Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść                              


Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-85-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530 

                                     czwartek od 730 do 1700

                                     piątek od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500 

                                     czwartek od 730 do 1700

                                     piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
24-05-2018

Wersja:
4.4

Karta informacyjna nr Or-08

Strona: 1 / 3

Udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje


Podstawa prawna

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875 z późn.zm), Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267  z późn. zm.), ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014, poz. 1195), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.( Dz.U. z 2014 r. poz.1195) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta.

Ustawa o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.162.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie jednolitej organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Wymagane dokumenty

Brak

Jednostka odpowiedzialna

Sekretarz Miasta, Wydział Or

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  - pisemnie za pośrednictwem poczty, bądź składane osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta,
   - za pomocą faksu
   - za pomocą środków komunikacji elektronicznej , w formie poczty elektronicznej na adres:    
      miasto@um.jastrzebie.pl, platforma e-PUAP lub SEKAP,
    - ustnie do protokołu 

2. Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków odbywa się bezpośrednio przez Prezydenta Miasta, Zastępcę Prezydenta Miasta,, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta i Naczelników Wydziałów.

     Dyżury prowadzone są w dniach:
     Wtorek: 900 - 1200
     Czwartek: 1400 - 1700

     Ponadto skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta przez Naczelników
     Wydziałów, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

3. Protokół złożenia ustnej skargi lub wniosku powinien zawierać podpis wnoszącego oraz
    przyjmującego skargę lub wniosek.

4. Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5. Petycje nie mogą być składane w formie ustnej (np. ustnie do protokołu).

6.Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję,
   a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycje wnosi grupa
   podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

7. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym
    podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz
    powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisu prawa podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia  zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,  mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Opłaty

Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia

1. Skargi i wnioski, które nie wymagają wyjaśnień i dowodów, winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później niż w następujących terminach:
     - 14 dni, jeżeli zostały wniesione przez posła, senatora lub radnego,
     - jednego miesiąca w pozostałych przypadkach.

2. W przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy nie pozwala na załatwienie skargi lub wniosku w terminach, o których mowa powyżej, należy powiadomić nadawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

3. Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenia petycji w terminie 3 miesięcy, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

5. W przypadku, gdy stopień skomplikowania sprawy nie pozwala na załatwienie petycji w terminach, o których mowa powyżej należy powiadomić Stronę  o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia petycji oraz o przewidywanym terminie załatwienia  sprawy.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego

Uwagi

Wzór skargi/wniosku stanowi załącznik nr 1 do karty.

Wzór protokołu składania ustnych skarg stanowi załącznik nr 2 do karty.

Wzór petycji stanowi załącznik nr 3 do karty.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu nie podlegają rozpatrzeniu.

 
Obowiązek informacyjny dla danych osobowych przetwarzanych w zasobie: „Rejestr skarg, wniosków i petycji”

 

Na podstawie art13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju,  Al. Piłsudskiego 60,
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością,  tel.: 32 4785 174,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (jednolitej organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój),
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia   8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
  w związku z art. 223  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawy treści swoich danych osobowych,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) – zgodnie kategorią archiwalną A, natomiast skargi i wnioski
  do załatwienia według właściwości przetwarzane (przechowywane) będą zgodnie z kategorią BE5 przez okres 5 lat.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO z siedzibą w Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij