Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 422 w sprawie zmiany porozumienia zawartego z gminami Godów i Mszana o współuczestnictwie w realizacji inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców g (XX/422/2004)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

Projekt

Uchwała Nr XX/422/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 maja 2004r.

w sprawie zmiany porozumienia zawartego z gminami Godów i Mszana o współuczestnictwie w realizacji inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek górnej Odry i Wisły”

 

      Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

1.   Zmienić porozumienie Nr RKW 2236/148/2003 z dnia 06.03.2003 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. nr 9 poz. 319), którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XIII/275/2003 z dnia 07.11.2003 roku w sposób określony w aneksie do porozumienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Przyjąć tekst jednolity Porozumienia Nr RKW 2236/148/2003 z dnia 06.03.2003 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Załącznik nr 1

Do uchwały Nr ..../......../2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia ..................... 2004 roku

ANEKS

Nr BZP 2236/.................../2003

Do porozumienia nr RKW 2236/148/2003 zawartego dnia 06.03.2003 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. nr 9 poz. 319), sporządzony w dniu .................................. 2004 roku pomiędzy:

Miastem Jastrzębie Zdrój, które reprezentuje:

Prezydent Miasta      -  mgr Marian JANECKI

a

Gminą Godów, którą reprezentuje:

Wójt Gminy               -  mgr inż. Józef PĘKAŁA

a

Gminą Mszana, którą reprezentuje:

Wójt Gminy               -  mgr Jerzy GRZEGOSZCZYK

 

§ 1

Zmienić porozumienie nr RKW 2236/148/2003 zawarte dnia 06.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. nr 9 poz. 319) pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój, Gminą Godów i Gminą Mszana w sprawie współuczestnictwa w Inwestycji pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzek Górnej Odry i Wisły” planowanej do realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej w ten sposób, że:

1)         § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Planowany zakres rzeczowo-finansowy Inwestycji ustalono na podstawie „Koncepcji programowej porządkowania gospodarki ściekowej” wykonanej dla Gmin Jastrzębie Zdrój, Godów i Mszana. Ostateczny zakres rzeczowy inwestycji zostanie określony w Studium Wykonalności projektu, będącym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności.”

2)         Do § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„Porozumienie reguluje również zasady współpracy pomiędzy stronami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, a w szczególności obrotu wytworzonym przez gminy majątkiem z tego sektora.”

3)         § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

                  „Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości określonej w § 2 jako partycypacja Gmin i Spółki, poprzez nabycie akcji JZWiK S.A. do wysokości stanowiącej udział własny Gminy w kosztach Inwestycji. Nabycie akcji nastąpi po podjęciu decyzji przez Komisję Europejską o dofinansowaniu projektu. W przypadku nabycia akcji strony porozumienia zobowiązują się ograniczyć ich zbywalność stosownie do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.”

4)         Do § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„Gminy zobowiązują się przenieść prawo własności istniejących w dacie zawarcia niniejszego Porozumienia elementów gospodarki ściekowej na rzecz JZWiK S.A. tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższanego kapitału akcyjnego tej Spółki. Gminy nadto zobowiązują się podjąć kroki, by przenieść prawo własności elementów gospodarki wodociągowej na rzecz JZWiK S.A. w tej samej drodze.”

5)         § 6 otrzymuje brzmienie:

„1.  Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do obniżenia podatku od nieruchomości przypadającego od przedmiotu niniejszego porozumienia co najmniej o 50 %.

2.      Ustanawia się jednolitą taryfę dla stron porozumienia w zakresie objętym porozumieniem.

3.      Strony porozumienia upoważniają Gminę Jastrzębie Zdrój do zatwierdzania jednolitej taryfy dla wszystkich stron porozumienia zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.”

6)         § 8 otrzymuje brzmienie:

„Porozumienie niniejsze zostaje zawarte do czasu rozliczenia środków pomocowych, o których mowa w § 3 Porozumienia. Z braku oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia w ciągu miesiąca od upływu tego terminu, Porozumienie uznaje się za zawarte na czas nie określony.”

7)         Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„W razie wystąpienia z niniejszego Porozumienia przez którąkolwiek ze stron i w jakiejkolwiek drodze w okresie aż do całkowitego rozliczenia środków pomocowych, o których mowa w § 3 Porozumienia, gmina ustępująca zobowiązuje się zapłacić na rzecz pozostałych gmin lub beneficjenta karę umowną w wysokości równej środkom pomocowym przypadającym przez poszczególne gminy lub beneficjenta do zwrotu.”

 


 

§ 2

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

 

§ 3

Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Mi       Miasto Jastrzębie Zdrój

Gmina Godów

Gmina Mszana

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr XX/422//2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 maja 2004 roku

 

Tekst jednolity przyjęty uchwałą

Nr XX/422/2004 Rady Miasta Jastrzębie

Zdrój z dnia 27 maja 2004 r.

Nr BZP 2236/........................-...../2004

z dnia ......................2004 roku

 

POROZUMIENIE

Nr RKW 2236/148/2003

 

Zawarte w dniu 6 marca 2003 roku w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy:

Miastem Jastrzębie Zdrój, które reprezentuje:

Prezydent Miasta - mgr Marian JANECKI

a

Gminą Godów, którą reprezentuje:

Wójt Gminy      - mgr inż. Józef PĘKAŁA

a

Gminą Mszana, którą reprezentuje:

Wójt Gminy     - mgr Jerzy GRZEGOSZCZYK

 

§1

1. Przedmiotem porozumienia jest współuczestnictwo w realizacji inwestycji pn.

„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowei dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój,

Mszana i Godów dla ochrony zlewni rzeki górnej Odry i Wisły" planowanej do

realizacji z udziałem funduszy Unii Europejskiej zwaną dalej „Inwestycją".

2. Planowany zakres rzeczowo-finansowy Inwestycji ustalono na podstawie „Koncepcji

programowej porządkowania gospodarki ściekowej" wykonanej dla Gmin Jastrzębie

Zdrój, Godów i Mszana. Ostateczny zakres rzeczowy inwestycji zostanie określony

w Studium Wykonalności projektu, będącym załącznikiem do Wniosku o dofinansowanie

z Funduszu Spójności

3. Porozumienie reguluje również zasady współpracy pomiędzy stronami w zakresie

gospodarki wodno-ściekowej, a w szczególności obrotu wytworzonym przez gminy

majątkiem z tego sektora.

 

§2

Ogólny koszt inwestycji ustalony na podstawie koncepcji, o której mowa w § l ust. 2, wynosi

202 541 tyś. zł. w tym na terenach poszczególnych Gmin wynosi odpowiednio:

Gmina Jastrzębie Zdrój:

124 461 tyś. zł., przy czym udział Miasta Jastrzębie Zdrój wynosi 26 119 tyś. zł., natomiast

udział Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. wynosi 12 000 tyś. zł.

Gmina Godów:

44 666 tyś. zł., przy czym udział Gminy Godów wynosi 13 638 tyś. zł.

Gmina Mszana:

33 414 tyś. zł, przy czym udział Gminy Mszana wynosi 11 190 tyś. zł.

 

§3

1. Strony niniejszego porozumienia ustalają, iż Beneficjentem środków pomocowych,

o które Gminy wspólnie wystąpiły będzie Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, którego jedynym akcjonariuszem jest Gmina

Jastrzębie Zdrój.

2. Gminy strony porozumienia ustalają, iż Inwestorem całego zakresu rzeczowego będzie

Beneficjent, o którym mowa w ust. l.

3. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do zabezpieczenia środków

finansowych w wysokości określonej w § 2 jako partycypacja Gmin i Spółki, poprzez

nabycie akcji JZWiK S.A. do wysokości stanowiącej udział własny Gminy w kosztach

Inwestycji. Nabycie akcji nastąpi po podjęciu decyzji przez Komisję Europejską

o dofinansowaniu projektu. W przypadku nabycia akcji strony porozumienia zobowiązują

się ograniczyć ich zbywalność stosownie do regulacji obowiązujących w Unii

Europejskiej.

4. W przypadku zwiększenia wartości Inwestycji strony porozumienia zobowiązują się do

pokrycia zwiększonych kosztów Inwestycji na terenie swojej gminy.

5. Gminy zobowiązują się przenieść prawo własności istniejących w dacie zawarcia

niniejszego Porozumienia elementów gospodarki ściekowej na rzecz JZWiK S.A. tytułem

wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższanego kapitału akcyjnego tej Spółki.

Gminy nadto zobowiązują się podjąć kroki, by przenieść prawo własności elementów

gospodarki wodociągowej na rzecz JZWiK S.A. w tej samej drodze.

 

§4

l. Strony niniejszego porozumienia ustalają, iż Miasto Jastrzębie Zdrój na drodze odrębnego

porozumienia przekaże Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A.

w Jastrzębiu Zdroju następujący zakres czynności:

- pełnienie roli siedziby porozumienia, co oznacza, że wszelkie działania zmierzające

do realizacji Inwestycji oraz uzgodnienia i wyjaśnienia dotyczące Inwestycji

z funduszami pomocowymi Unii Europejskiej prowadzone będą za pośrednictwem

JZWiK S.A. w Jastrzębiu Zdroju;

- koordynacji realizacji Inwestycji;

- przeprowadzenia przetargów na realizację zgodnie z wymogami funduszy

pomocowych Unii Europejskiej;

- zapewnienia udziału przedstawicielom porozumienia w przetargach;

- zawarcia umów na realizację.

2. Strony porozumienia zobowiązują się do opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na terenie własnej gminy.

3. Strony niniejszego porozumienia udzielają pełnomocnictwa Gminie Jastrzębie Zdrój do

zawarcia umowy z Jastrzębskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu

Zdroju w zakresie niezbędnym do wykonania ustaleń niniejszego porozumienia.

 

§5

Szczegółowe zasady współpracy i podziału obowiązków zostaną określone odrębnym

porozumieniem w momencie przystąpienia do realizacji Inwestycji.

 

§6

1. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują się do obniżenia podatku od

nieruchomości przypadającego od przedmiotu niniejszego porozumienia co najmniej

o 50 %.

2. Ustanawia się jednolitą taryfę dla stron porozumienia w zakresie objętym

porozumieniem.

3. Strony porozumienia upoważniają Gminę Jastrzębie Zdrój do zatwierdzania jednolitej

taryfy dla wszystkich stron porozumienia zgodnie z ustawać zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

§7

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§8

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte do czasu rozliczenia środków pomocowych, o których

mowa w § 3 Porozumienia. Z braku oświadczenia o wypowiedzeniu Porozumienia w ciągu

miesiąca od upływu tego terminu. Porozumienie uznaje się za zawarte na czas nie określony.

 

§8a

W razie wystąpienia z niniejszego Porozumienia przez którąkolwiek ze stron

i w jakiejkolwiek drodze w okresie aż do całkowitego rozliczenia środków pomocowych,

o których mowa w § 3 Porozumienia, gmina ustępująca zobowiązuje się zapłacić na rzecz

pozostałych gmin lub beneficjenta karę umowną w wysokości równej środkom pomocowym

przypadającym przez poszczególne gminy lub beneficjenta do zwrotu.

 

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie będą mieć przepisy

kodeksu cywilnego.

 

§10

Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze

stron.

 

§11

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Miasto Jastrzębie Zdrój            Gmina Godów             Gmina Mszana

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij