W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 792 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok (XXXVII/792/2005)

Wersja strony w formacie XML
 

Uchwała  Nr XXXVII/792/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 października  2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami),

 

 

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

 § 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 2005 rok,  zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5

Zmienić plan przychodów  i wydatków  na 2005 rok,  zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Załącznik Nr 1

 

1.       Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

 

zwiększyć –

 

a)       -o kwotę 113 860 zł plan z tytułu sprzedaży nieruchomości,

b)       -o kwotę 945 101 zł plan na podatku  od czynności cywilno-prawnych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat dokonanych przez JSW S.A. od wykupu  części udziałów Koksowni Przyjaźń,

c)       -o kwotę 105 000 zł plan na opłatach za rejestrację  pojazdów  w związku z uzyskaniem  wyższych wpływów za te czynności, przy równoczesnym przeznaczeniu tych środków na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z rejestracją pojazdów,

d)       -o kwotę 18 328 zł  plan z tytułu opłat za wynajmu pomieszczeń szkolnych i opłat za egzaminy eksternistyczne,

e)       -o kwotę 405 750 zł  plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej na zadanie pn. Modernizacja ul. Libowiec. Zakłada się, że w 2005 roku do budżetu miasta wpłynie 75 % tych środków.

 

Ponadto proponuje się wprowadzić do budżetu  2005 roku plan dla dochodów pochodzących z programów pomocowych (wspólnotowych) Unii Europejskiej dla realizacji projektów ; SOCRATES i LEONARDO DA VINCI w wysokości 255 300 zł.

Realizacja zadań, wg przedłożonych do akceptacji umów, odbywać się będzie w okresie od 2005-2007 roku i nie będzie bezpośrednio obciążać budżetu miasta.

Po podpisaniu umowy, miasto otrzyma 80% środków wynikających z zaakceptowanego projektu, natomiast pozostałe 20% otrzyma po całkowitym i prawidłowym  wykonaniu i rozliczeniu się z zadania.

Zatem po stronie Miasta będzie konieczność sfinansowania (skredytowania)  20% ogólnych kosztów  projektów z środków własnych, które zostaną zwrócone po całkowitym  i prawidłowym  rozliczeniu się z przyznanych środków. Po akceptacji rozliczenia nastąpi zwrot wyłożonych przez miasto środków.

Z środków pomocowych skorzystają :

Zespół Szkół Nr 6, Zespół Szkół Nr 10 i Szkoła Podstawowa Nr 1.

 

zmniejszyć – o kwotę 100 000 zł plan z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych (Uchwała Rady Miasta Nr XXX/641/2005 w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność miasta, spowodowała przesunięcie procesu wykupu mieszkań).

 

Jednocześnie  proponuje się dokonać zmiany  klasyfikacji budżetowej.

 

2.        Po stronie wydatków proponuje się dokonać następujących zmian:

 

Zwiększyć plan:

 

 

a)       o kwotę 2 780 000  zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulic, remont chodników, schodów oraz remont dróg gruntowych w części gminnej  i powiatowej oraz budowę chodników i sygnalizacji świetlnej w części powiatowej.

 

b)       o kwotę 45 000 zł na wykup gruntów pod realizację zadania Nr 3 – budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarna na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”,

 

 

c)       o kwotę  1 650 000 zł z przeznaczeniem na dotacje celową dla MZN na realizację następujących zadań  inwestycyjnych :

-  „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” –  500 000 zł,

-  „Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292”  -   300 000 zł,

-  „System monitorujący ul. Witczaka 4 i ul. Zdrojową 5” –  26 000 zł,

-  ”Wykonanie przyłączy i sieci c.o. ul. Zielona 16-18-20 ” – 164 000 zł,

-  „Modernizacja obiektu ul. Kościelna”     -   450 000 zł,

-  „Modernizacja budynku przy ul. Gajowej”    -   150 000 zł,

-  „Parking przy ul. H.Sawickiej”   -   60 000 zł.

 

     c)    o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (15 000 zł), remont  USC (5 000 zł), wydatki bieżące (10 000 zł). Środki na ten cel pochodzić będą z pozostałości  limitu na zadaniu „plan zagospodarowania przestrzennego  miasta”

   

    d)  o kwotę 938 628  zł z przeznaczeniem na remonty boisk szkolnych (450 000 zł), remont 

         przedszkoli (40 000 zł), remonty szkół (175 000 zł), na  realizację programu SOCRATES i  LEONARDO da VINCI (255 300 zł), wydatki bieżące (18 328  zł),

 

f)         o kwotę 280 000 zł na dokumentację przyszłościową,

 

g)       o kwotę 34 700 zł na dofinansowanie zadania stypendia dla uczniów,

 

g).  o kwotę 632 000 zł  z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport w tym : zakup maszyny do  konserwacji lodu (500 000 zł) oraz  doposażenie MOSiR-u (132 000 zł)

 

h)       o kwotę 105 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rejestracją pojazdów,

i)         o kwotę 541 000 zł z przeznaczeniem na Modernizację ul. Libowiec.

        

Zmniejszyć plan:

 

a)       o kwotę 6.000 zł  planowaną  na zakup podnośnika wannowego dla DPS (podnośnik otrzymano w formie darowizny) i powyższą kwotę przeznaczyć na remont w tej placówce,

b)       o kwotę 42 000 zł planowaną na odtworzenie brakującej dokumentacji technicznej stanowiącej własność gminy,

c)       o kwotę 420 000 zł planowaną na dodatki mieszkaniowe,

d)       o kwotę 415 000 zł planowaną na plan zagospodarowania przestrzennego miasta,

e)       o kwotę 100 000 zł planowaną na wyższą liczbę pensjonariuszy w DPS.

f)         o kwotę 120 739 zł planowaną na rodziny zastępcze,

g)       o kwotę 100 000 zł planowaną na  Budowę drogi wyjazdowej z Oś. Złote Łany.

 

Ponadto proponuje się zmienić nazwę zadania inwestycyjnego „Budowa chodników” na „Budowa chodników, schodów i parkingów”.

 

Załącznik Nr 2

W związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w budżecie miasta 2005 roku, zapisanych w Załączniku Nr 1 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 rok, tj. „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, polegających na zmianie limitu na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych oraz ustalenie źródeł finansowania poszczególnych zadań.

 

Załącznik Nr 3

Proponuje się zmianę w przychodach miasta, polegającą na uruchomieniu  o 4 000 000 zł  nadwyżki z lat ubiegłych, oraz o kwotę 541 000 zł  stanowiącą pożyczkę na prefinansowanie zadania – Modernizacja ul. Libowiec przy równoczesnym zwiększeniu spłaty tej pożyczki w kwocie 405 750 zł.

 

 

Załącznik Nr 4

W związku z uzyskaniem dochodów za wynajem pomieszczeń szkolnych proponuje się zwiększyć plan  dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych o 7 920 zł.

 

Załącznik Nr 5

Zwiększenie w budżecie miasta dotacji celowej na zadania inwestycyjne w wysokości 1 650 000 zł, dla Miejskiego Zarządu  Nieruchomościami   powoduje  zwiększenie planu przychodów i wydatków  w tym zakładzie budżetowym.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane