W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Program „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR II.24.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie przyjęcia programu „Rodzina 3+” na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9,10, 16 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku           o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1951 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjmuje się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój program „Rodzina 3+” jako element polityki prorodzinnej realizowanej przez miasto Jastrzębie-Zdrój i adresowanej do rodzin wielodzietnych.

§ 2

Regulamin programu „Rodzina 3+” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr II.24.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 23 lutego 2012r.

 

Regulamin Programu „Rodzina 3+”

§ 1

Ilekroć w tym regulaminie jest mowa o:

1)     rodzinie wielodzietnej należy przez to rozumieć, rodzinę, w tym rodzinę zastępczą, zamieszkałą na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, składającą się z rodziców lub opiekunów prawnych (jednego rodzica lub opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie pracuje,

2)     osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć członka rodziny wielodzietnej określonej w pkt. 1, tj.  rodzica lub opiekuna prawnego, dziecko do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje i nie pracuje.

 

§ 2

1. Program „Rodzina 3+”  realizowany jest poprzez:

1)     zapewnienie osobom uprawnionym ulgi polegającej na umożliwieniu zakupu biletów wstępu, w tym karnetów, na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z 50% zniżką. Zniżka ta nie dotyczy wynajęcia całych obiektów lub ich części,

2)     zapewnienie osobom uprawnionym ulgi polegającej na umożliwieniu zakupu biletów do Kina „Centrum” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju z 50% zniżką,

3)     stworzenie innym podmiotom możliwości przystąpienia do programu „Rodzina 3+”, w celu świadczenia usług na określonych przez nie preferencyjnych warunkach.

2. Z ulg, o których mowa w ust.1, może korzystać każda osoba uprawniona osobno.

§ 3

1. Potwierdzeniem uprawnień, o których mowa w § 2, jest karta „Rodzina 3+”, zwana dalej kartą.

2. Karta zawiera: nazwę miasta, logo i nazwę programu, imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby uprawnionej, imię, nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do wystawienia karty orazdatę ważności karty.

3. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej.
W przypadku dzieci nieposiadających jeszcze dokumentu potwierdzającego tożsamość karta jest ważna wraz z kartą rodzica lub opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem potwierdzającym tożsamość tych osób.

4. Kartę otrzymuje każda osoba uprawniona na podstawie wniosku złożonego przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5.W przypadku, gdy wnioskiem objęta jest osoba powyżej 18 roku życia, która uczy się lub studiuje, do wniosku dołącza się kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.

6. W przypadku gdy wnioskiem objęte są dzieci pozostające w rodzinie zastępczej do wniosku dołącza się kserokopię postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia rodziny zastępczej.

7. Wnioski, o których mowa w ust.4, można składać w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój począwszy od 1 maja 2012 roku.

§ 4

1.Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, o którym mowa w § 3 ust 4, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

2. Karta jest bezpłatna.

3.Karta zachowuje swoją ważność przez rok od jej wydania.

§ 5

1. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty przez uprawnioną osobę rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie, w formie pisemnej, Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rodzic lub opiekun prawny może wystąpić z wnioskiem
 o ponowne wydanie karty osobie uprawnionej.

§ 6

Środki umożliwiające realizację programu „Rodzina 3+” pochodzą z budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

1.Podmioty, o których mowa w § 2, ust.1 pkt 3, mogą złożyć do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój deklarację przystąpienia do programu „Rodzina 3+”.

2. Deklaracja, o której mowa w ust.1, powinna zawierać określenie preferencyjnych warunków,            o których mowa § 2, ust.1 pkt 3.

3. Potwierdzeniem przyjęcia deklaracji i uczestnictwa w programie jest wydana przez Prezydenta Miasta zgoda na posługiwanie się nazwą i logiem programu „Rodzina 3+”.

4. Deklaracje rozpatrywane są w terminie 1 miesiąca od dnia ich złożenia.

5.Lista podmiotów, których deklaracje zostały przyjęte, wraz z preferencyjnymi warunkami określonymi
w deklaracji, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój www.jastrzebie.pl.

6. W przypadku zaprzestania realizacji preferencyjnych warunków deklaracji podmiot jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

7. Wraz z zaprzestaniem realizacji preferencyjnych warunków deklaracji podmiot traci prawo do posługiwania się nazwą i logiem programu „Rodzina 3+”.

8. Logo programu „Rodzina 3+” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane