Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 424 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XX/424/2004)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA  NR  XX/424/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku

 na terenie  Miasta Jastrzębie Zdrój

                                                              

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1

Ustalić „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 3

Traci moc uchwała nr XVII/346/2004 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 26 lutego 2004  roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

Załącznik              

do  Uchwały  Nr XX/424/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 maja 2004r.

 

REGULAMIN

UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.    właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

2.    gminie - należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie Zdrój,

3.    odpadach komunalnych drobnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne zbierane do typowych pojemników, pozostałość po segregacji,

4.    ściekach – rozumie się przez to wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze przejściowo gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków,

5.    firmie wywozowej - rozumie się przez to zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2

System usuwania odpadów komunalnych obejmuje:

1.       system  podstawowy,  tj. zorganizowany stały odbiór odpadów komunalnych drobnych, odpadów objętych selektywną zbiórką,

2.       system uzupełniający, tj. usuwanie odpadów powstających okresowo, w tym odpadów wielkogabarytowych, lub indywidualne zlecenia nie objęte funkcjonującymi systemami,

3.       system specjalny, tj. odbiór innych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych.

 

Rozdział II

Wymagania  w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użyteczności publicznej

§ 3

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1.         utrzymywania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego na terenie  nieruchomości,

2.         wyposażenia nieruchomości w szczelne i zamykane pojemniki na odpady komunalne drobne oraz ich oznakowania w celu identyfikacji właściciela. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych drobnych w szczelnych  workach plastikowych,

3.         utrzymywania pojemników na odpady komunalne drobne w czystości poprzez mycie, dezynfekcję, zapobieganie rozprzestrzenianiu się odorów odpadogennych w sposób zgodny z normami sanitarnymi, jak również w odpowiednim stanie technicznym poprzez konserwację i naprawę w przypadku wystąpienia usterki.

       Jeżeli pojemniki ustawione na terenie nieruchomości są własnością firmy wywozowej, z którą właściciel zawarł umowę, w/w obowiązki należą do firmy wywozowej, chyba że umowa stanowi inaczej,

4.         korzystania z systemów usuwania odpadów, zgodnie z Rozdz. I § 2,

5.         regularnego usuwania odpadów komunalnych drobnych i ścieków z zachowaniem częstotliwości ustalonej umową zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową,

6.         usuwania z terenu nieruchomości porzuconych wraków pojazdów mechanicznych, jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Straż Miejską nie ustalono właściciela pojazdu,

7.         usuwania z terenu nieruchomości nielegalnych składowisk odpadów,

8.         gromadzenia i usuwania odpadów wielkogabarytowych w terminach ustalonych umową zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową, podanych do publicznej wiadomości,

9.         na bieżąco usuwania sopli i nawisów śnieżno-lodowych z budynków przy zachowaniu szczególnej ostrożności,

10.     na bieżąco usuwania ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów, rysunków umieszczonych w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. na budynkach, ogrodzeniach, słupach oświetlenia ulicznego, itp.,

11.     sprzeprowadzania deratyzacji.

 

§ 4

Do obowiązków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków       czynszowych  należy ponadto:

1.    wymiana piasku w piaskownicach co najmniej raz w roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja każdego roku oraz piasku na placach zabaw z częstotliwością co najmniej co dwa lata,

2.    wyznaczanie miejsc, w których dopuszcza się mycie pojazdów mechanicznych, przy zachowaniu  norm sanitarnych oraz przepisów o ochronie środowiska.

 

§ 5

 

1. Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie budowy poprzez:                        

a)       korzystanie  z systemów usuwania odpadów, wymienionych  w Rozdz. I § 2,

b)       bieżące utrzymanie czystości.

 

§ 6

 

1.    Właściciele pojazdów mechanicznych zobowiązani są do:

a)     mycia pojazdów mechanicznych jedynie w przystosowanych do tego celu miejscach, wyznaczonych przez poszczególnych właścicieli  nieruchomości w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów,

2.    Zabrania się właścicielom pojazdów mechanicznych:

a)      dokonywania napraw samochodów, motocykli, motorowerów na chodnikach, terenach zielonych, parkingach, miejscach postojowych, ciągach pieszo-jezdnych, placach publicznych w sposób naruszający stan środowiska  naturalnego bądź porządek publiczny.

 

§ 7

 

1.       Gmina odpowiada  za  zimowe  utrzymanie  przejezdności  dróg publicznych  poprzez  usuwanie  śliskości na jezdniach (wraz z odśnieżaniem) zgodnie  z  technologią  zimowego utrzymania ulic przy  użyciu środków szorstkich i chemicznych (na terenach dopuszczających ich użycie), z uwzględnieniem zakazu pryzmowania i składowania śniegu oraz lodu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.

2.  Gmina  odpowiada za całoroczne utrzymanie czystości i porządku na  drogach  publicznych  ( w tym za utrzymanie czystości znaków i urządzeń drogowych), mostach, wiaduktach drogowych, przejściach dla pieszych, parkingach,  parkach, zieleńcach, chodnikach  i schodach będących jej własnością lub w administrowaniu oraz stwarza odpowiednie warunki organizacyjno - techniczne do wykonywania powyższego obowiązku.

3.    Utrzymanie  porządku  i  czystości oraz utrzymanie zimowe na  drogach, parkingach i chodnikach wewnątrzosiedlowych,  zakładowych oraz chodnikach przy posesjach prywatnych należy odpowiednio do obowiązków  administratorów zasobów  mieszkaniowych,  pracodawców,  właścicieli prywatnych nieruchomości.

4.    Wszystkie drogi o nawierzchni utwardzonej na terenie miasta, winny być uprzątnięte z zanieczyszczeń pozostałych po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w terminie do końca marca każdego roku.

5.       W  przypadku obecności odpadów w miejscach, które nie dopuszczają ich występowania i w stosunku do których zachodzi przypuszczenie, że są odpadami niebezpiecznymi właściciele nieruchomości lub każda inna osoba, która ten fakt stwierdziła, zobowiązana jest do niezwłocznego  powiadomienia Straży Pożarnej celem właściwego usunięcia odpadu. 

 

Rozdział III

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania  odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości, przy  drogach publicznych oraz zasady ich rozmieszczania

 

§ 8

 

1.       Wprowadza się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości zabudowanej, kompleksu ogródków działkowych, punktów handlowych, handlowo – usługowych i gastronomicznych, kompleksów garażowych, itp. w co najmniej jeden pojemnik, worki na odpady komunalne drobne.

2.       Gromadzenie odpadów komunalnych powinno odbywać się w sposób dostosowany do rodzaju zabudowy i przyjętego przez Gminę systemu usuwania odpadów.

3.       Pojemniki, w zależności  od  systemu usuwania odpadów,  powinny  być  znormalizowane, szczelne i  posiadać zamykane pokrywy.

4.       Worki plastikowe powinny być szczelne a odpady w nich zgromadzone winny być zabezpieczone przed rozsypaniem.

5.       Pojemniki, worki powinny być ustawione w granicach nieruchomości na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

6.     Selektywne gromadzenie odpadów winno odbywać się w następujących pojemnikach:

a) specjalny pojemnik w kolorze niebieskim - papier,

b) specjalny pojemnik w kolorze zielonym - szkło,

c) specjalny  pojemnik  w  kolorze  żółtym - tworzywa sztuczne,

d)     worki plastikowe w przypadku prowadzenia recyklingu u źródła w domkach jednorodzinnych.

7.    Odpady komunalne drobne winny być gromadzone w:

b)     pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l ,

c)     kontenery zamykane o wielkości od 1,1 do 10 m3,

d)     worki w liczbie odpowiadającej ilości powstających odpadów.

8. Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych i zakładowych, w ciągach handlowych, parkach, na placach zabaw, w otoczeniu  obiektów  użyteczności publicznej i na terenach wzmożonego ruchu pieszego ustala odpowiednio właściciel terenu.

Rozdział IV

Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości  oraz  innych  terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 9

1.       Ustala  się  następującą   częstotliwość  wywozu  stałych odpadów komunalnych z nieruchomości:

a)odpady gromadzone w workach foliowych lub pojemnikach w kolorze zielonym, niebieskim, żółtym - zgodnie z harmonogramem wywozu,

b)       odpady komunalne drobne - z częstotliwością ustaloną w umowie na odbiór odpadów zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową, jednak nie mniej niż:

·         domki jednorodzinne -  w okresie letnim 2 razy w miesiącu , w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym 1 raz w miesiącu ,

·         budynki wielorodzinne - w okresie wiosennym, letnim, jesiennym 1 raz w tygodniu,  w okresie zimowym 2 razy w miesiącu  ,

·         obiekty usługowo – handlowe z branży gastronomiczno – spożywczej  - 1 raz w tygodniu.

