W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 30 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok (IV/30/2006)

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA  NR IV/30/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 28 grudnia  2006 roku

w sprawie : zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 165, art. 166, art.168, art. 173, art. 174, art. 176 art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie  planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  j.s.t. ustawami,  przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955 z 2006 roku) w oparciu o opinie Komisji,

     

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a :

 

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” przy równoczesnej zmianie źródeł finansowania, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

§ 3

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE po uszczegółowieniu opisów przez realizujących zadania budżetowe.

 

 

W załączniku Nr 1 proponuje się dokonać następujących zmian:

 

DOCHODY:

 

1.       Zmniejszyć dotację z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne Nr 3 „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” realizowane w ramach programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Plan dochodów z tego tytułu ustalono w wysokości zgodnej z kwotą określoną w umowie z Wojewodą Śląskim.  Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania okazało się, że jego wartość zmaleje, a więc zmaleje także udział budżetu państwa o kwotę 572 948 zł. Wprowadzenie tych zmian nie zmienia montażu finansowego na tym zadaniu, tj. 50% Miasto i 50% budżet państwa w kwotach netto. Podatek VAT od wartości całego zadania pokrywa Miasto.

 

2.       Zmniejszyć środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego Nr 56 „Modernizacja ul. Libowiec”  o kwotę 1 186 971 zł. Ostateczne rozliczenie finansowe zadania ma nastąpić w roku następnym. Wniosek o ostateczną płatność został złożony do Wojewody Śląskiego. Z pisma  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 30 listopada 2006 roku wynika, w dniach od 4 do 19 stycznia 2007 roku odbędzie się kontrola projektu „Modernizacja ul. Libowiec jako drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu Zdroju”. Faktyczna wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej   znana będzie po przedstawieniu wyników kontroli.

 

3.       Zmniejszyć środki z Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego Nr 76 „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”. W związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu do budżetu miasta nie wpłyną środki w wysokości 34 939 .

 

W związku z zakończeniem  i rozliczeniem projektu pt. “Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego – pracownia mechatroniki” finansowanego ze środków programu PHARE 2003, na realizację zadania inwestycyjnego Nr 76 “ Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” , dokonuje się zmniejszenia planu w wysokości : 34 939,00

Na etapie opracowania wniosku aplikacyjnego o przyznanie dofinansowania zakładano  mniejszą ilość laboratoryjnych zestawów dydaktycznych. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą  na dostarczenie specjalistycznego sprzętu, okazało się, że zaistniała możliwość zwiększenia ilości zestawów laboratoryjnych (w tej samej cenie), niż wynikało to z danych zawartych we wniosku aplikacyjnym. Na podstawie sporządzonego i przesłanego raportu finansowego do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw, zostały tylko zrefundowane zestawy w ilości wynikającej z umowy o udzielenie wsparcia. 

Przyjęcie  dodatkowych zestawów i sfinansowanie je przez Miasto  przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w Centrum Kształcenia Praktycznego. Obecnie możliwa jest pełna realizacja atrakcyjnych form prezentacji wiedzy teoretycznej z ciekawymi ćwiczeniami praktycznymi dla większej liczby uczniów, co sprzyja trwałemu zapamiętywaniu istotnych informacji i motywuje do opanowania umiejętności. Ponadto nowo utworzona pracownia mechatroniki umożliwia:

-          pełną realizację programu nauczania i szkoleń w zakresie projektowania, budowy        i eksploatacji układów, które są elementami mechatronicznych urządzeń i systemów,

-          zdobycie przez uczniów umiejętności i kompetencji w zakresie napraw, obsługi, eksploatacji, konserwacji złożonych urządzeń i systemów mechatronicznych.

Pracownia jest jedną z największą pracowni mechatronicznych w województwie śląskim.

 

 

4.       Zwiększyć dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 774 324 zł. W poprzedniej uchwale Rady Miasta dokonano zmniejszenia tego źródła dochodów o 1 277 196 zł, co wynikało z analizy otrzymanych dotychczas dochodów (Bielski Urząd Skarbowy). Tymczasem wpływy do listopada sugerują wyższe wykonanie o około 500 000 zł  do planu pierwotnego.

 

 

WYDATKI:

 

1.       W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki majątkowe:

-         na realizację inwestycji Nr 3 „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” o kwotę 363 466 zł. Jest to dostosowanie planu do umowy zawartej z Wojewodą Śląskim w  ramach programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Zmiana ta spowoduje korektę planu 2007 roku.

-         na realizację inwestycji Nr 16 „Budowa obiektów drogowych na terenie miasta”  o kwotę 396 000  z przeznaczeniem na podniesienie mostu na drodze ul. Witczaka wraz z niweletą tej drogi.

 

2.       W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków na ogólną kwotę 164 000 zł, jak niżej:

 

-         w związku z przesunięciem terminu wypłat odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym za nie wskazanie lokali socjalnych mieszkańcom zalegającym z opłatami czynszowymi z roku 2006 na rok 2007; obecnie Miasto prowadzi negocjacje ze spółdzielniami mieszkaniowymi w celu obniżenia zbyt wysokiej kwoty żądanych odszkodowań;

 

-         w związku z tym, że część lokatorów zalegających z opłatami czynszowymi zaangażowała się w pozyskanie środków finansowych w postaci dodatku mieszkaniowego, bądź pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej, zaplanowane przez Miasto wydatki na wynajem mieszkań od spółdzielni z przeznaczeniem na lokale socjalne nie zostaną w pełni wykorzystane;

 

-         zmniejsza się również plan wydatków na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych; na etapie planowania budżetu założono większą liczbę osób, które wystąpią do Miasta o zwrot kaucji mieszkaniowych;

     

3.       W dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków  przeznaczonych:

-         na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 42 000 zł. Planując na 2006 rok wydatki na ten cel,  Miasto założyło, że zwiększy się liczba osób, którym zostaną przyznane dodatki mieszkaniowe, w związku ze zmianą przepisów prawnych na korzyść wnioskujących, m. in. podstawa do wyliczenia wydatków ponoszonych przez lokatorów oraz kwota kwalifikująca do przyznania świadczenia. Nie uległ jednak zmianie sposób wyliczenia dodatku, co spowodowało, że liczba świadczeniobiorców nie wzrosła, tak jak to zakładano na etapie planowania.

 

-         na dotacje dla  powiatów w placówkach, których umieszczone są dzieci z terenu Jastrzębia Zdroju o kwotę 106 000 zł. Zmiana ta jest spowodowana przeniesieniem 10 małych dzieci do rodzin zastępczych.

 

4.       W dziale 801 – Oświata i wychowanie  zmniejsza się plan wydatków  przeznaczonych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 22 000 zł, w związku ze zmniejszonym naborem słuchaczy tych szkół.

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków  przeznaczonych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 22 000 zł.

Na etapie planowania przyjęto liczbę słuchaczy wg sprawozdania G-S-07 (obejmującego rok szkolny a nie kalendarzowy) na  podstawie którego  miasto otrzymuje subwencje na okres od I-XII.

W czasie realizacji budżetu okazało się, że nie wszystkie podmioty prowadzące szkoły prywatne  utworzyły preferowane kierunki.

Zmniejszenie naboru spowodowane jest :

-          niżem demograficznym

-          rotacją słuchy szkół policealnych na rzecz  studiów zaoczne,

-          rezygnacją 

-          niepowodzeniami szkolnymi.

 

 

5.       W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 50 000 zł, w związku z rezygnacją trzech pedagogów z przejścia na emeryturę.

 

6.       W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta o kwotę 396 000 zł.

 

 

W załączniku Nr 2 dotyczącym limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz w latach 2007-2008 dokonuje się korekt  wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie miasta uchwałą Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

 

 

W załączniku Nr 3 proponuje się dokonać zmian planu w rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na kwotę 1 072 zł w Gimnazjum Nr 7. Dochody pochodzić będą z prowizji ubezpieczeniowych i przeznaczone zostaną na usunięcie awarii studzienek kanalizacyjnych oraz zakup materiałów do drobnych napraw i urządzeń szkolnych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane