W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 636 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej (XXX/636/2005)

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA Nr XXX/636/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie:uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego drogi wojewódzkiej
nr 933 - „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr  80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego drogi wojewódzkiej nr 933
 „Droga Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej
zwany dalej „planem miejscowym” i przyjmuje go jako akt prawa miejscowego    


Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki:

1.       Orientacja sporządzona na mapie topograficznej w skali 1:10 000;

2.       Rysunek planu miejscowego - sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000;

3.        a) stwierdzenie zgodności ustaleń planu miejscowego z Aktualizacją Studium Uwarunkowań
      i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój uchwalonej uchwałą
      Nr XXIX/615/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 roku,

b) załącznik graficzny sporządzony w skali 1:10 000 będący wyrysem obszaru objętego planem     miejscowym na tle ustaleń Aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania     Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój uchwalonej uchwałą Nr XXIX/615/2005 Rady Miasta     Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 roku;

4.       Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;

5.       Opis sposobu realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

 

Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

 

Rozdział 1  Przepisy ogólne.

Rozdział 2  Przepisy szczegółowe.

Rozdział 3  Przepisy dotyczące terenów zainwestowania.

Rozdział 4  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

                   technicznej.

Rozdział 5  Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Rozdział 6  Przepisy końcowe.

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§1

1.         PIan miejscowy obejmuje tereny określone w załączniku graficznym 1a do uchwały
nr IX/175/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 maja 2003 roku o przystąpieniu
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogi wojewódzkiej
nr 933 - „Główna Południowa" - na odcinku od ul. Pszczyńskiej do Rybnickiej
;

2.         Celem regulacji zawartych w planie miejscowym jest określenie przeznaczenia terenów
oraz sposobu ich zagospodarowania i zabudowy w obszarze miejskim, w tym wskazania sposobu obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz powiązań z pozostałymi częściami Miasta Jastrzębie Zdrój, w tym również powiązań tranzytowych.

 

§ 2

Ustalenia dotyczące rysunku planu

 

1.         Plan miejscowy składa się z części tekstowej, stanowiącej treść uchwały oraz opracowania graficznego, zwanego dalej „rysunkiem planu” będącego jego integralną częścią;

2.         Rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 opracowano w skali 1:2000 na mapie zasadniczej
i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3.         W części graficznej obowiązują oznaczenia określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1587) oraz uzupełniające dopuszczone §9 ust. 4 rozporządzenia:

1)         granice opracowania miejscowego planu,

2)         linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z ich oznaczeniami,

3)         symbol cyfrowy i literowy przypisany do terenu w jego liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu, służący jednoznacznemu powiązaniu ustaleń graficznych
z tekstowymi zawartymi w niniejszej uchwale,

4)         inne oznaczenia zawarte w legendzie są oznaczeniami uzupełniającymi;

4.         Pozostałe oznaczenia na rysunku planu, w tym treść podkładu mapowego, mają charakter informacyjny;

5.         Rozwiązania przestrzenne zawarte na rysunku planu miejscowego i odpowiadające im ustalenia zawarte w niniejszej uchwale uwzględniają uwarunkowania wynikające ze sporządzonej w tokuprac planistycznych prognozy oddziaływania na środowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

 

§ 3

Pojęcia używane w ustaleniach planu miejscowego należy rozumieć jak:

1.    Teren - elementarny fragment planu miejscowego o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyodrębniony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi
i opisany symbolem identyfikacyjnym. Każdorazowo w ramach terenu mogą występować: wewnętrzna obsługa komunikacyjna, parkingi, drobne funkcje uzupełniające, elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń izolacyjna i ozdobna - o ile nie kolidują z przeznaczeniem dopuszczalnym;

2.    Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu – każdorazowo dotyczą stanu docelowego obejmującego łącznie zabudowę istniejącą i projektowaną:

1)   geometria działki - zespół cech określających przydatność wydzielonego fragmentu terenu
do realizacji konkretnego zamierzenia inwestycyjnego, obejmuje w zależności od potrzeb wielkość minimalną, graniczne proporcje boków i minimalną szerokość frontu działki -części przylegającej do ulicy obsługującej (wielkości zawarte w ustaleniach planu miejscowego
nie dotyczą działek wydzielonych przed jego uchwaleniem),

2)        powierzchnia zabudowy - określona jako stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni działki przypisanej do danego zamierzenia inwestycyjnego,

3)        powierzchnia biologicznie czynna - określona jako udział procentowy powierzchni gruntu rodzimego i wód powierzchniowych, powiększonej o 50 % sumy powierzchni tarasów
i stropodachów nie mniejszych niż 10 m² urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki
na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację, do powierzchni działki,

4)        wysokość zabudowy - to maksymalna wysokość obiektu budowlanego mierzona od poziomu terenu w rejonie wejścia głównego do gzymsu, rynny lub szczytu attyki, wyrażona w metrach lub w ilości kondygnacji o wysokości określonej w przepisach techniczno budowlanych
dla danej funkcji. Dopuszczalne jest wprowadzanie akcentów wysokościowych obejmujących nie więcej niż jedną piątą rzutu pionowego (elewacji) obiektu,

5)        stawka procentowa to wzrost wartości nieruchomości spowodowany ustaleniami planu miejscowego, upoważniający Prezydenta Miasta do pobrania od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;

 

3.    Funkcje uciążliwe - istniejące i wprowadzane ustaleniami planu miejscowego funkcje, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się drażniących woni i światła
o dużym natężeniu, na sąsiadujących terenach mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjnych.
W szczególności są to funkcje zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska;

4.    W części tekstowej i graficznej wprowadzono oznaczenia uzupełniające dopuszczone § 9 ust 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. nr 164 poz. 1587) w tym: tereny oznaczone symbolem KS tereny kompleksu garaży wraz z infrastrukturą techniczną
oraz parkingami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

5.    Za zgodne z planem miejscowym uznaje się modyfikacje rozgraniczeń poszczególnych rodzajów przeznaczenia i zagospodarowania terenów, wynikające z uwarunkowań prawnych i technicznych, nieznanych w momencie sporządzania planu miejscowego, które nie zmieniają zasad obsługi komunikacyjnej oraz hierarchii i struktury sieci infrastruktury technicznej, nie kolidują z ochroną przyrody, krajobrazu, wartości kulturowych i nie naruszają interesów osób trzecich.

 

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 4

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

1.         Możliwości zagospodarowania terenów i budowy struktury funkcjonalno - przestrzennej
oraz cechy zagospodarowania przestrzennego określone są poprzez ustalenia tekstowe
i graficzne w rysunku planu, które zawierają zakazy, nakazy, a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów, nakazów związanych ze sposobem zagospodarowania terenu oraz wymogów kształtowania ładu przestrzennego.

2.          Przekształcenia ustalone w ust. 1 ukierunkowane zostały zasadą zrównoważonego rozwoju, warunki którego określono w opracowaniu ekofozjograficznym jako podstawie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów z uwzględnieniem prognozy skutków wpływu planu
na środowisko naturalne.

3.         Przedmiotem ochrony niniejszego planu są elementy wyróżniające rzeźbę i pokrycie terenu. Ochrona ta winna być realizowana po przez:

1)       harmonijne wpisanie realizowanej drogi oraz obiektów inżynierskich w istniejące ukształtowanie terenu,

2)       trwałe wpisanie wartościowych elementów drzewostanu w otoczenie realizowanego zagospodarowania terenu,

3)       utrwalenie w obrębie przyległego zespołu terenów otwartych, w skład których wchodzą tereny zieleni niskiej nieurządzonej stanowiącej obudowę biologiczną cieków i rowów melioracyjnych o cechach naturalnego środowiska podlegające bezwzględnej ochronie,

4)       utworzeniu przepustów oraz nisz ekologicznych umożliwiających wędrówkę zwierzyny,

5)       zakaz lokalizacji w pasie w obrębie linii rozgraniczających reklam oraz innych urządzeń nie związanych z przeznaczeniem podstawowym.

4.         Formowanie nowych obiektów kubaturowych i inżynierskich powinno nawiązywać do wartościowych elementów miejscowej tradycji budowlanej i krajobrazu w tym: gabarytów obiektów, kształtu dachów oraz faktury użytych materiałów.

5.         Realizacja nowych obiektów kubaturowych i ich przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów kubaturowych, a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu, nie mogą naruszać:

1)       praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami,

2)       aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych,

3)       innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią, ochroną gruntów rolnych i leśnych określonych w odrębnych przepisach,

4)       ograniczeń w dysponowaniu terenem.

 

§ 5

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

1. Ustalenia niniejszego planu realizują zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zapisane w przyjętych w programach:

1)        Programie Ochrony Środowiska Miasta Jastrzębie Zdrój,

2)        Programie Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój;

2.  Wszelkie inwestycje w obszarze objętym planem należy realizować zgodnie z rygorem czystości ekologicznej;

3.    Pojęcie czystości ekologicznej należy rozumieć jako sposób użytkowania i zagospodarowania przestrzeni zgodnie z przepisami z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony przyrody;

4.    W zakresie gospodarowania odpadami ustala się:

1)         zasadę segregacji odpadów u źródła ich powstania w celu ich wykorzystania
lub unieszkodliwienia,

2)         zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.    Nakazuje się realizację kompleksowego programu ochrony terenów przylegających
do projektowanej drogi tranzytowej, w tym ekranów akustycznych i zieleni izolacyjnej w zakresie wynikającym ze szczegółowych opracowań;

6.    Nakazuje się minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie i odprowadzanie wód opadowych. Przy realizacji robót ziemnych należy wyegzekwować zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej oraz jej odpowiednie zdeponowanie, umożliwiające ponowne wykorzystanie.

 

§ 6

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

 

1.    Na terenach objętych opracowaniem planu miejscowego nie występuje zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków kultury materialnej;

2.    Na terenach objętych opracowaniem  planu  nie występują obiekty budowlane stanowiące dobra kultury o wartościach regionalnych wymienione w ewidencji zabytków WSOZ w Katowicach;

3.     Z uwagi na częściowe rozpoznanie terenu miasta pod względem archeologicznym ustala się nadzór konserwatorski nad prowadzonymi wielkogabarytowymi robotami ziemnymi.

 

§ 7

Ustalenie granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także terenów, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

1.    Obszar objęty planem jest położony w obrębie terenu górniczego JSW S.A. KWK "Zofiówka". Wznoszenie lub przebudowa trwałych budowli oraz urządzeń wymaga spełnienia warunków ich ochrony przed wpływami działalności górniczej. Warunki te będą określane odrębnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego JSW S.A KWK "Zofiówka".

2.     Do czasu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego JSW S.A. KWK "Zofiówka" określenie warunków ochrony, o których mowa w ust. 1 następuje
w drodze uzgodnienia zezwoleń na wzniesienie lub przebudowę trwałych budowli w trybie aktualnie obowiązujących przepisów odrębnych;

3.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, wymagane jest opracowanie na etapie sporządzania dokumentacji technicznej ekspertyzy geologiczno budowlanej stwierdzającej możliwość i sposób posadowienia obiektów oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym osuwaniem się terenu.

4.    Obszar objęty planem nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi, oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych, stąd warunków ochrony w tym zakresie nie ustala się.

 

 

Rozdział 3

Przepisy dotyczące terenów zainwestowania

§ 8

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. Ustalenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Ustalenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

1.    Wyznacza się tereny stanowiące fragment podstawowego układu komunikacyjnego w tym:

1)         teren oznaczony symbolem planu KDG 2/2 - droga główna ruchu przyspieszonego klasy funkcjonalno – technicznej G o przekroju 2x2 pasy ruchu i szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, zakazuje się wprowadzania dodatkowych zjazdów i włączeń poza wskazanymi na rysunku planu. Zaleca się realizację skrzyżowań skanalizowanych,

2)         teren oznaczony symbolem planu KDG - droga główna klasy funkcjonalno – technicznej G
o przekroju 1 x2 pasy ruchu i szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, fragmenty ulic Pszczyńskiej w obrębie węzłów komunikacyjnych z drogą KDG 2/2. Zaleca się realizację skrzyżowań skanalizowanych,

3)          teren oznaczony symbolem planu KDZ - droga zbiorcza klasy funkcjonalno – technicznej Z
o przekroju 1 x2 pasy ruchu i szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, fragmenty ulic Rybnickiej w obrębie węzłów komunikacyjnych z drogą KDG 2/2. Zaleca się realizację skrzyżowań skanalizowanych,

4)         teren oznaczony symbolem planu KDL - droga główna klasy funkcjonalno – technicznej L
o przekroju 1 x2 pasy ruchu i szerokości w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, fragmenty ulic w obrębie węzłów komunikacyjnych z drogą KDG 2/2. Zaleca się realizację skrzyżowań skanalizowanych.

 

2.  Teren oznaczony symbolem planu KDW-KS - obsługa komunikacji samochodowej

1) przeznaczenie:

a) podstawowe - zespół garażowo-parkingowy obsługujący przylegające osiedle mieszkaniowe zlokalizowane poza granicami planu,

b)  dopuszczalne - drobne usługi związane z przeznaczeniem podstawowym oraz zieleń izolacyjna,

c)     zakazuje się lokalizowania funkcji uciążliwych;

2) zagospodarowanie terenu:

a)         nakazuje się realizację zespołu w oparciu o całościowy projekt zagospodarowania uwzględniający ochronę przylegających budynków mieszkalnych przed uciążliwościami komunikacyjnymi,

b)          dojazd do zespołu z terenu osiedla za pośrednictwem ulic istniejących, nie dopuszcza się bezpośrednich włączeń w projektowaną drogę główną,

c)         infrastruktura - wymagane zasilanie w media komunalne z systemów miejskich obejmujące co najmniej wodę, energię elektryczną i kanalizację deszczową. Wody opadowe przed odprowadzeniem do sieci wymagają podczyszczenia
w odolejaczach;

3) obiekty budowlane:

a)          lokalizacja - na zasadach ogólnych określonych w prawie budowlanym i warunkach technicznych,

b)          intensywność zabudowy nie więcej niż 0,50 w przypadku boksów garażowych
i nie więcej niż 0,70 w przypadku garażu wielokondygnacyjnego,

c)          powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20%,

d)          wysokość zabudowy jedna kondygnacja nadziemna w przypadku boksów garażowych
i nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne dla garażu wielokondygnacyjnego,

e)          zasady formowania - w przypadku boksów garażowych obowiązuje jednolity projekt obejmujący całość zespołu, zalecane naturalne materiały wykończeniowe
i jednorodna, stonowana kolorystyka zespołu. Nie dopuszcza się stosowania boksów metalowych. Dla garażu wielokondygnacyjnego zasad formowania nie określa się.

 

3. Teren oznaczony symbolem planu PU – przemysłowo usługowy

1) przeznaczenie:

a)  podstawowe – teren obsługujący przylegające nieruchomości pod względem parkingowym zlokalizowane poza granicami planu,

b)     zakazuje się lokalizowania funkcji uciążliwych;

2) zagospodarowanie terenu:

a)        dojazd do terenu poprzez wjazd z istniejącej ulicy Pszczyńskiej,

b)        możliwe lokalizowanie elementów małej architektury oraz ekspozycja reklam nie    kolidująca z przepisami o ruchu drogowym;

3) obiekty budowlane:

a)        zakazuje się realizację obiektów kubaturowych (w tym garaży metalowych)

b)        powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30%,

 

4. Dla wszystkich terenów objętych niniejszym miejscowym planem zagospodarowania ustala się stawkę procentową (o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy) w wysokości 0 % gdyż w związku
z uchwaleniem planu nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości objętych opracowaniem planu.

