W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

RSS

 

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ……….

 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art.6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie  do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, tj.

a) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

b) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

c) za III kwartał do 15 października danego roku,

d) za IV kwartał do 15 stycznia następnego roku.

2. Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uiszczana będzie z góry bez wezwania, w terminie do 15 października danego roku.

 

§ 2

 

Opłaty, o których mowa w § 1, uiszcza się przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała nr XIV.182.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. woj. śląskiego z 2013 r. poz.959).

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Uzasadnienie

 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015r. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.).

Znowelizowany zapis art. 6l ust.1 ustawy zobowiązał radę gminy do wskazania czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana ma być z dołu czy z góry.

Ponadto koniecznym jest również określenie zasad i terminu uiszczania rocznej ryczałtowej opłaty od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku.

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zadaniem obligatoryjnym.

Dotychczasowy akt prawa miejscowego wydany na podstawie art. 6l zachowuje moc na okres na jaki został wydany jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Madera
Data wytworzenia: 08.12.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 21.12.2015 10:24
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 21.12.2015 10:24
Liczba wyświetleń: 1261
Drukuj Zapisz do PDF