W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

RSS

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia

 

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

Na podstawie art. 20 e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

 

Ustala się kryteria naboru do szkół podstawowych oraz gimnazjów, dla których miasto Jastrzębie-Zdrój jest organem prowadzącym, mające zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów, przyznawanych za spełnianie każdego kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

20

2.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

15

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

15

4.

Kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub Karta Rodzina 3+.

10

5.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

10

6.

Kandydat otrzymał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz co najmniej średnią ocen 4,00 - dotyczy gimnazjum.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

10

 

§ 2

 

Kryteria, o których mowa w § 1 obowiązują począwszy od rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

UZASADNIENIE

Uchwała jest wynikiem dostosowania miejscowego prawa do przepisów ustawy o systemie oświaty . Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), który stanowi, że „Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

W związku z cytowanym artykułem organ prowadzący wprowadza kryteria oceny kandydatów wraz z ich wartością punktową i sposobem oceny w drodze uchwały.

 

Odpowiedzialny za treść: Andrzej Pawłowski
Data wytworzenia: 21.12.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 21.12.2015 11:40
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 21.12.2015 12:22
Liczba wyświetleń: 483
Drukuj Zapisz do PDF