W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 473 w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok (XXXV/473/2008)

RSS

UCHWAŁA  NR XXXV/473/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2114 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116. poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2006 roku  Nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

     

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

1.Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

2.Zmienić limit „Wydatków na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3

Zmienić plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zmienić plan wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.   Proponuje się  zwiększyć plan dochodów  budżetu Miasta o kwotę 813 756 zł, w tym:

a)       w dziale 750 – Administracja publiczna w części powiatowej o kwotę 30 000 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłaty komunikacyjnej, tj. z tytułu opłat za wydanie tablic i dowodów rejestracyjnych;

b)       w dziale 758 – Różne rozliczenia

-         w części gminnej o kwotę 752 641 zł, w tym:

Ø       z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od lokat o   712 313 zł; wzrost planu dochodów związany jest z uzyskaniem większej kwoty odsetek za okres od stycznia do listopada 2008 roku  w wyniku korzystnego oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz zakładanych lokatach;

Ø        w związku ze  zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 40 328 zł;

-         w części powiatowej o kwotę 23 036 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;

Kwoty zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela; W związku z tym, że z budżetu Miasta, ze środków własnych pokrywane były w ciągu roku wydatki na odprawy dla nauczycieli, nie dokonuje się zwiększenia planu wydatków niniejszą uchwałą;

c)       w dziale 801 – Oświata i wychowanie w części gminnej o kwotę  8 079 zł z tytułu wpływów z opłaty za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu Nr 4; wyższe niż planowano dochody z tego tytułu wynikają ze wzrostu opłaty za korzystanie przez dzieci z posiłków w stołówce przedszkolnej.

2.   Proponuje się  zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 775 677 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w części gminnej z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wysokość wpływów do budżetu Miasta z tytułu tej opłaty uzależniona jest od ilości wydobytego węgla. W związku z niższym niż przewidywano wydobyciem węgla, opłata eksploatacyjna w bieżącym roku będzie niższa o 775 677 zł.

 

 

3.       Proponuje się   zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 38 079 zł, w tym:

a)       w dziale 750 – Administracja publiczna w części powiatowej o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych; różnica 10 000 zł pomiędzy propozycją zwiększenia dochodów o 30 000 zł, a wydatków o  20 000 zł wprowadzona zostanie w ramach kompetencji Zarządzeniem Prezydenta Miasta;

b)       w dziale 801 – Oświata i wychowanie w części gminnej o kwotę  8 079 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla Publicznego Przedszkola Nr 4, w związku ze wzrostem opłaty za wyżywienie;

c)       w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w części gminnej o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury;

4.       Proponuje się przenieść plan wydatków budżetu Miasta między działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 355 700 zł, w tym:

a)       w części gminnej z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 – Świetlice szkolne kwotę 26 840 zł i z rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  kwotę 1 960 zł  do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe  z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach w wysokości 17 428 w Zespole Szkół Nr 11 i  12 oraz na częściowy remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę 11 372 zł; powyższych przeniesień jednostki  proponują dokonać w ramach własnych środków;

b)       w części powiatowej z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 – Świetlice szkolne kwotę 730 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80111 – Gimnazja specjalne z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu opraw oświetleniowych AURUS do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 9; jednostka proponuje przenieść powyższą kwotę w ramach własnych środków;

c)       w części powiatowej z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  kwotę 1 170 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80110 – Gimnazja z przeznaczeniem na zakup energii w Gimnazjum Nr 10 Mistrzostwa Sportowego; jednostka proponuje przenieść powyższą kwotę w ramach własnych środków;

d)       w części gminnej z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe kwotę 310 000 zł  do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej z przeznaczeniem na wypłatę zaległych odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym za niedostarczenie lokali socjalnych osobom z orzeczonym wyrokiem o eksmisję i przyznanym prawem do lokalu socjalnego; planowana kwota dodatków mieszkaniowych na 2008 rok uwzględniała wzrost stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne oraz rewaloryzację rent i emerytur od marca 2008 roku, które to czynniki mają wpływ na wysokość wypłacanych dodatków, a zatem na wysokość planowanej kwoty w budżecie Miasta; zaplanowana w 2008 roku kwota nie zostanie jednak wykorzystana w pełnej wysokości, ponieważ mimo przekazania mieszkańcom informacji o możliwościach korzystania z dodatku mieszkaniowego nie zaobserwowano wzrostu zainteresowania ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy;

e)       z części gminnej z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do części powiatowej do działu  801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych pomiędzy kwotą przekazanego w 2006 roku dofinansowania programu realizowanego z budżetu Unii Europejskiej – Leonardo da Vinci „Poznanie i doskonalenie różnych metod organizowania i funkcjonowania zakładów gastronomicznych”, a wartością  jego niewykorzystanej części; zmniejszenia dokonuje się po uwzględnieniu wszystkich potrzeb podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na 2008 rok.

 

5.       Proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta nowe zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 305 203 zł, w tym:

a)       w części gminnej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,      zadanie nr 169  pn.  „Modernizacja lokalu ul. Dunikowskiego 5 -7” na kwotę 299 803 zł; w ramach zadania wykonane zostaną prace w celu przekształcenia lokalu użytkowego na lokal biurowy i socjalny dla pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości, tj. administracji osiedla, sprzątaczek, konserwatorów oraz przedstawicieli Rady Miasta; środki na ten cel proponuje się pozyskać z zadania remontowego nr 342 – Remont lokali użytkowych;

b)       w części powiatowej w dziale  801 – Oświata i wychowanie, rozdziale – 80195 – Pozostała działalność, zadanie nr 170 pn. „Zakup fotometru na basen dla ZS Nr 6” na kwotę 5 400 zł; zakup urządzenia jest potrzebny do pomiaru jakości wody w basenie przy ZS Nr 6, tj. do badania poziomu chloru i PH; kwotę 5 400 zł  proponuje się pozyskać w ramach własnych środków, bieżących;

Załącznik Nr 2

W związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną w  ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem  Nr Or.IV.-0151-474/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku, Nr Or.IV. 0151-477/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku, Nr Or.IV.0151-479/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku oraz Nr Or.IV.0151-510/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

-         zmniejszyć o  5 969 zł limit  zad. nr 50 pn. „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych”,

-         zmniejszyć o  14 550 limit  zad. nr 198 pn. ” Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”,

-         zmniejszyć o  5 400 zł limit  zad. nr 25 pn. ” Cmentarze”,

-         zmniejszyć o  4 100 zł  limit  zad. nr 106 pn. ” Modernizacja budynku garaży Nr 5-13 ul. Dworcowej 17 D”,

-         zwiększyć o 70 000 zł limit zad. nr 18 pn. „Dokumentacja przyszłościowa”,

-         zwiększyć o 5 500 zł limit zad. nr 145 pn. „Zakup środków trwałych związanych z eksploatacją budynku i garaży UM”.

 

Załącznik Nr 3

1.       W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta w Załączniku Nr 1 dotyczącymi zadań inwestycyjnych, proponuje się również zmiany limitu wydatków, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, jak niżej:

-         wprowadzić nowe zadanie nr 169  pn.  „Modernizacja lokalu ul. Dunikowskiego 5-7” na kwotę 299 803 zł,

-         wprowadzić nowe zadanie nr 170 pn. „Zakup fotometru na basen dla ZS Nr 6” na kwotę 5 400 zł.

2.       W związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną w  ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem  Nr Or.IV.0151-479/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku dokonuje się zwiększenia limitu o kwotę  14 550 zł na  zad. nr 163 ”Zakup profesjonalnej estrady”.

 

 

Załącznik Nr 4

Proponuje się dokonać zmian planu dochodów i wydatków w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na zwiększeniu planu z tytułu:

-         opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o kwotę  29 238 zł,

-         opłat za wynajem powierzchni reklamowych o kwotę 250 zł,

-         opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych o kwotę 1 168 zł,

-         prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o kwotę 15 733 zł,

-         nawiązek sądowych o kwotę 500 zł.  

z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Załącznik Nr 5

W ramach planu wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym proponuje się dokonać zmiany polegającej na zwiększeniu zadania inwestycyjnego nr 84 pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia PZGiK” o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i plotera wielkoformatowego. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z wydatków bieżących  funduszu.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.01.2009 10:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 136
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.01.2009 10:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 404
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.