W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej projektu uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego...

RSS

Zarządzenie Nr Or-IV.0050. 462.2012

Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

z dnia 28 września 2012 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

 Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591–j.t. z późn. zm.) i Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z art. 5a, ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 - t.j. z późn. zm.).

 

                                                            z a r z ą d z a m

                                                                      

                                                                       § 1

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Jastrzębie - Zdrój.

 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat w/w projektu uchwały.

 

                                                                       § 2

Określa się:

a) termin rozpoczęcia konsultacji od 01.10.2012 r.

b) termin zakończenia konsultacji do 10.10.2012 r.

 

                                                                       § 3

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie w/w projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój: www.jastrzebie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

                                                                       § 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Obywatelski - Referat Organizacji Pozarządowych.

                                                                       § 5      

Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2 w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020), Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W procesie konsultacji będą rozpatrywane uzasadnione propozycje zmian.

 

                                                                       § 6

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Miasta oraz tablicy ogłoszeń.

 

                                                                       § 7

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

 

                                                                       § 8                  

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Obywatelskiemu – Referat Organizacji Pozarządowych.

 

                                                                       § 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr Or-IV.0050. 462.2012

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 września 2012 r.

 

 

Projekt

 

Uchwała Nr …...................2012

Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia …....................... 2012 r.

 

 

 

 

w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

 

Na podstawie art. 7, ust. 1, pkt. 19 i art. 18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 – j.t. z późn. zm.) oraz art. 5 a, ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – j.t. z późn. zm.).

 

 

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

 

u c h w a l a

 

 

§ 1

Przyjąć „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwały Nr…………..2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia……………….2012 r.

 

 

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2013 określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, tryb powoływania
i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert oraz planowaną na ich realizację wysokość środków z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta Jastrzębie-Zdrój
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Miasta lub na rzecz jego mieszkańców. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej Miasta.

2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 – j.t. z późniejszymi zmianami),

2) organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć organizację, o której mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy,

3) podmioty pożytku publicznego - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,

4) dotacjach – należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu Miasta przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom,

5) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie - Zdrój,

6) wydziałach – należy przez to rozumieć wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, realizujące zadania własne i zlecone we współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego,

7) Zespole konsultacyjnym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – należy przez to rozumieć Zespół składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta, pracownika Urzędu Miasta, działający w oparciu o Regulamin działania Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Okres realizacji Programu od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

 

 

Rozdział II

Główne i szczegółowe cele programu oraz priorytetowe zadania publiczne

 

1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa Miasta Jastrzębie-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego polegającego na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz kształtowanie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego świadomego problemów istotnych dla właściwego funkcjonowania wspólnoty lokalnej.

 

2. Wskazany cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych, którymi są:

1)     promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz dążenie do wywołania potrzeby społecznej partycypacji mieszkańców zmierzające do stałej poprawy jakości ich życia,

2)     wspieranie oraz promowanie aktywności społeczności lokalnych,

3)     integracja środowiska organizacji oraz wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,

4)     poprawa jakości usług publicznych i zapewnienie ich efektywnego wykonania,

5)     wytyczanie jasnych, przejrzystych i akceptowalnych zasad współpracy, opierających się na wzajemnych doświadczeniu i zdobytej wiedzy, w celu maksymalizacji zysków z podejmowanych działań,

6)     polepszenie współpracy finansowej i pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami pożytku publicznego.

 

3. Obszar współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego dotyczy zadań własnych Miasta oraz wynika z obowiązujących przepisów koncentruje się w szczególności na następującym zakresie rzeczowym:

1) pomoc społeczna,

2) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyka,

4) wypoczynek dzieci i młodzieży,

5) ochrona i promocja zdrowia,

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

7) edukacja i wychowanie,

8) kultura,

9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

10) działalność charytatywna,

11) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

 

 

Rozdział III

Zasady i formy współpracy oraz zakres przedmiotowy

 

1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego będzie realizowana na zasadach:

a) pomocniczości - polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,

b) suwerenności stron – Miasto, organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego podejmujące współpracę zachowują pełną autonomię i niezależność względem siebie,

c) partnerstwa - współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi
i podmiotami pożytku publicznego oparta jest na obopólnych korzyściach, chęci wzajemnych działań, identyfikowaniu problemów społecznych oraz współdziałaniu na rzecz ich rozwiązywania, sugerowaniu obszarów współpracy, składaniu propozycji usług świadczonych przez organizacje.

d) efektywności - Miasto jak i organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego współpracujące ze sobą w wykonywaniu zadań, będą dbać, aby zadania te były wykonane terminowo z jak najlepszym rezultatem w sposób oszczędny, celowy dla dobra społeczności,

e) uczciwej konkurencji, rzetelności i jawności – Miasto, organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem, nie naruszają przy tym dobra wzajemnych działań, udostępniają niezbędne informacje o celach, kosztach zaplanowanych środków finansowych na współpracę z organizacjami, udostępniają Miastu dane w zakresie własnych struktur, prowadzonej działalności, sposobu funkcjonowania.

 

2.Finansowe formy współpracy:

1) Miasto zleca realizację zadań publicznych w formie:

a) wspierania realizacji zadań publicznych,

b) powierzania realizacji zadań publicznych.

2) Zlecanie organizacjom pozarządowym i podmiotom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

3) Zlecanie zadań publicznych, zgodnie z art. 19 a Ustawy przewidziano w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Kwota zaplanowana w budżecie - 50.000 zł.

a) Niewykorzystana część środków finansowych na zadania w trybie otwartego konkursu ofert, może zostać przeznaczona na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19 a Ustawy.

4) Miasto może udzielać pożyczek na realizację zadań w przypadku prefinansowania projektów, jednakże maksymalna kwota o jaką może raz w roku wnioskować organizacja pozarządowa nie może przekroczyć 60.000 zł.

5) Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych.

 

3.Pozafinansowe formy współpracy Miasta Jastrzębie - Zdrój z organizacjami to:

1) wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego,

2) prowadzenie i aktualizacja serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu Miasta www.jastrzebie.pl,

3) przekazywanie informacji o realizacji zadań publicznych,

4) prowadzenie elektronicznej bazy danych organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego,

5) konsultowanie dokumentów strategicznych i uchwał Rady Miasta dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,

7) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

8) wspieranie organizacji posiadających status pożytku publicznego w realizacji kampanii informacyjno - promocyjnej służącej pozyskiwaniu środków w ramach mechanizmu 1%,

9) wzajemnie informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków,

10) organizacja lub współudział w organizowaniu szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, podniesieniu sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego,

11) prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

 

4. Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych

W Mieście funkcjonuje Jastrzębskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Swoje działania kieruje do organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego, grup nieformalnych i grup inicjatywnych działających w obszarze pożytku publicznego poprzez:

a) udostępnienie pomieszczenia na spotkania, szkolenia, imprezy okolicznościowe, akcje społeczne,

b) udostępnienie adresu Centrum do korespondencji,

c) prowadzenie skrzynek kontaktowych,

d) udostępnienie sprzętu biurowego: komputera, drukarki, telefonu, faksu, możliwość korzystania
z Internetu i inne,

e) poradnictwo, organizację szkoleń, warsztatów,

f) udostępnienie prasy, publikacji i materiałów związanych działalnością organizacji pozarządowych,

g) prowadzenie działań integrujących organizacje pozarządowe,

h) promowanie organizacji pozarządowych i wolontariatu,

i) inne działania w ramach współpracy Miasta Jastrzębie - Zdrój z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowy Regulamin działania dostępny jest w siedzibie Centrum.

 

5. W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych utworzono w partnerstwie z Miastem Żory biuro Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w ramach projektu „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Inkubator wspiera rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez:

a)            bieżące doradztwo z zakresu zakładania podmiotów ekonomi społecznej
 (w tym stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych),

b)            poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz działalności w trzecim sektorze
 (w tym pozyskiwania środków z POKL i innych programów grantowych),

c)            informacje na temat nowych wytycznych, przepisów, prawa związanego z prowadzeniem

podmiotów ekonomii społecznej,

d)            doradztwo specjalistyczne z zakresu księgowości, marketingu, prawa,

e)            szkolenia tematyczne,

f)             wsparcie infrastrukturalne,

g)            usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez

budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej),

h)            promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

 

6. W Mieście funkcjonuje Zespół Konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W skład Zespołu wchodzi 11 osób: 2 radnych Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, pracownik Urzędu Miasta, 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta. Do zadań Zespołu należy:

a) opiniowanie polityki Miasta wobec organizacji pozarządowych, zawartej w Rocznym programie współpracy i przedstawienie jej wraz z wnioskami Prezydentowi Miasta i Radzie Miasta raz
w roku,

b) opiniowanie inicjatyw wspierających organizacje pozarządowe,

c) przekładanie Prezydentowi Miasta propozycji dotyczących priorytetów oraz potrzeb finansowych
w zakresie realizacji zadań Miasta przez podmioty na przyszły rok budżetowy,

d) stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.

Zasady funkcjonowania Zespołu określa Regulamin.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

 

1. Komisje konkursowe powoływane są Zarządzeniem Prezydenta Miasta w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert.

 

2. Komisja Konkursowa działa na podstawie Regulaminu dotyczącego trybu postępowania
o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Komisja działa w składzie co najmniej 6 osób.

 

4. W skład komisji konkursowych wchodzą członkowie w osobach:

a) przewodniczący – Prezydent lub jego Zastępca lub Doradca – Pełnomocnik ds. oświaty, polityki społecznej i ochrony środowiska lub Sekretarz Miasta,

 

b) zastępca przewodniczącego – Naczelnik Wydziału merytorycznego, którego dotyczy konkurs,

 

c) członkowie w tym:

- pracownicy właściwego ze względu na zadanie konkursowe Wydziału merytorycznego, Zastępca Skarbnika Miasta, Kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych, obsługa prawna Urzędu Miasta - adwokat, radca prawny,

- co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, należących do Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, którzy spośród siebie wybierają członków komisji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział
w konkursie,

 

d) przewodniczący Komisji Konkursowej może zaprosić do prac w komisji z głosem doradczym osobę lub osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

 

5. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem działań komisji składają oświadczenie, że nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie ofert, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności podczas oceniania ofert.

 

6. Obsługę administracyjno – biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy Wydziałów merytorycznych, których konkurs dotyczy.

 

7. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.

 

8. Przez cały czas trwania prac komisji, członkowie winni ograniczyć swoje kontakty z oferentami do takich, które wynikają z konieczności wypełnienia obowiązków powierzonych przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę oraz wypełniania obowiązków służbowych nie związanych z konkursem.

 

9. Dla ważności obrad komisji niezbędny jest udział co najmniej połowy jej składu, w tym obligatoryjnie przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

 

10. Komisja rozpatruje oferty pod względem merytorycznym zgodnie z kryteriami wynikającymi
z ogłoszenia o konkursie oraz kryteriami oceny zawartymi w Regulaminie dotyczącym trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ocena merytoryczna składa się z dwóch etapów:

 

 - w I etapie komisja rozpatruje zgodność zakresu rzeczowego zadania z zakresem wynikającym z ogłoszenie. W przypadku nie spełnienia tego kryterium oferta podlega odrzuceniu;

 

- w II etapie rozpatrywane są oferty, które spełniły kryterium określone w etapie pierwszym uwzględniając podział na kryterium przedmiotowe, finansowe i organizacyjne oraz biorąc pod uwagę następujące elementy:

 

 

 

1) Kryterium przedmiotowe:

a)            proponowania jakość wykonania zadania publicznego,

b)            możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot składający ofertę.

 

2) Kryterium finansowe:

a)            kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, realność stosowanych

stawek jednostkowych,

b)            udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł

            (w przypadku wspierania realizacji zadań publicznych),

c)            deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

3) Kryterium organizacyjne:

a)            posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające wykonanie zadania,

b)            świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

c)            doświadczenie w realizacji zadania, na który podmiot składa ofertę w tym rzetelność

i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych w latach poprzednich dotacji.

11. Komisja ocenia oferty na podstawie karty indywidualnej oceny merytorycznej, zawierającej
w szczególności: nazwę oferenta, dziedzinę ogłoszonego konkursu, przedmiot konkursu, nazwę zadania, imię i nazwisko oceniającego, kryteria oceny, wolne pola przeznaczone do wpisania ocen cząstkowych oraz ocenę łączną oferty.

12. Karta indywidualnej oceny merytorycznej oferty zostaje opatrzona datą i czytelnym podpisem członka komisji dokonującego oceny.

13. Wzór karty indywidualnej oceny merytorycznej stanowi załącznik do w/w Regulaminu.

14. Wydział merytoryczny, którego dotyczy konkurs ma możliwość uszczegółowienia kryteriów oceny w poszczególnych punktach karty indywidualnej oceny merytorycznej podlegających ocenie, istotnych z punktu widzenia zadania publicznego, na które został ogłoszony konkurs, zachowując podział na kryterium przedmiotowe, finansowe i organizacyjne.

