Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 461 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju. (XX/461/2004)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA  Nr XX/461/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 maja 2004 roku

 

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 14 ustawy z dnia    27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717   z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Przystąpić do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXII/355/96 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 25 maja 1996 roku i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego nr 14 z dnia 31 lipca 1996 roku dla terenu opisanego w § 2.

 

§ 2

Granica obszaru objętego sporządzeniem planu określona jest na załącznikach numer 1a, 1b, zawierających opis przebiegu granic, kopię mapy zasadniczej w skali 1/2000 stanowiące integralną część niniejszej uchwały. Obszar objęty sporządzeniem planu ograniczony jest ulicami: Północną, Sybiraków, Porozumień Jastrzębskich, Solidarności, łącznikiem pomiędzy ul. Solidarności i ul. Warszawską, ul. Warszawską.

 

§ 3

Określa się następujący przedmiot ustaleń planu:

1)       przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)       zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)       zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)       zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)       wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)       parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)       granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)       szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)       szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

14)   granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;

15)   granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1a

DO UCHWAŁY NUMER XX/461/2004            
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Z DNIA 27 maja 2004 ROKU

 

Opis przebiegu granic sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju

 

Granica obszaru objęta sporządzeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju rozpoczyna się od punktu 1 leżącego na przecięciu się ulicy Warszawskiej i Północnej i biegnie wzdłuż ulicy Północnej w kierunku wschodnim do punktu 2 leżącego na przecięciu się ulic Północnej i Sybiraków skąd granica opracowania biegnie wzdłuż ulicy Sybiraków w kierunku południowym do punktu 3 leżącego na przecięciu ulicy Sybiraków i ulicy Porozumień Jastrzębskich. Z punktu 3 granica opracowania biegnie wzdłuż ulicy Porozumień Jastrzębskich w kierunku północno - zachodnim do punktu 4 leżącego na przecięciu ulicy Porozumień Jastrzębskich z ulicą Solidarności. Z punktu 4 granica opracowania biegnie wzdłuż ulicy Solidarności (wschodnia granica działki 425/7) w kierunku południowym do punktu 5 leżącego na wschodniej granicy działki 425/7 i przedłużenia północnej granicy dz. 425/60 skąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy dz. 425/60 i jej przedłużenia do punktu 6 leżącego na przecięciu się południowej granicy dz. 425/26 i wschodniej granicy działki 425/4 i jej przedłużenia. Z punktu 6 granica opracowania biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 425/4 w kierunku południowym  do punktu 7 będącym wschodnim wierzchołkiem dz. 425/4 a następnie z punktu 7 wzdłuż południowej granicy działki 425/4 i jej przedłużenia do punktu 8 leżącego na przecięciu się przedłużenia południowej granicy działki 425/4 i ulicy Warszawskiej. Z punktu 8 granica opracowania biegnie wzdłuż ulicy Warszawskiej w kierunku północnym do punktu 1.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij