W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 749 w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. (XXXV/749/2005)

Wersja strony w formacie XML

Uchwała  Nr XXXV/749/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e , pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 109, art. art.112, art. 116, art. 117, art. 118 art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października   1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące  administrację  publiczną  (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z 1998 roku z późniejszymi zmianami),

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

 § 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zwiększyć średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych w jednostkach organizacyjnych miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Zmienić plan przychodów i wydatków w planie Miejskiego Zarządu Nieruchomości na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Załącznik Nr 1

 

1.       Po stronie dochodów proponuje się dokonać następujących zmian:

 

zwiększyć

 

a)       podatek od czynności cywilno-prawnych o kwotę 1 780 992 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat dokonanych przez JSW S.A. od wykupu  części udziałów Koksowni Przyjaźń,

b)       część uzupełniającą subwencji ogólnej o kwotę 450.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych, tj. na Modernizację Al. Piłsudskiego (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST4-4822/399/2005 z dnia 17 czerwca 2005 roku),

c)       wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 10, 12 oraz wynajmu pomieszczeń szkolnych i zwrotu za media za rok 2004 w  Zespole Szkół Nr 6 o  kwotę 22.664 zł,

d)       wpływy z tytułu darowizny od JSW S.A. w wysokości 5 000  zł w zamian za reklamowanie w/w instytucji poprzez umieszczenie logo na plakatach i ulotkach informacyjnych dotyczących Festynu Zdrowia,

e)       dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy śródroczne na tzw. „zielone szkoły” w miesiącu wrześniu br. w wysokości 12.950 zł pomniejszoną o rozliczenie dotacji otrzymanej na wyjazdy w maju o kwotę 6.250 zł,

f)         wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu gazociągu Miasta wybudowanego na terenie sołectwa Ruptawa w wysokości  2.513 zł,

g)       dotację celową od instytucji wdrażającej na stypendia,  zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej  o kwotę  100.640 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

h)       wpłatę Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 11.356 zł z tytułu kwot rezerwowanych na wypłatę odprawy i odszkodowania dla zwolnionego pracownika (ostateczne rozstrzygnięcie sądu na niekorzyść pracownika) oraz odsetki od tej kwoty w wysokości 400 zł.

 

 

zmniejszyć

a)       wpłaty z tytułu korzystania z basenu szkolnego w ZS Nr 6 o 4.500 zł,

 

b)       środki z Unii Europejskiej oraz dotację od samorządu województwa na dofinansowanie stypendiów dla studentów o kwotę 100.640 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i sposobu finansowania zadania.

c)   z tytułu planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych o kwotę 2 089 376 zł  oraz   stanowiących dofinansowanie ze środków strukturalnych   o kwotę 362 115 zł  (dotyczy zadania  Nr 3 „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenia”

 

 

2.       Po stronie wydatków proponuje się:

 

Zwiększyć plan:

a)       o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją Miasta,

b)       o kwotę 55.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego  Nr 19 „Środki trwałe dla Straży Miejskiej” z przeznaczeniem na zakup fotoradaru wraz z osprzętem,

c)       o kwotę 3.136 zł z przeznaczeniem na bieżące naprawy sprzętu  w SP Nr 10 i 12 w związku z uzyskaniem przez te szkoły dochodów ponadplanowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń,

d)       o kwotę 23 515  zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpraw pieniężnych dla nauczycieli  zwolnionych w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia (8 580  zł ZS Nr 6, 14 935    ZSZ)

e)       o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych,

f)         o kwotę 35.668 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi w Przedszkolu Specjalnym przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w związku ze zwiększeniem od września 5,1 etatu dla pomocy nauczyciela,

g)       o kwotę 10.570 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia dla nauczyciela Zespołu Szkół nr 10 przyznanego od września do końca 2005 roku,

h)       o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na organizację Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia w związku z otrzymanie darowizny od JSW,

i)         o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na tzw. „Zielone Szkoły” w związku z otrzymanie dotacji z WFOŚiGW na wyjazdy wrześniowe i rozliczeniem dotacji na wyjazdy, które odbyły się w maju,

j)         o kwotę 98.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego Nr 43 „Modernizacja Lodowiska Jastor”,

k)       o kwotę 4.602 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”,

l)         o kwotę 13.500 zł z przeznaczenie na pokrycie kosztów utrzymania obiektów  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

m)     o kwotę 140 000 zł   z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości  na realizację zadania Nr 4 „Modernizacja budynku OSP Szeroka”,

n)       o kwotę 346 600 zł w tym:

·          o  50 000 zł z przeznaczeniem na zadanie   Nr 302 „Remont USC”,

·          o  50 000 zł na  zadanie Nr 39 „Modernizacja budynku UM – wymiana dachu,

                           archiwum, termoizolacja”

·          o 75 000 zł na  zakup usług pocztowych,

·          o 150 000 na  doposażenie biur Urzędu Miasta,

·         o 21 600 zł na wpłaty do Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

o)       o kwotę 327 000 zł w tym:

a.       -na  zadanie Nr  338 „Remonty boisk szkolnych” o kwotę 232 000 zł (szkoły    podstawowe 200 000zł  i   32 000 zł licea ogólnokształcące),

b.       -na zadanie Nr 320 „Remonty szkół”  o kwotę   15 000 zł (SP-3) 

c.       -na zadanie Nr 327  „Remont przedszkoli „ o kwotę 80 000 zł,

p)       o kwotę 470 000 zł na   zadaniu Nr 309 „Remont kanalizacji deszczowej ul. Wielkopolska”

r)        o kwotę  35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności  Komendy Miejskiej

      Państwowej Straży Pożarnej   w tym na zakup paliwa i etyliny 20 000 zł oraz wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego    w „Rejestrator rozmów”  15 000 zł (zadanie Nr 59).

 

Zmniejszyć plan:

 

a)       o kwotę 2 857 000 zł  planowaną  na odszkodowania za grunty  w strefie „Centrum” w związku z  oceną postępu prac co do ustalenia zobowiązania Miasta.

b)       o kwotę 1.500.000 zł planowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku z wcześniejszym spłaceniem planowanych rat kredytów,

c)       o kwotę 1.750. 000 zł planowaną na ewentualną spłatę poręczonych kredytów dla JTBS „Daszek” w związku z planową i systematyczną spłatę kredytu w roku bieżącym przez kredytobiorcę.

d)       o   kwotę 5 893 760 zł na zadaniu Nr 3 „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji  sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK   Moszczenia” .

e)       o kwotę   170 000 zł  na zadaniu Nr 12 „Kanalizacja sanitarna Osiedle Pszczyńska wraz z drogami” przy jednoczesnym  wprowadzeniu planu na kwotę 170 000 zł dla  nowego zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wyzwolenia i Przemysłowej” – zadanie Nr 57,

 

Dokonać przeniesień polegających na:

 

a)       zmniejszeniu kwoty 98.000 zł planowanych wydatków bieżących na obsługę kosztów zaciągniętych kredytów i przeznaczenie jej na zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Lodowiska Jastor” z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego na realizację tego zadania,

b)       zmniejszeniu kwoty 20.000 zł planowanej na organizację imprez kulturalnych i przeznaczenie jej na promocję miasta,

c)       zmniejszeniu kwoty 2.832 zł planowanej na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników MOSiR oraz kwoty 1.770 zł planowanej na zakup sprzętu komputerowego dla MOSiR i przeznaczenie ich na zadanie inwestycyjne Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR” (automat czyszczący nawierzchnie),

d)       zmniejszeniu kwoty 4.440 zł planowanej na prowadzenie zadań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej ZS Nr 10  i przeznaczenie jej na koszty działalności tej szkoły w związku z likwidacją z dniem 1 września br. świetlicy szkolnej,

 

 

Załącznik Nr 2

 

W związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w budżecie miasta 2005 roku, zapisanych w Załączniku Nr 1 oraz zmniejszenie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej na 2005 rok, tj. „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2005 oraz na lata 2006-2007 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”, polegających na zmianie limitu na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych oraz zmianie źródeł finansowania poszczególnych zadań. Ponadto wprowadzono zmiany limitów na tych zadaniach, które zmienił organ wykonawczy w ramach posiadanego upoważnienia organu stanowiącego.

 

Załącznik Nr 3

 

W związku z opracowaniem nowych projektów organizacyjnych dla przedszkoli na rok szkolny 2005-2006 proponuje się dokonać zmian planowanych etatów kalkulacyjnych w poszczególnych Przedszkolach Miejskich. Ponadto proponuje się zwiększenie od 1 września br. 4 etaty (średniorocznie 1,33) dla Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem liczby świadczeniobiorców w wyniku nowej ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

 

Załącznik Nr 4

 

W związku ze zmniejszeniem :

 

1).wydatków o 6 107 000 zł oraz otrzymaniem  450.000 zł z rezerwy subwencji  ogólnej budżetu państwa,

 

2).przychodów o kwotę 3 857 820 zł  w tym :

   - kredyt na zadania inwestycyjne o kwotę 3 375 000 zł,

- pożyczkę na prefinansowanie o kwotę 482 820 zł.

  proponuje się zmniejszyć  planowane do    zaciągnięcia ;

    -kredyt komercyjny – 9 932 000 zł,

    -pożyczkę  na prefinansowanie – 482 820 zł,

 

Proponuje się także zmniejszyć spłatę pożyczki na prefinansowanie o kwotę 362 115 zł.

 

Załącznik Nr 5

 

W związku z wydzieleniem Wspólnot Mieszkaniowych z działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz zwiększeniem dotacji  proponuje się dokonanie zmniejszenia ogólnego planu  przychodów o kwotę 6.000 zł  w tym:

 

1).zmniejszenie przychodów  z tytułu czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych 492.617 zł,

2).zmniejszenie przychodów z tytułu zużycia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu  sprzedaży remontów na rzecz Wspólnot 58.969 zł,

3).zwiększenie przychodów z tytułu rozliczeń należności z lat ubiegłych 392.586 zł,

4).zwiększenie przychodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszowych 13.000 zł oraz zmniejszenie ogólnego planu wydatków o kwotę 6.000 zł  w tym:

    -zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 175.624 zł z tego wynagrodzenia 21.331 zł

   -zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 26.624 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Nr 199 Zakup urządzenia do prowadzenia „akcji zima”,

5).zwiększenie dotacji celowej  o kwotę 140 000 zł   na realizację zadania Nr 4 „Modernizacja budynku OSP Szeroka”.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane