W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok (po autopoprawce)

RSS

 

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1.

1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wynosi 341 179 287 zł, w tym:

1) dochody bieżące 321 179 287 zł,

2) dochody majątkowe 20 000 000 zł.

2. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetu Miasta określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 314 100 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 314 100 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 2 wynosi 341 979 287 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 315 150 271 zł,

2) wydatki majątkowe 26 829 016 zł.

§ 2.

1. Zwiększyć o kwotę 1 644 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr 4 do uchwały.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienić zapis § 17 uchwały poprzez dodanie ust.3 w brzmieniu „Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.”

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

UZASADNIENIE

Zmianę zapisu § 17 uchwały proponuje się w celu uniknięcia błędnej interpretacji przepisów dotyczących rozliczania dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa.

Załącznik Nr 1

1. Proponuje się zmniejszyć planowane wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 230 000 zł, w tym:

a) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 210 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji przedsięwzięcia robót dodatkowych.

W trakcie wykonywania wykopu pod drogę gruntową ujawniły się grunty nieprzepuszczające wody, iły i gliny (tzw. kurzawa). Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi nie jest możliwe na takim podłożu.

Należy usunąć grunt i wykonać dodatkową warstwę wzmacniającą z tłocznia na całej długości i szerokości drogi na głębokość 30 cm. Przy profilowaniu skarpy wystąpiły grunty niespójne, skarpa zaczęła się osuwać warstwami. Należy zebrać grunt niestabilny na głębokość około 0,5 m, uzupełnić nasyp gruntem niewysadzinowym i dopiero umocnić teokratą. Dodatkowo u podnóża umacnianej skarpy, z której wypływa woda należy ułożyć drenaż w obsypce żwirowej. W związku ze zmianą trasy kanalizacji deszczowej I etapu, która zastała przeniesiona w środek jednego z pasów jezdni, istnieje konieczność zabudowy dodatkowej studni dn 100 nr DI.11 w celu powrotu na zgodny z projektem przebieg kanalizacji w etapie II. Istnieje również konieczność zabudowy dodatkowego wpustu ulicznego i podłączenia go do studni DI.11 (rurą dn 200) w celu uniemożliwienia zalewania wodami opadowymi przy ul. K. Paryskiej nr 20A. Istnieje konieczność zabudowy dodatkowej studni betonowej dn 1000 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej dn 400. Wlot do wykonanej kanalizacji na odcinku ok. 5 m należy dodatkowo umocnić poprzez montaż płyt betonowych.

Ponadto duże nawodnienie gruntu i jego niestabilność uniemożliwia wykonanie zaprojektowanego drenażu. Niezbędnym więc jest wymiana gruntu na całej długości wykonywanego odcinka drenażu (głębokość ok. 0,5 m). W trakcie wykonywania wykopu pod skrzyżowanie przy kapliczce ujawniły się grunty nieprzepuszczające wody, iły i gliny (tzw. kurzawa). Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi nie jest możliwe na takim podłożu. Należy usunąć grunt i wykonać dodatkową warstwę wzmacniającą z tłocznia na całej długości i szerokości drogi na głębokość 30 cm. Dodatkowo niezbędnym jest przebudowa przydrożnej kapliczki na skrzyżowaniu ul. K. Paryskiej z ul. Dąbrowskiego.

b) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 440 000 zł, w tym:

- zwiększyć wydatki bieżące o 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania nr 000-000-301-000 „Remonty dróg gruntowych” w związku z koniecznością utwardzenia 1 500 m bieżących drogi gruntowej – ul. Dąbrowskiego i ul. Wiejskiej, które stanowić będą objazd na czas przebudowy ul. K. Paryskiej,

 

- zmniejszyć wydatki majątkowe o 480 000 zł planowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka”, w związku z przyjęciem po przeprowadzeniu procedury przetargowej do realizacji oferty niższej niż zakładał kosztorys inwestorski i zabezpieczone na ten cel środki w budżecie miasta.

2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 354 100 zł planowanych na realizację zadania nr 000-000-340-000 „Remonty budynków mieszkalnych” i przeznaczyć je na sfinansowanie kosztów nowego przedsięwzięcia wieloletniego nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne dostosowane dla osób niepełnosprawnych”.

Realizację zadania rozpoczęto w 2014 roku. Wykonana została dokumentacja projektowa na adaptację lokali użytkowych usytuowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. Z uwagi na ich dogodne usytuowanie (wejście bezpośrednio z poziomu traktu pieszego przy budynku) lokale można przystosować na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obecnie lokale nie są użytkowane. Każde pomieszczenie posiada zejście do piwnicy bezpośrednio z lokalu. Zakres robót obejmuje m.in. zmianę wyglądu elewacji (wymiana witryn na stolarkę okienną o powierzchni dostosowanej do wielkości pomieszczeń), wymianę drzwi wejściowych, wykonanie ścianek działowych wewnętrznych, w celu aranżacji lokalu na pomieszczenia mieszkalne (wiatrołap, pokoje, kuchnia, łazienka/wc) wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie itp.) oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych.

3. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 230 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-157-300 „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym”.

Zgodnie z projektem budowlanym w częściowym podpiwniczeniu budynku inhalatorium miały się znaleźć sanitariaty oraz pomieszczenia centrali wentylacyjnej, wymiennikowi, instalacji solankowej i inne o technicznym znaczeniu. Z uwagi na brak dostatecznej przestrzeni na bezkolizyjne rozprowadzenie przewodów m.in. wentylacji mechanicznej, a jednocześnie możliwością wykorzystania na cele techniczne czterech sąsiednich przestrzeni o podobnej wysokości, pierwotnie przeznaczonych do zasypania, podjęto decyzję o wykonaniu nad tymi przestrzeniami (zamiast ich zasypki) stropu żelbetowego, wewnętrznych otworów drzwiowych w ścianach i wykorzystaniu nowopowstałych pomieszczeń na funkcje pomocnicze i techniczne. Ponadto, w związku z koniecznością skorygowania tras przebiegu kanalizacji z rozległymi korzeniami zabytkowego drzewostanu Parku Zdrojowego zmianie musi ulec zakres robót dotyczący długości rurociągu kanalizacji i ilość studzienek. Wymienione zmiany wymagają opracowania projektu zamiennego i uzgodnienia go zarówno z Konserwatorem zabytków jak i Wydziałem Architektury, wydającym pozwolenie na budowę. Zakończenie prac przewiduje się na koniec maja 2015 roku, a następnie nastąpi napełnienie instalacji solanką. Chcąc zachować projektowane parametry inhalacji, zakłada się jeszcze jedną wymianę solanki do końca 2015 roku. W ramach proponowanej zmiany zabezpiecza się środki na wykonanie projektu zamiennego, realizację zmian i dwukrotne napełnienie instalacji solanką.

Załącznik Nr 2

W związku ze zmianą wydatków dokonaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu lutym bieżącego roku konieczne jest dokonanie zwiększenia załącznika Nr 4 o kwotę 1 644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia – Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju, w związku z pozyskaniem środków z Powiatu Rybnickiego za mieszkańca tego powiatu, uczestniczącego w zajęciach warsztatów.

 


 

AUTOPOPRAWKA
do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok,  złożonego na Sesję  w dniu 26 lutego 2015 roku

 

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2015 rok dokonanymi przez Prezydenta Miasta na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień wynikających z Uchwały budżetowej na 2015 rok, w okresie po złożeniu projektu uchwały na Sesję lutową i polegającymi na:

-     zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 20 959 zł,

-     zwiększeniu wydatków o kwotę 20 959 zł, w tym: zmniejszeniu wydatków bieżących o 20 051 zł i zwiększeniu wydatków majątkowych o  41 010 zł,

konieczne jest dokonanie zmiany zapisów § 1 projektu uchwały.

Nowe brzmienie § 1:

 

 1. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wynosi  341 179 287 zł, w tym:

1)   dochody i bieżące 321 179 287 zł,

2)   dochody majątkowe 20 000 000 zł.

 1. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetu Miasta określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

1)   wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 314 100 zł,

2)   wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 314 100 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 2 wynosi  341 979 287 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 315 150 271 zł,

2)   wydatki majątkowe 26 829 016 zł.

 

 


 

PROJEKT

UCHWAŁA NR    ...... 2015

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220-222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

uchwala:

§ 1

 1. Dokonać przeniesienia planowanych wydatków budżetu Miasta określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:

1)     wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 314 100 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 314 100 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi  341 958 328 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 315 170 322 zł,

2)     wydatki majątkowe 26 788 006 zł.

§ 2

 1. Zwiększyć o kwotę 1 644 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta określony w Załączniku Nr 4 do uchwały.
  1. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.    

  § 3

Zmienić zapis § 17 uchwały poprzez dodanie ust.3 w brzmieniu „Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

UZASADNIENIE

 

Zmianę zapisu § 17 uchwały proponuje się w celu uniknięcia błędnej interpretacji przepisów dotyczących rozliczania dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa.

 

Załącznik Nr 1

 1. Proponuje się zmniejszyć planowane wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, o kwotę 230 000 zł, w tym:

a)   w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych o kwotę 210 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji przedsięwzięcia robót dodatkowych.

W trakcie wykonywania wykopu pod drogę gruntową ujawniły się grunty nieprzepuszczające wody, iły i gliny (tzw. kurzawa).  Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi nie jest możliwe na takim podłożu. Należy usunąć grunt i wykonać dodatkową warstwę wzmacniającą z tłocznia na całej długości i szerokości drogi na głębokość 30 cm. Przy profilowaniu skarpy wystąpiły grunty niespójne, skarpa zaczęła się osuwać warstwami. Należy zebrać grunt niestabilny na głębokość około 0,5 m, uzupełnić nasyp gruntem niewysadzinowym i dopiero umocnić teokratą. Dodatkowo u podnóża umacnianej skarpy, z której wypływa woda należy ułożyć drenaż w obsypce żwirowej. W związku ze zmianą trasy kanalizacji deszczowej I etapu, która zastała przeniesiona w środek jednego z pasów jezdni, istnieje konieczność zabudowy dodatkowej studni dn 100 nr DI.11 w celu powrotu na zgodny z projektem przebieg kanalizacji w etapie II. Istnieje również konieczność zabudowy dodatkowego wpustu ulicznego i podłączenia go do studni DI.11 (rurą dn 200) w celu uniemożliwienia zalewania wodami opadowymi przy ul. K. Paryskiej nr 20A.  Istnieje konieczność zabudowy dodatkowej studni betonowej dn 1000 wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej dn 400. Wlot do wykonanej kanalizacji na odcinku ok. 5 m należy dodatkowo umocnić poprzez montaż płyt betonowych.

Ponadto duże nawodnienie gruntu i jego niestabilność uniemożliwia wykonanie zaprojektowanego drenażu. Niezbędnym więc  jest wymiana gruntu na całej długości wykonywanego odcinka drenażu (głębokość ok. 0,5 m). W trakcie wykonywania wykopu pod skrzyżowanie przy kapliczce ujawniły się grunty nieprzepuszczające wody, iły i gliny (tzw. kurzawa). Wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi nie jest możliwe na takim podłożu. Należy usunąć grunt i wykonać dodatkową warstwę wzmacniającą z tłocznia na całej długości i szerokości drogi na głębokość 30 cm. Dodatkowo niezbędnym jest przebudowa przydrożnej kapliczki na skrzyżowaniu ul. K. Paryskiej z ul. Dąbrowskiego.

b)   w  rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne proponuje się zmniejszyć plan wydatków o kwotę 440 000 zł, w tym:

- zwiększyć wydatki bieżące o 40 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania nr 000-000-301-000 „Remonty dróg gruntowych” w związku z koniecznością utwardzenia 1 500 m bieżących drogi gruntowej – ul. Dąbrowskiego i ul. Wiejskiej, które stanowić będą objazd na czas przebudowy ul. K. Paryskiej,

- zmniejszyć wydatki majątkowe o 480 000 zł planowane na realizację wieloletniego przedsięwzięcia nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka”, w związku z przyjęciem po przeprowadzeniu procedury przetargowej do realizacji oferty niższej niż zakładał kosztorys inwestorski i zabezpieczone na ten cel środki w budżecie miasta.

 1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej proponuje się dokonać przeniesienia wydatków bieżących w wysokości 354 100 zł planowanych na realizację zadania nr 000-000-340-000 „Remonty budynków mieszkalnych” i przeznaczyć je na sfinansowanie kosztów nowego przedsięwzięcia wieloletniego nr 000-000-528-300 „Zmiana sposobu użytkowania lokali użytkowych przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne  dostosowane dla osób niepełnosprawnych”.

Realizację zadania rozpoczęto w 2014 roku. Wykonana została dokumentacja projektowa na adaptację lokali użytkowych usytuowanych na parterze budynku przy ul. Szarych Szeregów 1-3-5 na lokale mieszkalne. Z uwagi na ich dogodne usytuowanie (wejście bezpośrednio  z poziomu traktu pieszego przy budynku) lokale można przystosować na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obecnie lokale nie są użytkowane. Każde pomieszczenie posiada zejście do piwnicy bezpośrednio z lokalu. Zakres robót obejmuje m.in. zmianę wyglądu elewacji (wymiana witryn na stolarkę okienną o powierzchni dostosowanej do wielkości pomieszczeń), wymianę drzwi wejściowych, wykonanie ścianek działowych wewnętrznych, w celu aranżacji lokalu na pomieszczenia mieszkalne (wiatrołap, pokoje, kuchnia, łazienka/wc) wraz z wykonaniem wszystkich robót towarzyszących (roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie itp.) oraz wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych.

 1. Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 230 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-157-300 „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym”.

Zgodnie z projektem budowlanym w częściowym podpiwniczeniu budynku inhalatorium miały się znaleźć sanitariaty oraz pomieszczenia centrali wentylacyjnej, wymiennikowi, instalacji solankowej i inne o technicznym znaczeniu. Z uwagi na brak dostatecznej przestrzeni na bezkolizyjne rozprowadzenie przewodów m.in. wentylacji mechanicznej, a jednocześnie możliwością wykorzystania na cele techniczne czterech sąsiednich przestrzeni o podobnej wysokości, pierwotnie przeznaczonych do zasypania, podjęto decyzję o wykonaniu nad tymi przestrzeniami (zamiast ich zasypki) stropu żelbetowego, wewnętrznych otworów drzwiowych w ścianach i wykorzystaniu nowopowstałych pomieszczeń na funkcje pomocnicze i techniczne. Ponadto, w związku z koniecznością skorygowania tras przebiegu kanalizacji z rozległymi korzeniami zabytkowego drzewostanu Parku Zdrojowego zmianie musi ulec zakres robót dotyczący długości rurociągu kanalizacji i ilość studzienek. Wymienione zmiany wymagają opracowania projektu zamiennego i uzgodnienia go zarówno z Konserwatorem zabytków jak i Wydziałem Architektury, wydającym pozwolenie na budowę. Zakończenie prac przewiduje się na koniec maja 2015 roku, a następnie nastąpi napełnienie instalacji solanką. Chcąc zachować projektowane parametry inhalacji, zakłada się jeszcze jedną wymianę solanki do końca 2015 roku. W ramach proponowanej zmiany zabezpiecza się środki na wykonanie projektu zamiennego, realizację zmian i dwukrotne napełnienie instalacji solanką.

 

Załącznik Nr 2

W związku ze zmianą wydatków dokonaną Zarządzeniem Prezydenta Miastaw miesiącu lutym bieżącego roku konieczne jest dokonanie zwiększenia załącznika Nr 4 o kwotę 1 644 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia – Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju, w związku z pozyskaniem środków z Powiatu Rybnickiego za mieszkańca tego powiatu, uczestniczącego  w zajęciach warsztatów.

 

Załączniki:

Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 25.02.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 25.02.2015 13:40
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 94
Załącznik nr 2
xls, 84 kB
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 11.02.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 11.02.2015 15:11
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 131
Załącznik nr 1
xls, 38 kB
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 11.02.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 11.02.2015 15:11
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 105
Wytworzył: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 11.02.2015
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 11.02.2015 15:11
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2015 13:41
Liczba wyświetleń: 314
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.