wysokości                                                   199 000 zł

    w tym:

    1). na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli                      116 180 zł

    2). na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                           38 720 zł

    3).na współfinansowanie realizacji zadań w ramach

        programów europejskich                                                        44 100 zł.

 

 

 

 § 15

 

 

Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku  budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

 

 

§ 16

 Upoważnić Prezydenta Miasta do :

 

       1.            zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załączniku Nr 6 (WPI) ,

       2.            zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków

      pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7,

       3.            zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do

      zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,

       4.            zaciągania  kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku

      niedoboru budżetowego w wysokości 8 000 000 zł,

       5.            dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu w   tym  także  do  dokonywania zmian   między   zadaniami   inwestycyjnymi   za wyjątkiem zmian  powodujących   wprowadzenie  nowego lub   likwidację już istniejącego  zadania inwestycyjnego,

       6.            lokowania  w  bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu,

       7.            przekazania kierownikom  jednostek organizacyjnych miasta  swoich uprawnień do dokonywania przeniesień  wydatków między paragrafami w ramach rozdziału,

       8.            spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 5 w terminach wynikających z zawartych umów,

       9.            przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następny.

 

 

§ 17

 

Zobowiązać Prezydenta Miasta do składania Radzie Miasta informacji o dokonanych przeniesieniach    między rozdziałami w okresach kwartalnych w terminie do końca miesiąca po upływie kwartału.

§ 18

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 19

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego