Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Fundusz Sołecki

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

                         czwartek od  730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

                                 czwartek od 730 do 1700

                         piątek  od 730 do 1400

Data aktualizacji
15.07.2019

Wersja:
1.2

Karta informacyjna nr DS-8

Strona:1 / 3

Fundusz Sołecki


Podstawa prawna

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 506).
Ustawa o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301).
Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr IV.33.2014 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.
Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.72.2016 z dnia 23.06.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.33.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or-IV.0050.508.2018 z dnia 27.09.2018 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2019 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or-IV.0050.517.2018 z dnia 04.10.2018 w sprawie przyjęcia wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego przewidzianych do realizacji w 2019 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój nr Or-IV.0050.305.2019 z dnia 05.06.2019 w sprawie określenia procedury wprowadzenia do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój środków z funduszu sołeckiego i ich rozliczania.

 

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do Prezydenta Miasta przez sołectwo wniosku (załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Or-IV.0050.305.2019 z dnia 05.06.2019). Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.  Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 020, budynek A.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Dialogu Społecznego, budynek A, pokój 210,

tel. 32/47-85-347.


Opłaty

Nie dotyczy


Termin i sposób załatwienia

(Załącznik Nr 1 do Zarządzenia PM Nr Or-IV.0050.305.2019 z dnia 05.06.2019 r.) 
1)    do 5 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy - ustalenie liczby mieszkańców danego sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy
2)    do 12 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy - wyliczenie środków przypadających na dane sołectwo
3)    do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy - przekazanie wojewodzie informacji         o wysokości przypadających danym sołectwom środków oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb) zgodnie z właściwym rozporządzeniem
4)    do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy - przekazanie sołtysom informacji             o wysokości środków przypadających na dane sołectwo
5)    lipiec-wrzesień (do ustalenia) - zebranie/zebrania wiejskie
6)    lipiec-wrzesień (do ustalenia) – konsultacje
7)    do 30 września  roku poprzedzającego rok budżetowy - przedłożenie do Prezydenta wniosku o fundusz wraz z niezbędną dokumentacją
8)    do 2 października roku poprzedzającego rok budżetowy - powołanie komisji weryfikującej wnioski w skład której wchodzą komórki merytoryczne odpowiadające za realizację zadań zgodnie z zakresem przedsięwzięć wskazanych we wniosku
9)    do 5 października roku poprzedzającego rok budżetowy - weryfikacja formalna wniosków
10)  do 6 października roku poprzedzającego rok budżetowy - przyjęcie lub odrzucenie wniosku
11)  do 7 października roku poprzedzającego rok budżetowy - poinformowanie sołtysów            o odrzuceniu wniosku / przekazanie przyjętych wniosków / przekazanie informacji                o wysokości wydatków wynikających z przyjętych wniosków
12)  do 18 października  roku poprzedzającego rok budżetowy - opracowanie materiałów planistycznych
13)  do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy - wprowadzenie materiału planistycznego do projektu uchwały budżetowej Miasta
14)  do 14 lutego roku  następującego po roku budżetowym - przedkładanie Skarbnikowi Miasta informacji w zakresie sprawozdania opisowego z realizacji przedsięwzięć finansowanych      z funduszu sołeckiego
15)  do 20 maja roku następującego po roku budżetowym - przygotowanie wniosku o zwrot       z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z właściwym rozporządzeniem
16)  do 27 maja roku następującego po roku budżetowym - złożenie wniosku o zwrot wydatków do Wojewody Śląskiego
17)  do 31 sierpnia roku następującego po roku budżetowym - zwrot wydatków poniesionych    w ramach funduszu

 

Tryb odwoławczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prezydent Miasta w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art.5 ust. 2–4 ustawy o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz.301), jednocześnie informując o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art.5 ust. 5 ustawy o funduszu sołeckim, podtrzymać wniosek niespełniający warunków określonych w art.5 ust. 2–4 ustawy o funduszu sołeckim, kierując go do Rady Miasta za pośrednictwem Prezydenta Miasta.
W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez Prezydenta Miasta z powodu niespełnienia warunków określonych w ust. 2 lub 3, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek.
Sołtys, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art.5 ust. 5, przekazuje Radzie Miasta za pośrednictwem Prezydenta Miasta wniosek ponownie uchwalony przez zebranie wiejskie.
W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, Rada Miasta rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada Miasta odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art.5 ust. 2–4 lub podtrzymany po terminie, o którym mowa w art.5 ust. 6. Prezydent Miasta związany jest rozstrzygnięciem Rady Miasta.
W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, Rada Miasta rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Rada Miasta odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w art.5 ust. 2 lub 3 lub przekazany po terminie, o którym mowa w ust. 8. Prezydent Miasta związany jest rozstrzygnięciem Rady Miasta.
 

Załączniki:
1) załącznik nr 1 -  procedury wprowadzenia i rozliczenia środków z funduszu sołeckiego

2) załącznik nr 2 – formularz wniosku (wzór),

3) załącznik nr 3 – uchwała zebrania wiejskiego (wzór)


Uwagi:

Informuje się, że na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE:
  1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60, Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością,  tel.: 32 4785 174,
  2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku wynikającego
    z działalności statutowej Sołectw (przeprowadzenie zebrań wiejskich celem przeprowadzenia procedury realizacji funduszu sołeckiego).
  3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
  4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody.
  5. Właścicielowi pozyskanych danych przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawy treści  swoich danych osobowych,
  6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) wieczyście (kategoria archiwalna A).
  7. Właścicielowi pozyskanych danych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą  w Warszawie, w przypadku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
  8. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Barbara Więckowska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij