W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby programu „Czyste Powietrze”

Wersja strony w formacie XML

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100 fax. +48 32 4717 070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 17.00 
piątek od 7.30 do 14.00
 
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 16A, 18A, 20A
Godziny obsługi interesanta: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 13.00
czwartek od 12.00 do 17.00 
piątek od 7.30 do 13.00         
 
Karta informacyjna nr SR-20

Wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego na potrzeby programu „Czyste Powietrze”
 
Data aktualizacji
22.10.2020r.

Podstawa prawna
Ustawa Prawo ochrony środowiska, art. 411 ust. 10g - 10s, art. 217 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia,  art. 3 pkt 1, art. 23 ust. 2a i ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f, art. 23 ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29 ustawy o świadczeniach rodzinnych


Wymagane dokumenty
Wniosek (załącznik do karty SR-20)

Załączniki
Dokumenty wymienione w art. 23 ust. 4 pkt 1, 2, 3 lit f ustawy o świadczeniach rodzinnych

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A
 
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 18A, tel. 32 44 02 381                                                   
Opłaty
Brak opłat

Termin i sposób załatwienia
Bez zwłoki nie później niż 7 dni

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
 
Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach zasobu:

DANE KLIENTÓW Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych oraz ich rodzin: 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, iż

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, e-mail: iod@um.jastrzebie.pl
3. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązku ustawowego nałożonego na tut organ,
4. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", ustawa Prawo ochrony środowiska,
5. Kategorie odnośnych danych : imię i nazwisko, pesel, data urodzenia/ zgonu stan cywilny, obywatelstwo adres zamieszkania, telefon, e-mail, numer konta bankowego, rodzaj szkoły/ przedszkola, siedziba szkoły/ przedszkola, kierunek studiów, uprawnienia do stypendium szkolnego/ akademickiego, miejsce zatrudnienia, organ do którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, kwota alimentów świadczonych na rzecz osób z poza rodziny za rok bazowy, dane dotyczące uzyskania i utraty dochodu (w tym informacje o stypendiach, zasiłkach dla osób bezrobotnych), miejsce obecnego oraz poprzedniego zatrudnienia, forma zatrudnienia, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, uprawnienia do świadczeń emerytalnych rentowych, przedemerytalnych, zasiłkach chorobowych i świadczeniach rehabilitacyjnych, wielkość/ rodzaj gospodarstwa rolnego oraz forma jego użytkowania, wysokość osiąganych dochodów w roku bazowym i po roku bazowym, informacje dotyczące pobytu/ zatrudnienia osoby/ rodziny poza granicami kraju, informacje dotyczące pobieranych świadczeń poza granicami kraju, informacje o pobycie w placówkach, instytucjach zapewniających pełne lub niepełne utrzymanie, dane wrażliwe (orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, informacje dotyczące ojcostwa, wyroki o rozwód, separacje, alimenty, postanowienia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, postanowienia o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnieniu dziecka lub osoby dorosłej, informacje  o przysposobieniu dziecka, statusie opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego, informacje dotyczące osób pozbawionych wolności, inne postanowienia / wyroki dotyczące osób/rodzin pobierających świadczenia bądź osób wobec, których jest/było prowadzone postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego),

6. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych oraz mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz na podstawie odrębnych umów powierzenia następującym podmiotom: 

a) Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska 134 (SEPI)

b) Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, ul.  1 Maja 10 (CUI)

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 (SEPI)

d) Biura Informacji Gospodarczej (obowiązek ustawowy ):

- Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) w Krakowie, ul. Lublańska 38

- Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRD) we Wrocławiu, ul.  D. Siedzikówny 12 

- Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF)  w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 100 

- Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG S.A. (KIDT) w Kielcach, ul. Poleska 44

- Biuro informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, ul. J. Kaczmarskiego 77,

- Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, Plac Europejski 2

7. Pozyskane dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, 
9. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, 
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w celu ustalenia uprawnień do wnioskowanych świadczeń. W przypadku niepodania danych osobowych zostanie wezwana do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku braku ich podania wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia,
11. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane