W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonych dotacji

RSS

 

UCHWAŁA NR ……………….…/2015
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ………….. 2015 r

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonych dotacji

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 92 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 80 ust. 4, ust. 8a i art. 90 ust. 4, ust. 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 251 - 253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 157, poz. 885 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój dla publicznych: przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych:

 

1)     przedszkoli, w tym specjalnych.

2)     innych form wychowania przedszkolnego (punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego).

3)     szkół, w tym specjalnych i z oddziałami integracyjnymi.

4)     placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 Ustawy o systemie oświaty.

5)     szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

6)     poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

§ 2

 

Postanowienia ogólne

 

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

 

  1. Ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j..Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)
  2. Ustawie o finansach publicznych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., Nr 157, poz. 885 z późn. zm.)
  3. Ustawie o rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 330, z późn. zm.).
  4. Uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.
  5. Organie dotującym - należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie-Zdrój.
  6. Podmiocie/organie prowadzącym, osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący, prowadzącą publiczne lub niepubliczne przedszkole, placówkę, szkołę.
  7. Uczniach - należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

 

§ 3

 

Tryb ustalania wysokości dotacji

 

1. Przedszkola publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój  dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dotację w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, ponoszonych w przedszkolach miejskich w przeliczeniu na jednego ucznia a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

3. Publiczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacje z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu miasta a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

4. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dotację w wysokości równej 40% wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta, ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

5. Szkoły publiczne otrzymują na każdego ucznia z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dotacje w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, pomniejszonym o kwotę dotacji przewidzianej do wykorzystania o której mowa w art. 22ae ust. 3 Ustawy o systemie oświaty, na ucznia. W przypadku braku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły danego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

 

6. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotacje z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

 
8. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ośrodki umożliwiające realizację obowiązku o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi otrzymują dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 
9. Publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz ośrodki o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują na każde dziecko objęte tym wspomaganiem z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój dotację (dodatkowa kwotę na wczesne wspomaganie rozwoju) w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

10. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dotację z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 4

 

1. Dotacji udziela się na wniosek osób prowadzących dotowane jednostki oświatowe o których mowa w § 3, ust. 1 - 10 zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

 

3. W odniesieniu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć imienne wykazy uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin (dla każdej gminy osobno) według wzoru określonego załącznikiem nr 2 do uchwały.

 

4. Osoba prowadząca dotowane podmioty o których mowa w § 3 ust. 1-9 uchwałyskłada w terminie do 5. dnia każdego miesiąca w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój informację o aktualnej rzeczywistej liczbie uczniów lub wychowanków szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki oświatowej, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 3 do uchwały. Łącznie z tą informacją w przypadku przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego należy złożyć informację z wykazem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin według wzoru 2a do niniejszej uchwały.

 

5. W przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w informacji wymienionej w ust. 4 umieszcza się liczbę uczniów którzy nie uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć  edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Dotacja za miesiąc grudzień pobrana za uczniów nie spełniających warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych jako pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

6. Organy prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły oraz ośrodki o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zobowiązane są do składania informacji o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego według wzoru stanowiącego załącznik 4 do uchwały.

 

7. Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dotację z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, jeżeli osoba prowadząca szkołę:

1)     poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę słuchaczy kursu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

2)     udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

8. Dotacja o której mowa w ust. 7  jest wypłacana w terminie 30 dni od złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez okręgową komisję na wniosek osoby prowadzącej szkołę. Wzór wniosku określa załącznik 6 do uchwały.  

 

9. Dotacja przysługuje na każdego aktualnego ucznia/wychowanka placówki, przedszkola lub szkoły uprawnionej do otrzymywania dotacji, z zastrzeżeniem przepisów art. 80 ust. 3i oraz art. 90 ust. 2f, 3h i 3i ustawy.

 

10. Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na cele wskazane w art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy.

 

11. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4 i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy szkoły, przedszkola, placówki, zespołu szkół lub placówek wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za grudzień, jest przekazywana nie później niż do dnia 15 grudnia.

 

12. W przypadku zmiany w ciągu roku budżetowego wysokości wydatków bieżących, o których mowa w § 3 ust. 1-5, 7będących podstawą naliczania dotacji, ulega również zmianie kwota dotacji należnej podmiotom, którym dotację ustala się według tych wydatków. Zmieniona wysokość podstawy obliczenia dotacji zostanie uwzględniona w wypłacie miesięcznej transzy dotacji od miesiąca następującego po miesiącu w którym ustalono zmianę.

 

13. Dotacje obliczane na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej, do czasu otrzymania metryczki subwencji oświatowej przez Miasto Jastrzębie-Zdrój na dany rok budżetowy, nalicza się na podstawie danych wynikających z metryczki za ubiegły rok budżetowy. Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki.

 

14. Podmiot prowadzący jest zobowiązany do przekazywania do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pisemnego, rocznego rozliczenia z wykorzystania dotacji, stanowiącego informację o wydatkach wskazanych w art. 80 ust. 3d, art. 90 ust. 3d ustawy związanych z realizacją zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, poniesionych w roku budżetowym ze środków przekazanej w tym roku dotacji w terminie do 10 stycznia roku następującego po roku którego dotyczyła dotacja według wzorówzałączników 5 i 5a do uchwały.

 

15. Rozliczenie wymienione w ust. 14 powinno zawierać oświadczenie, że wydatki bieżące ujęte w zestawieniu o wydatkach w załączniku 5a (tabela 2) zostały sfinansowane wyłącznie z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

16. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący nieprawidłowości w rozliczeniu z wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 14 osoba prowadząca jest zobowiązana do przedłożenia na piśmie organowi dotującemu pisemnego wyjaśnienia w sprawie stwierdzonych niezgodności oraz w razie potrzeby winna złożyć pisemną korektę rozliczenia. Korekta nie może prowadzić do zmiany treści oświadczenia o którym mowa w ust. 15.

 

17. Ustalona kwota zobowiązania Miasta Jastrzębie-Zdrój z tytułu wyrównania dotacji należnej za poprzedni rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły/przedszkola/placówki zespołu szkół lub placówek w terminie do ostatniego dnia marca następnego roku budżetowego.

 

18. Wyrównanie dotacji za poprzedni rok rozlicza się wraz z dotacją roku bieżącego.

 

19. Środki dotacji przekazanej w roku tytułem wyrównania za rok ubiegły lub lata ubiegłe można rozliczyć wydatkami z roku jej wypłacenia lub wydatkami roku, którego dotacja dotyczyła, pod warunkiem, że wydatki te nie były przedmiotem rozliczenia dotacji odpowiednio za rok ubiegły lub za lata wcześniejsze, w których się należała.

 

20. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie  o finansach publicznych, a w szczególności w jej art. 251 ust. 1, ust. 3-5 i art. 252.

 

21. W przypadku, gdy dotowane: przedszkole, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoła czy placówka kończy swoją działalność rozliczenie należy złożyć w terminie 14 dni po otrzymanej ostatniej części dotacji.

 

22. Organ dotujący ma prawo żądania wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonego rozliczenia dotacji.

 

 

§ 5

 

Tryb i zakres kontroli

 

  1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania dotacji, w tym faktycznej liczby uczniów dotowanego podmiotu oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie pokrywania wydatków na kształcenie, wychowanie i opiekę, w tym profilaktykę społeczną przez podmioty uprawnione do otrzymywania dotacji.

 

2. Kontrola obejmuje:

1)     zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o rzeczywistej liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, liczby dowodów wpłat czesnego i umów o nauczanie uczniów,

2)     prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 80 ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

 

3. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1)     doraźnie, w celu ustalenia okoliczności w ust. 2 pkt 1, oraz w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych,

2)     okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej kontrolowany podmiot o zamiarze kontroli telefonicznie lub pisemnie - nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli.

 

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w obecności pracowników tej jednostki, a w razie konieczności w siedzibie organu dotującego.

 

5. Dotowane jednostki zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

 

6. W przypadku, gdy księgi finansowe i dowody podlegające kontroli znajdują się poza siedzibą kontrolowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć i udostępnić w/w dokumenty  na czas kontroli w siedzibie jednostki kontrolowanej w terminie uzgodnionym z kontrolującym - nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania o okazanie dokumentów podlegających kontroli.  

7. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w  ust. 2 uchwały, oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane podmioty.

 

8. Na żądanie kontrolującego osoba prowadząca zobowiązana jest do zamieszczania na dowodzie księgowym adnotacji o sfinansowaniu dotacji ze środków z dotacji udzielonej przez organ dotujący w danym roku, wraz ze wskazaniem kwoty dotacji oraz opisem przeznaczenia wydatku.

 

9. W razie potrzeby kontrolujący mogą występować do organu prowadzącego kontrolowany podmiot lub do jego dyrektora o udzielanie wyjaśnień, sporządzenie obliczeń i zestawień w zakresie wykorzystania dotacji, umożliwienie sporządzenia niezbędnej do przeprowadzenia kontroli kopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów.

 

10. Podmiot prowadzący szkołę, przedszkole, lub placówkę zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie liczby uczniów/wychowanków objętych dotacją.

 

11. Dokumentacja finansowa szkoły, przedszkola, placówki powinna być prowadzona w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wydatków finansowych z otrzymanej dotacji.   

 

12. Dokumenty okazane przez kontrolowanego i sprawdzane na kontroli podlegają parafowaniu przez kontrolujących.

 

13. Kontrola może polegać również na wezwaniu organu prowadzącego daną jednostkę do złożenia informacji dotyczącej wykorzystania przekazanej części dotacji według wzoru o którym mowa w § 4 ust. 15 uchwały.

 

14. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanego podmiotu.

 
15. Protokół kontroli powinien zawierać:

1)     nazwę kontrolowanego podmiotu w pełnym brzmieniu i jej adres,

2)     wskazanie osoby prowadzącej,

3)     imiona, nazwiska i stanowiska służbowe osób przeprowadzających kontrolę,

4)     datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

5)     określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,

6)     imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowany podmiot i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,

7)     opis dokonanych ustaleń faktycznych,

8)     opis stwierdzonych nieprawidłowości z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,

9)     opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,

10)  informację o sporządzonych załącznikach stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,

11)  informację o powiadomieniu przedstawiciela kontrolowanego podmiotu o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień co do przyczyn  tej odmowy,

12)  dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowany podmiot,

13)  podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela podmiotu kontrolowanego i głównego księgowego.

 

16. Jeżeli osoba reprezentująca kontrolowany podmiot odmawia podpisania protokołu - protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie podpisania protokołu oraz dołączają pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.

 

17. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.

 

18. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

19. Osoba reprezentująca kontrolowany podmiot może zgłosić kontrolerowi w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.

 

20. W przypadku złożenia wyjaśnień z ust. 19 kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy, w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.

 

21. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości mających wpływ na prawo do dotacji lub na wysokość dotacji przysługującej kontrolowanemu podmiotowi, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu lub wpływu wyjaśnień, o których mowa w ust. 19 uchwały, kieruje do kontrolowanego podmiotu wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości lub części przekazanej dotacji.  

 
22. Organ prowadzący kontrolowaną jednostkę jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym poinformować Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7

 

Traci moc:

Uchwała nr I.7.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 


§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016r.

Załączniki:

Wytworzył: Barbara Madera
Data wytworzenia: 26.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 26.11.2015 11:13
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 102
Odpowiedzialny za treść: Barbara Madera
Data wytworzenia: 26.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 26.11.2015 11:12
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 450
Drukuj Zapisz do PDF