 

15. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół.

 

16. Protokół zostaje przedłożony Prezydentowi Miasta.

 

17. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.

 

 

Rozdział V

Najważniejsze obszary działania do udzielenia wsparcia finansowego

1. Za najważniejsze obszary działania do udzielenia wsparcia finansowego uznaje się:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystykę poprzez: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych i turystycznych a także szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych, podczas których propagowana będzie profilaktyka antyalkoholowa i trzeźwy tryb życia,

b) upowszechnianie kultury,

c) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną,

d) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych osób uzależnionych i ich rodzin,

e) ochronę i promocję zdrowia,

f) edukację,

g) pomoc społeczną,

h) ekologię i ochronę zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 

2. Obszary współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w Ustawie oraz na podstawie wykazu zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich jak i lokalnych potrzeb.

 

 

Rozdział VI

Otwarte konkursy ofert

 

1. Zostaną przeprowadzone następujące otwarte konkursy ofert:

·         otwarty konkurs w dziedzinie kultury – powierzenie (termin ogłoszenia: listopad 2012 r.),

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki - wsparcie (termin ogłoszenia: listopad 2012 r.),

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia - wsparcie (termin ogłoszenia: I kwartał 2013 r.),

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną - powierzenie (termin ogłoszenia: II kwartał 2013 r.),

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia – powierzenie (termin ogłoszenia: I kwartał 2013 r.),

 

·          otwarty konkurs ofert w dziedzinie edukacji - wsparcie (termin ogłoszenia: II kwartał 2013 r.),

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - wsparcie (termin ogłoszenia: I kwartał 2013 r.).

 

2. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy ofert to:
740 410,00 zł.

 

Rozdział VII

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

 

            Program powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

            W miesiącu maju 2012 r. wystosowano pisma do organizacji pozarządowych i podmiotów pożytku publicznego w sprawie możliwości zgłaszania propozycji w zakresie współpracy z Miastem na rok 2013.

            Przedstawione propozycje przekazano do wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój, gdzie zostały poddane analizie celowości i zasadności uwzględnienia w Programie.

            W lipcu 2012 r. Referat Organizacji Pozarządowych wystosował do wydziałów Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pismo z prośbą o przedstawienie terminów i wysokości kwot zaplanowanych w budżecie wydziałów na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego na rok 2013.

            Przygotowany projekt Programu przedstawiono do zaopiniowania Zespołowi Konsultacyjnemu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

            Program został skonsultowany zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie - Zdrój w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

 

Rozdział VIII

Ocena i ewaluacja realizacji programu

 

1.Kontrola i ocena realizacji zadania wspieranego lub powierzonego organizacji na zasadach określonych w Ustawie leży w gestii Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

2.Miernikami efektywności realizacji zapisów Programu będą uzyskane informacje dotyczące
w szczególności:

1)     liczby ogłoszonych konkursów ofert,

2)     liczby ofert złożonych w otwartych konkursach,

3)     liczby zawartych umów na realizacje zadania,

4)     liczby umów, które nie zostały zrealizowane,

5)     wysokości kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,

6)     liczby projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miasta Jastrzębie - Zdrój, konsultowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego,

7)     liczby inicjatyw lokalnych,

8)     liczby małych grantów,

9)     liczby szkoleń, doradztwa, konferencji, warsztatów itp.,

10)  liczby organizacji podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności.

 

3. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój składa Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdanie
z realizacji Programu w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Sprawozdanie publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacji programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny program na zasadach określonych w Ustawie.

5. Program, o którym mowa powyżej uchwalany jest do 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

1.Niniejszy Program stanowi zbiór zasad regulujących współpracę Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

2. Zasady współpracy mogą być modyfikowane wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz sytuacją finansową Miasta.

3. Do Programu mogą być wprowadzane nowe rozwiązania, szczególnie wynikające z wniosków
i propozycji zgłaszanych przez organizacje pozarządowe i
podmioty pożytku publicznego.

4. W sprawach nie uregulowanych w Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,
w tym Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. Ustawy.

 

 

 

Załączniki:

Protokół z konsultacji
pdf, 868 kB
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 01.10.2012 09:19
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 195
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kucia
Data wytworzenia: 01.10.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 01.10.2012 09:19
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2012 15:58
Liczba wyświetleń: 609
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.