·         pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 2 razy w miesiącu.

2.        Kosze uliczne należy opróżniać w miarę napełniania.

3.       Odpady z obiektów kulturalnych (amfiteatry, estrady itp.), sportowych (stadiony, boiska itp.), handlowych (targowiska, giełdy, sklepy itp.), komunikacyjnych (zajezdnie, przystanki itp.), kompleksów garaży, ogródków działkowych, rekreacyjnych (parki, skwery itp.) będących okresowo lub stale dużymi skupiskami ludności należy usuwać z częstotliwością gwarantującą estetykę oraz higienę w/w obiektów.

4.       Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenach pozbawionych kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków winny być wywożone do miejsca unieszkodliwiania przez uprawnioną firmę wywozową z częstotliwością uzależnioną od pojemności zbiorników, przy zachowaniu przepisów sanitarnych.

5.       Dla celu udokumentowania wywożenia ścieków przyjmuje się, że na każdy 1 m3 pobranej na cele bytowo – gospodarcze wody na 1 mieszkańca powstaje minimum 0,6 m3  ścieków.

6.       Zasady odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej określa „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

7.       Odpady inne niż komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone oddzielnie od odpadów komunalnych i usuwane na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.

8.       Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być kompostowane we własnym zakresie zgodnie ze sztuką ogrodniczą. W przypadku braku możliwości lokalizacyjnych do zorganizowania kompostownika na terenie nieruchomości odpady należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi drobnymi.

 

Rozdział V

 

Wyznaczanie  obszarów  obowiązkowej  deratyzacji  i terminów jej przeprowadzania.

§ 10

1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości  mieszkalnych,  użytkowych,  zakładów  handlowych, usługowych, sklepów,  magazynów, obiektów spożywczych i przetwórni  stanowiących  własność  państwową,  spółdzielczą lub prywatną .      

2.  Ustala się, że teren mieszczący się w granicach administracyjnych Gminy podlega obowiązkowej deratyzacji w ciągu każdego roku w okresach:

a) wiosennym : od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia

b) jesiennym : od dnia 1 października do 31 października

oraz na każde polecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3.       W okresie przeprowadzenia deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie i insekty. Miejsca te winny być oznakowane i opatrzone napisem „uwaga trucizna”.

 

Rozdział VI

Zasady dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych

obszarach lub poszczególnych nieruchomościach

 

§ 11

 

1.       Zwierzęta gospodarskie: kozy, kury, kaczki i inny drób mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

       Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych (odór)  dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2.       Obowiązkiem właściciela zwierząt gospodarskich jest utrzymywanie ich zgodnie z zapisami   ustawy o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

3.       Obornik należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich. 

4.       Zabrania się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich, zwierząt „dziko żyjących” w budynkach zbiorowego zamieszkania.

5.       Zwierzęta gospodarskie: konie, świnie, krowy, owce mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolnych oddalonych od granic osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 500 m.

6.       Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w tym również gołębi hodowlanych w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego.

 

Rozdział VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

 

§ 12 

 

1.    Właściciele zwierząt domowych  zobowiązani są do:

a)       dbania  o  to,  aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia,

b)        wyprowadzania  psa na smyczy i w kagańcu. Zwalnianie psa ze smyczy możliwe jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi (za wyjątkiem  terenów leśnych) oraz tylko w przypadku, gdy pies jest w kagańcu i gdy właściciel (posiadacz) psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, aby pies nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla otoczenia,

c)       niezwłocznego usuwania padłych zwierząt,

d)       niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach zabudowanych a także w miejscach wspólnego użytkowania.

 

§ 13

 

1.    Właścicielom zwierząt domowych zabrania  się w szczególności:

a)       wprowadzania psów i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, na tereny placówek oświatowych, piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, na boiska oraz na teren cmentarza,

b)  pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli zwierze to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych,

c) trzymania nieoswojonych zwierząt, uprzednio dziko żyjących jako zwierzęta domowe.

2.       Zabrania  się  wyprowadzania  zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz zwierząt egzotycznych.

3.       Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu.

4.       Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.

5.       Utrzymanie i hodowlę zwierząt egzotycznych właściciel powinien zgłosić do rejestru prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij