Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 centrala , fax +48 32 47-85-140

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530

czwartek od 730 do 1700

piątek od  730 do 1400

Biuro Obsługi Interesantów:

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500

czwartek od 730 do 1700
piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji:
  13-11-2018

Wersja:
1.1

Karta informacyjna nr ED-14

Strona: 1 / 4

Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.), art. 72 ustawy  z dnia  27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2203)  w związku z art. 116 ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 roku  – Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo oświatowe  (Dz. U.  z 2018r.  poz. 996 ze  zm.)


Wymagane dokumenty

- wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu,

- wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

- wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie stypendium wraz z opinią wychowawcy, uzasadnieniem dyrektora szkoły oraz załącznikami potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez dyrektora szkoły.

Załącznikami do wniosku będą:

a) w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce:

- zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanych przez ucznia ocenach za dany rok szkolny oraz potwierdzenie udziału ucznia w konkursach lub olimpiadach zgodnie z zapisem § 5 pkt 1-3 Programu lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie tych faktów.

b) w przypadku uczniów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia naukowe:

- kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskania wymaganego tytułu zgodnie z zapisem § 6 ust.1 Programu lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie tych faktów.


Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna Urzędu Miasta; pokój 020 A


Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji pokój 419A

tel. 32 47-85-171 fax. 0 32 47-85-140


Termin i sposób załatwienia

Kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie nie później niż na 14 dni przed planowanym zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie
-Zdrój w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Do pobrania:

  1. Regulamin przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
  2. WNIOSEK o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególne uzdolnionych;
  3. WNIOSEK o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególne uzdolnionych

Uwagi:

- O stypendium za wysokie wyniki w nauce może ubiegać się uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, który po ukończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych spełnił łącznie następujące warunki:

1.   Uczeń szkoły podstawowej: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną 6,00, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania oraz reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych (w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych), posiada zamieszkanie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2.   Uczeń gimnazjum: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,81 (bez ocen poniżej dobrej) w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych (w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych), posiada zamieszkanie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3.  Uczeń szkoły ponadpodstawowej: w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów średnią arytmetyczną co najmniej 5,50 (bez ocen poniżej dobrej) w tym otrzymał co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, otrzymał wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania oraz reprezentował szkołę w danym roku szkolnym w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych (w tym artystycznych lecz z wyłączeniem sportowych), posiada zamieszkanie na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.


- o stypendium za osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń, który uzyskał tytuł laureata

w konkursie przedmiotowym lub olimpiadzie przedmiotowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim.

- w przypadku uzyskania nagrody dla projektu za I lub II lub III miejsce, o stypendium może

ubiegać się każdy uczeń biorący udział w tworzeniu danego projektu.

- w przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch lub więcej wysokich wyników naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy z osiągniętych wyników.
Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:


1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60,

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością, nr tel. 32 47 85 174,

3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególne uzdolnionych),

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 18 ust. 2 pkt 14 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2198 ze zm.), art. 72 ustawy  z dnia  27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r.  poz. 2203)  w związku z art. 116 ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 roku  – Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo oświatowe  (Dz. U.  z 2017r.  poz. 60 ze  zm.)

5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.

6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawy
i przez okres 5 lat po jej zakończeniu (kategoria archiwalna BE5),

7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie,

8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi  do PUODO
z siedzibą w Warszawie w przypadku przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów
o ochronie danych osobowych,

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych wniosek nie zostanie rozpatrzony.

10. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Andrzej Pawłowski

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij