W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr 599 w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Jastrzębie Zdrój dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (XXVIII/599/2005)

Wersja strony w formacie XML
 

UCHWAŁA Nr XXVIII/599/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Jastrzębie Zdrój dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art.22 ust. 4a i 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi zmianami )

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1

Ustanowić stypendium sportowe Miasta Jastrzębie Zdrój dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

§ 2

Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/599/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z
dnia 20 stycznia 2005 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

 

§ 1

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończenia 25 roku życia),szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, zrzeszonej w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

Stypendia będą przyznawane zawodnikom amatorom, uprawiającym sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymującym za to wynagrodzenia.

§ 2

1.Stypendia finansowane są ze środków miasta Jastrzębie Zdrój.

Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia uzależnione są od możliwości budżetowych miasta.

2.Prezydent Miasta powołuje komisję ds. stypendiów sportowych, która opiniować będzie składane wnioski i przedstawiać je Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

1.Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi za uzyskanie znaczącego wyniku sportowego, tj. miejsca I – III w następujących zawodach:

1/ Igrzyska  Olimpijskie,

2/ Mistrzostwa Świata,

3/ Mistrzostwa Europy,

4/ Mistrzostwa Polski   organizowane przez Polskie Związki Sportowe,

5/ Uniwersjada,

6/ Powołanie do Kadry Narodowej.

 

§ 4

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpić mogą:

1/ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Jastrzębie Zdrój,

2/ Zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

3/ Dyrektorzy szkół.

2.Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

 

§ 5

1.Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje:

1/ dane osobowe wnioskodawcy,

2/ dane o osiągnięciach w zakresie sportu,

3/ uzasadnienie wnioskodawcy wymienionego w § 4 ust. 1,

4/ zobowiązanie do informowania Komisji ds. Stypendiów Sportowych o zaistniałych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia stypendium,

5/ o źródle i okresie pobierania innych stypendiów,

6/ w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt.

 

2.Wnioski o stypendium należy składać w kancelarii UM (pokój nr 018) Urzędu Miasta  Jastrzębie Zdrój w terminie do 15 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. Z tym zastrzeżeniem, że wnioski na 2005 r. można składać do 15 lutego.

 

3.Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  

§ 6

1.Wysokość miesięcznego stypendium wynosi do 50% minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

2. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest co miesiąc.

 

§ 7

1.Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacanie stypendium, z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli zawodnik:

1/ zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego

2/utracił status zawodnika amatora

 

2. Wstrzymanie stypendium wznawia się, jeżeli nie zostało ono cofnięte i zawodnik:

1/ podjął realizację programu szkolenia sportowego,

2/ odzyskał prawa zawodnika decyzją organu statutowego.

 

§ 8

1.Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłacenie stypendium, z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli:

1/ zawodnik utracił status zawodnika lub przestał być członkiem klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej w Jastrzębiu Zdroju,

2/ zawodnik odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem polskiego związku sportowego),

3/ zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego z zastrzeżeniem ust. 2,

4/ upłynęły ponad 3 miesiące od daty wstrzymania stypendium.

 

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

 

§ 9

Prezydent zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których ustala się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane