W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych

RSS

1. Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Środki finansowe PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

- przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

- dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu

Zadania te realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy ul. Pszczyńska 134; tel. 32 47 14 405.

 

2. Rehabilitacja społeczna

Zadania dofinansowane ze środków PFRON

-        Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

-        Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

-        Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych,

-        „Aktywny Samorząd” - zadania

Wyżej wymienione zadania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9; tel. 32 43 49 649.

 

3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Służy do korzystania z ulg komunikacyjnych i innych uprawnień. Wydawana jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Chrobrego 9; tel. 32 42 37 202.

Wniosek w tej sprawie można pobrać w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, pok. 115B; tel. 32 47 85 371.        

 

4. Karta parkingowa

1.  Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie:
osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;          

2.  osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;    

Podstawą do ubiegania się o kartę parkingową jest wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia. W punkcie 9 orzeczenia musi być zaznaczona przesłanka określona w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym o wskazaniu do wydania karty parkingowej, tj.: pkt 9 orzeczenia musi zawierać sformułowanie -„spełnia”.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością (tzw. kopert) oraz do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.

UWAGA!  ZŁOŻENIE WNIOSKU WYMAGA OSOBISTEGO STAWIENNICTWA!  

W każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca, w godz. 9, 00-13, 00, wniosek o wydanie Karty parkingowej przyjmowany jest w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój – Sala Obsługi interesanta– stanowisko nr 1.
W pozostałych dniach karta jest wydawana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Chrobrego 9; tel. 32 42 37 202.  

 

5.  Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych

Zwalnia się od opłat abonamentowych:

1. osoby, co do których orzeczono o:

a)      zaliczeniu do I grupy inwalidów lub

b)      całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub

c)      znacznym stopniu niepełnosprawności lub

d)      trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym;

2. osoby, które ukończyły 75 lat;

3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń Rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego;

4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

6. Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;

Zwolnienia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

 

 1. Zasiłek pielęgnacyjny  

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione jest:

1)      niepełnosprawne dziecko,

2)      osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3)      osoba, która ukończyła 75 lat,

4)      osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS.

Świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie opiekuńcze lub specjalny zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w związku z koniecznością opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem: o niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek pielęgnacyjny pobiera się i składa w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych na ul. Zielonej 20 A; 32 47 51 638.

 

 1. Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu ruchu. Informacji udziela Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 47 61 471.

 

8. Ulgi na przejazdy PKS i PKP

 

Uprawnieni

Przejazdy PKP

(2 klasa)

Przejazdy PKS

Uwagi

Dzieci do lat 4

100% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

100% ulga autobusy zwykłe i przyspieszone bilety jednorazowe

PKS pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia a jeżeli korzysta to 78% ulga

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji; opiekun – 18 lat; przewodnik 13 lat lub pies przewodnik

95% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

 

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

78% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Wyłącznie w ramach przejazdów celowych np. dom-szkoła,

dom-placówka medyczna, itp. podróż związana z edukacją, leczeniem, rehabilitacją

 

Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

78% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

Tylko jedno z rodziców lub opiekun na przejazdy celowe

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności I grupa inwalidzka)

93% ulga pociągi osobowe bilety jednorazowe; 37% pociągi pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe klasa 2, w klasie 1 dopłata

51% ulga autobusy zwykłe bilety jednorazowe 37% ulga autobusy przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe

 

Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37% ulga pociągi osobowe, pośpieszne i ekspresowe, IC, EC bilety jednorazowe lub miesięczne klasa 2, w klasie 1 dopłata

37% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pośpieszne bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

 

 

UWAGA: Osoby niepełnosprawne, inne niż wymienione w tabeli oraz emeryci i renciści mają prawo do ulgi w wysokości 37 % przy przejeździe pociągiem (dwa przejazdy w ciągu roku) na podstawie zaświadczenia wydanego przez: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 1 Maja 45; tel. 32 43 58 031.    

 

 1. Ulgi na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

 1. Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji,
 2. dzieci do 4 roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży,
 3. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem, uczniowie szkół specjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ich rodzice/opiekunowie - wyłącznie w podróży z osobą uprawnioną (na podstawie E-karty podopiecznego) - przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i w drodze powrotnej - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z legitymacją lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ lub instytucję,
 4. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz osoby zrównane w tych uprawnieniach z inwalidami wojskowymi - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją inwalidy wojennego (wojskowego) wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 5. przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym zaliczonym do grupy inwalidzkiej całkowicie niezdolnych do pracy i jednocześnie niezdolnych do samodzielnej egzystencji - na podstawie E-karty wystawionej osobie, którą się opiekuje,
 6. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi - całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji wraz ze sprzętem ułatwiającym poruszanie się i opiekunem towarzyszącym im w trakcie podróży - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z legitymacją osoby niepełnosprawnej, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez lekarza orzecznika lub legitymacją Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP z odpowiednią adnotacją,
 7. osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub E-karty Seniora,
 8. właściciele samochodów w dniu 22 września każdego roku, na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,
 9. dzieci z rodzin wielodzietnych do ukończenia 20 roku życia, w których jest troje i więcej dzieci, będących na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych lub wychowujących się w rodzinach zastępczych - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dokumentami poświadczającymi wielodzietność,

 

Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:

 1. dzieci od 4 - go roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dokumentem poświadczającym wiek dziecka,
 2. uczniowie szkół: podstawowych, ponadpodstawowych (gimnazjalnych, licealnych, zawodowych) do końca roku szkolnego, w którym kończą20 rok życia - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją szkolną,
 3. studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją studencką * ,
 4. słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją wystawioną przez właściwy organ,
 5. kombatanci oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją kombatancką,
 6. renciści mający ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozostający w stosunku pracy (niepracujący) - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z ważną legitymacją  rencisty oraz na podstawie dowodu osobistego,
 7. osoby po ukończeniu 65 lat - na podstawie E-karty wydanej zgodnie z dowodem osobistym.

Taryfa obowiązuje również w przypadku obywateli innych krajów UE i członków rodziny obywateli UE, na podstawie dokumentów potwierdzających ww. status, wydanych w państwach członkowskich wraz z dokumentem podróży lub innym ważnym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość i obywatelstwo (np. dowód osobisty, karta identyfikacyjna, paszport).

* student - jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (magisterskie) - Art. 2 ust. 1 pkt 20 Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. z 2012 poz. 572 j.t./

Regulamin obowiązuje od 01.01.2015r. na podstawie: Uchwały Zgromadzenia MZK  w Jastrzębiu-Zdroju Nr 26/VII/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku.

 Informacji o ulgach udziela Międzygminny Związek komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju tel.: 32 47 51 401.

 

10.  Usługa „POCZTA W DOMU” – infolinia 0801 333 444

Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.: bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły. opłacony list i wrzucić go do skrzynki.

Mają do nich prawo:

- osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego.

- osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka).

Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dzielnicy).

 

11.   Ulga w opłacie za paszport

Osoby niepełnosprawne niezależnie od stopnia niepełnosprawności, emeryci i renciści mają 50 % ulgi w opłacie za uzyskanie paszportu.

12.   Ulgowe bilety do muzeów

Ulgowe bilety mogą kupować: osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami oraz renciści, emeryci, nauczyciele wszystkich szkół, studenci i uczniowie.

13.  Ulgi podatkowe – wydatki na cele rehabilitacyjne – informacji udziela Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 47 61 471.

14.  Ulgowe bilety na baseny.

W naszym mieście osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg przy wejściu na baseny: basen Laguna – bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej ruchowo i opiekuna, basen na ul. Witczaka – bilet bezpłatny dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna.

15. Ulgi w TP S.A.

ULGI W TP S.A. – Telekomunikacja Polska udziela 50% zniżki na abonament osobom niepełnosprawnym, tylko w przypadku uszkodzenia wzroku, słuchu lub mowy. Osoby te muszą dostarczyć do Biura TP S.A. orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokument należy dostarczyć do punktu obsługi klienta lub punktu sprzedaży.

Telekomunikacja Polska SA. Telepunkt al. Józefa Piłsudskiego 2a

 

Załączniki:

Zadania Aktywny Samorząd
pdf, 87 kB
Odpowiedzialny za treść: Halina Humeniuk
Data wytworzenia: 13.04.2016
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.04.2016 12:59
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 346
Wytworzył: Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia: 31.10.2014
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 31.10.2014 07:13
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 11.12.2019 08:30
Liczba wyświetleń: 7470
Drukuj Zapisz do PDF