 

 

Rozdział 4

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

 

§ 9

1.     Adaptuje się trasy i parametry istniejących sieci infrastruktury technicznej i każdorazowo dopuszcza możliwość ich przełożenia na koszt władających terenem i na warunkach uzgodnionych z gestorem danej sieci - o ile nie narusza to struktury danej sieci, nie pogarsza warunków obsługi
i nie narusza interesów osób trzecich;

2.      Wszelkie działania inwestycyjne, w tym makroniwelacja, budowa ogrodzeń, obiektów kubaturowych, uzbrojenie terenu, nasadzenia i długotrwałe składowanie materiałów, prowadzone w granicach określonych przepisami odrębnymi stref technicznych i kontrolowanych sieci istniejących i planowanych, wymagają uzyskania zgody zarządzającego siecią;

3.     Teren oznaczony symbolem planu WS –zbiornik retencyjny wraz z niezbędnymi urządzeniami służącymi do odprowadzania wód burzowych z miejsc depresyjnych pod wiaduktem kolejowym.

 

 

Rozdział 5

Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

 

 § 10

1.    Do terenów służących realizacji celów publicznych w obszarze objętym planem miejscowym zalicza się drogi publiczne.

2.    Ogólnodostępną przestrzeń publiczną stanowią składniki terenów komunikacyjnych, usługowych
i produkcyjnych – plan miejscowy nie wyznacza ich granic określając jedynie poniższe zasady ich kształtowania i użytkowania:

1)         przeznaczenie dopuszczalne: ruch pieszy i kołowy niezbędny dla obsługi sąsiadujących obiektów, terenów i urządzeń w granicach dopuszczonych planem, zieleń dekoracyjna
i izolująca  niewielkie obiekty usługowe takie jak kioski, wiaty przystankowe, elementy małej architektury,

2)         zaleca się segregację ruchu pieszego i kołowego wszędzie tam gdzie to możliwe,

3)         szyldy, reklamy i tablice informacyjne umieszczone na budynkach nie mogą deformować ich brył  i powinny nawiązywać do podziałów i struktury fasad,

4)         elementy małej architektury, w tym reklamy i oświetlenie uliczne powinno nawiązywać
do przyjętych przez miasto standardów estetycznych;

 

§ 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

 

Wszystkie tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, w szczególności oznacza to, że obiekty, ogrodzenia i elementy zagospodarowania istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ulic publicznych pozostawia się do czasu modernizacji bądź budowy ulicy jako tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa powiększania kubatury, z możliwością dokonywania remontów.

 

§ 12

Ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

1.         Nakazuje się połączenie wydzielonych działek ewidencyjnych w obrębie pasa drogi KDG 2/2.

2.         Podział nieruchomość mający na celu wyodrębnienie pasa drogi powinien być wykonany
w oparciu o linie rozgraniczające przedstawione na rysunku planu.

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 13

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu zainwestowania warunków i sposobu zagospodarowania określonych w Aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stwierdza się, że na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie zachodzą przesłanki do określenia:

1)       zasady ochrony dóbr kultury współczesnej,

2)       przeznaczenia terenów oraz ustalenie warunków gospodarowania w obszarach Ekologicznego Systemu Terenów Otwartych,

3)       sposobu zagospodarowania terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

4)       zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

5)       granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

6)       granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy,

7)       pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

 

§ 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 16

Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 1998 roku Nr 30 poz. 336 – Uchwała Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju
Nr XLVI/796/98  z dnia 30 maja 1998 roku, dla terenów objętych niniejszym planem.

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane