W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Rodzina 500 plus

Wersja strony w formacie XML

Prezydent RP 17 lutego 2016 roku podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, czyli tzw. program „Rodzina 500 plus”. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.


Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500 zł netto miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto na miesiąc lub 1200 zł netto na miesiąc (w przypadku rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, tzn. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko.


Osoby składające wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:


 1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. ) wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia wychowawcze (Dz.U.2016 poz. 214);
  b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia wychowawcze (Dz.U.2016 poz. 214);
  c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia wychowawcze (Dz.U.2016 poz. 214);
  d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
  g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  lub
  – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
  i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
  j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
  k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 1. Kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.).

 1. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

 1. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

 1. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

 1. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 1. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby składające wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko są zobowiązane do dostarczenia następujących dokumentów:


 1. Kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.).

 1. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

 1. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

 1. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

 1. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 1. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.


Od marca 2016 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są dostępne na w zakładce: jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta -> Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych-> Wydanie decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego

Natomiast w wersji papierowej będą do pobrania od 1 kwietnia 2016 roku od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00

– w sali obsługi interesanta Urzędu Miasta, al. Piłsudskiego 60,

– w hali widowiskowo-sportowej, al. Jana Pawła II 6,
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta informuje, że w dniach od 19 maja do 15 czerwca przyjmowanie wniosków dotyczących programu Rodzina 500+  w punkcie znajdującym się przy hali widowiskowo-sportowej będzie zawieszone.

– w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta, ul. Zielona 20A.


Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku w trzech miejscach:


 1. Dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko – Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

 1. Dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko – hala widowiskowo-sportowa, al. Jana Pawła II 6 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

 

 1. Dla osób składających wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i pobierających zasiłek rodzinny lub fundusz alimentacyjny – Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

Oraz za pośrednictwem:


– Poczty Polskiej na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,

– portalu EMPATIA www.empatia.mpips.gov.pl

– Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

– PUE ZUS,

– bankowości elektronicznej.


Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.


Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. po 1 lipca 2016 roku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłyną wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane