Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 346 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XVII/346/2004)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA  Nr XVII/346/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 lutego 2004 r.

 w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku

 na terenie  Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (test jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXV/593/97 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 21 czerwca 1997 roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

 

 

 

Załącznik

do  Uchwały  Nr XVII/346/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 lutego 2004 r.

 

REGULAMIN

UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ.

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.    właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

2.    gminie - należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie Zdrój,

3.    odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów mające podobny charakter lub skład do odpadów powstających w gospodarstwach domowych a nie zawierające odpadów niebezpiecznych,

4.    odpadach komunalnych drobnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne zbierane do typowych pojemników, pozostałość po segregacji,

5.    odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady stałe, przedmioty użytkowe, opakowania, które z uwagi na swoje wymiary nie mogą być gromadzone w  pojemnikach na odpady komunalne drobne,

6.    odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (m.in. ścięte trawy, liście, resztki roślin, ziemia, rozdrobnione gałęzie pochodzące z ogrodów przydomowych, ogrodów działkowych oraz gospodarki zielenią w mieście),

7.    ściekach – rozumie się przez to wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze przejściowo gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzane do sieci kanalizacyjnej lub oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach ścieków,

8.    firmie wywozowej - rozumie się przez to podmioty gospodarcze, w rozumieniu odpowiednich przepisów, które uzyskały zezwolenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2

System usuwania odpadów komunalnych obejmuje:

1.       system  podstawowy,  tj. zorganizowany stały odbiór odpadów komunalnych drobnych, odpadów objętych selektywna zbiórką oraz ścieków,

2.       system uzupełniający, tj. usuwanie odpadów powstających okresowo, w tym odpadów wielkogabarytowych, lub indywidualne zlecenia nie objęte funkcjonującymi systemami,

3.       system specjalny, tj. odbiór innych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych.

 

 

Rozdział II

Wymagania  w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użyteczności publicznej

§ 3

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1.         utrzymywania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego na terenie  nieruchomości,

2.         wyposażenia nieruchomości w szczelne i zamykane pojemniki na odpady komunalne drobne oraz ich oznakowania w celu identyfikacji właściciela,

3.         korzystania z systemów usuwania odpadów, zgodnie z Rozdz. I § 2,

4.         udokumentowania usuwania odpadów komunalnych drobnych i ścieków przez okazanie umów i dowodów płacenia za wykonane usługi przez firmy wywozowe, co najmniej za okres 3 ostatnich  miesięcy,

5.         regularnego usuwania odpadów komunalnych drobnych i ścieków z zachowaniem częstotliwości ustalonej umową zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową,

6.         utrzymywania pojemników na odpady komunalne drobne w czystości poprzez mycie, dezynfekcję, zapobieganie rozprzestrzenianiu się odorów odpadogennych w sposób zgodny z normami sanitarnymi, jak również w odpowiednim stanie technicznym poprzez konserwację i naprawę w przypadku wystąpienia usterki.

Jeżeli pojemniki ustawione na terenie nieruchomości są własnością firmy wywozowej, z którym właściciel zawarł umowę, w/w obowiązki należą do firmy wywozowej, chyba że umowa stanowi inaczej,

7.         usuwania z terenu nieruchomości porzuconych wraków pojazdów mechanicznych, jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Straż Miejską nie ustalono właściciela pojazdu,

8.         usuwania z terenu nieruchomości nielegalnych składowisk odpadów,

9.         gromadzenia i usuwania odpadów wielkogabarytowych w terminach ustalonych umową zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową, podanych do publicznej wiadomości,

10.     uprzątnięcia śniegu, lodu, błota, darni i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

11.     na bieżąco usuwania sopli i nawisów śnieżno-lodowych z budynków przy zachowaniu szczególnej ostrożności,

12.     na bieżąco usuwania ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów, rysunków umieszczonych w miejscach do tego nie przeznaczonych, np. na budynkach, ogrodzeniach, słupach oświetlenia ulicznego, itp.,

13.     utrzymywania i pielęgnacji terenów zielonych, w tym co najmniej dwukrotnego koszenia                   i wygrabiania trawników (pierwsze w terminie do dnia 31 maja każdego roku, drugie do dnia 31 sierpnia każdego roku), grabienia liści, cięcia pielęgnacyjnego krzewów i drzew, by nie ograniczały widoczności lub nie stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

14.     przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymogi prawa wodnego,

15.     zabezpieczenia bezpośrednich dojazdów do budynków dla celów przeciwpożarowych,

16.[BB1] s przeprowadzania deratyzacji i dezynsekcji,

17.przekazywania właściwym jednostkom informacji o zaistniałych awariach sieci wodociągowej,

       kanalizacyjnej, ciepłowniczej, energetycznej, gazowej celem usunięcia awarii oraz przywrócenia

       porządku i czystości na terenie objętym naprawą.

§ 4 

Do obowiązków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków       czynszowych  należy ponadto:

1.    informowanie lokatorów o: 

a)                  zasadach selektywnej zbiórki odpadów, w tym rozpowszechnianie broszur, informatorów, ulotek zatwierdzonych przez władze gminy,

b)    sposobie korzystania z pojemników na odpady podlegające segregacji oraz konieczności uwzględniania ciszy nocnej przy korzystaniu z tych pojemników,

c)    harmonogramie wywozu odpadów,

d)    akcjach specjalnej zbiórki odpadów,

2.    kontrolowanie:

a)    sposobu korzystania z pojemników na odpady podlegające segregacji,

b)    czystości i stanu sanitarnego w otoczeniu pojemników na odpady,

c)    zachowania właściwego dostępu do pojemników na odpady,

d)    przestrzegania zakazu wypalania na terenie nieruchomości traw, spalania liści i odpadów komunalnych,

3.    wymiana piasku w piaskownicach co najmniej raz w roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja każdego roku oraz piasku na placach zabaw z częstotliwością co najmniej co dwa lata,

4.    stały nadzór techniczny nad placami zabaw w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń,

5.    ustawianie na placach zabaw tabliczek z napisem zakaz wprowadzania psów,

6.    wyznaczanie miejsc, w których dopuszcza się mycie pojazdów mechanicznych, przy zachowaniu  norm sanitarnych oraz przepisów o ochronie środowiska.

 

§ 5

 

1.                                             Gmina  zobowiązana  jest  do  przyjmowania  i  przekazywania zgłoszeń  o  zachorowaniu  zwierząt   na  choroby  zaraźliwe.

2.    Gmina zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części.

3.                                           Gmina odpowiada  za  zimowe  utrzymanie  przejezdności  dróg publicznych  poprzez  usuwanie  śliskości na jezdniach (wraz z odśnieżaniem) zgodnie  z  technologią  zimowego utrzymania ulic przy  użyciu środków szorstkich i chemicznych (na terenach dopuszczających ich użycie),                           z uwzględnieniem zakazu pryzmowania i składowania śniegu oraz lodu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach.

4.                                           Gmina  odpowiada za całoroczne utrzymanie czystości i porządku na  drogach  publicznych  ( w tym za utrzymanie czystości znaków i urządzeń drogowych), mostach, wiaduktach drogowych, przejściach dla pieszych, parkingach,  parkach, zieleńcach, chodnikach  i schodach będących jej własnością lub w administrowaniu oraz stwarza odpowiednie warunki organizacyjno - techniczne do wykonywania powyższego obowiązku.

5.    Utrzymanie  porządku  i  czystości  na  drogach, parkingach i chodnikach wewnątrzosiedlowych,  zakładowych oraz chodnikach przy posesjach prywatnych należy odpowiednio do obowiązków  administratorów zasobów  mieszkaniowych,  pracodawców,  właścicieli prywatnych nieruchomości.

6.                                           Utrzymanie  porządku i czystości na przystankach komunikacji publicznej, terenach wzdłuż linii kolejowych, przejazdach kolejowych i przejściach  dla  pieszych  pod przejazdami kolejowymi  należy do obowiązków jednostek użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.

7.                                           Wszystkie drogi o nawierzchni utwardzonej na terenie miasta, winny być uprzątnięte z zanieczyszczeń pozostałych po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w terminie do końca marca każdego roku.

8.                                           W  przypadku obecności odpadów w miejscach, które nie dopuszczają ich występowania i w stosunku do których zachodzi przypuszczenie, że są odpadami niebezpiecznymi właściciele nieruchomości lub każda inna osoba, która ten fakt stwierdziła, zobowiązana jest do niezwłocznego  powiadomienia Straży Pożarnej celem właściwego usunięcia odpadu. 

9.                                           Szalety publiczne powinny być łatwo dostępne, estetyczne  oraz spełniać  wymagania sanitarne, a tym samym kształtować właściwe zachowania społeczne w zakresie higieny.

 

§ 6

 

Zabrania się na terenie całej Gminy:

1.    spalania odpadów poza spalarnią lub instalacją do termicznego przekształcania odpadów,

2.    gromadzenia i składowania odpadów  w miejscach na ten cel nie przeznaczonych,

3.    niszczenia, uszkadzania drzew, krzewów, kwiatów w kwietnikach i rabatach oraz wypalania traw,

4.                       niszczenia  mienia,  a w szczególności elewacji budynków, ogrodzeń, wiat przystankowych, ławek, koszy, latarni, itp.

5.                       umieszczania ulotek, folderów, reklam, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie przeznaczonych, a w szczególności w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych poza lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami przynależnymi, w obiektach użyteczności publicznej, terenach zielonych lub w innych miejscach bez zgody właściciela nieruchomości. Za nieprzestrzeganie tego zapisu odpowiedzialność ponosi dystrybutor lub  właściciel ulotek, folderów, reklam, ogłoszeń, itp.

6.                       odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz wylewania na łąki, pola, itp. Dopuszcza się możliwość rolniczego wykorzystania gnojówki i gnojowicy w sposób i na zasadach określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu.

 

§ 7

 

1.  Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie    

      budowy poprzez:                        

a)       wyposażenie w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych i ścieków oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,

b)       korzystanie  z systemów usuwania odpadów, wymienionych  w Rozdz. I § 2,

c)       natychmiastowe usuwanie z dróg błota i innych zanieczyszczeń, w przypadku gdy zanieczyszczenie  związane jest  bezpośrednio lub pośrednio z prowadzeniem budowy,

d)       bieżące utrzymanie czystości.

2. Kierownik budowy zobowiązany jest zapobiegać zanieczyszczeniu dróg publicznych przez pojazdy opuszczające teren budowy .

 

§ 8

 

1.    Właściciele pojazdów mechanicznych zobowiązani są do:

a)    mycia pojazdów mechanicznych jedynie w przystosowanych do tego celu miejscach, wyznaczonych przez poszczególnych właścicieli  nieruchomości w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów,

b)    usuwania na własny koszt wraków pojazdów mechanicznych na złomowiska (autozłomy).

2.    Zabrania się właścicielom pojazdów mechanicznych:

a)                       dokonywania napraw samochodów, motocykli, motorowerów na chodnikach, terenach zielonych, parkingach, miejscach postojowych, ciągach pieszo-jezdnych, placach publicznych w sposób naruszający stan środowiska  naturalnego bądź porządek publiczny,

b)                       pozostawiania w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje, że nie jest używany.

 

Rozdział III

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości, przy  drogach publicznych oraz zasady ich rozmieszczania.

 

§ 9

 

1.           Wprowadza się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości zabudowanej, kompleksu ogródków działkowych, punktów handlowych, handlowo – usługowych i gastronomicznych, kompleksów garażowych, itp. w co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne drobne.

2.       Gromadzenie odpadów komunalnych powinno odbywać się w sposób dostosowany do rodzaju zabudowy  i przyjętego przez Gminę systemu usuwania odpadów.

3.       Pojemniki i sprzęt,  w  zależności  od  systemu usuwania odpadów,  powinny  być  znormalizowane, szczelne i  posiadać zamykane pokrywy.

4.       Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

5.        Selektywne gromadzenie odpadów winno odbywać się w następujących pojemnikach:

a) specjalny pojemnik w kolorze niebieskim - papier,

b) specjalny pojemnik w kolorze zielonym - szkło,

c) specjalny  pojemnik  w  kolorze  żółtym - tworzywa sztuczne,

d)     worki plastikowe w przypadku prowadzenia recyklingu u źródła w domkach jednorodzinnych.

6.    Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów lub zmiana jej zakresu będzie następować w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta.

7.    Odpady komunalne drobne winny być gromadzone w pojemnikach:

a)    pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l ,

b)    kontenerach zamykanych o wielkości od 1,1 do 10 m3.

8.       Jako podstawę ustalenia ilości pojemników na odpady komunalne drobne przyjmuje się  wskaźnik

      nagromadzenia odpadów równy:  1,4 m3 /M-rok/

      chyba,  że  właściciel  nieruchomości  wyrazi  chęć  użytkowania dowolnego pojemnika  lub worka na  odpady  przy  zachowaniu  określonej częstotliwości opróżniania, uiszczając w  przedsiębiorstwie  wywozowym  odpowiednią  opłatę równą:

       objętość  pojemnika  (m3)  x  częstotliwość wywozu x cena wywozu 1m3 odpadów .

9.                   Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych i zakładowych, w ciągach handlowych, parkach, na placach zabaw, w otoczeniu  obiektów  użyteczności publicznej i na terenach wzmożonego ruchu pieszego ustala odpowiednio właściciel terenu.

10.               Rozmieszczenie zbiorników bezodpływowych winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział IV

Częstotliwość i  zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości  oraz  innych  terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10

1.                              Ustala  się  następującą   częstotliwość  wywozu  stałych odpadów komunalnych z nieruchomości:

a)       odpady  gromadzone w workach foliowych lub pojemnikach w kolorze zielonym, niebieskim, żółtym - zgodnie z harmonogramem wywozu,

b)       odpady komunalne drobne - z częstotliwością ustaloną w umowie na odbiór odpadów zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a firmą wywozową, jednak nie mniej niż:

·         domki jednorodzinne -  w okresie letnim 2 razy w miesiącu , w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym 1 raz w miesiącu ,

·         budynki wielorodzinne - w okresie wiosennym, letnim, jesiennym 1 raz w tygodniu,  w okresie zimowym 2 razy w miesiącu  ,

·         obiekty usługowo – handlowe z branży gastronomiczno – spożywczej  - 1 raz w tygodniu.

·         pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 2 razy w miesiącu.

2.                          Kosze uliczne należy opróżniać w miarę napełniania.

3.       Odpady z obiektów kulturalnych (amfiteatry, estrady itp.), sportowych  (stadiony, boiska), handlowych (targowiska, giełdy, sklepy), komunikacyjnych (zajezdnie, przystanki), kompleksów garaży, ogródków działkowych, rekreacyjnych (parki, skwery) będących okresowo lub stale dużymi skupiskami ludności należy usuwać z częstotliwością gwarantującą estetykę oraz higienę w/w obiektów.

4.                         Usuwanie szkodliwych i niebezpiecznych odpadów należy do obowiązków Straży Pożarnej                     i  Ratownictwa  Chemicznego.

5.       Niebezpieczne odpady sanitarne ze szpitali, przychodni zdrowia, ośrodków medycznych winne być gromadzone i unieszkodliwiane w sposób określony odrębnymi przepisami. 

6.       Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenach pozbawionych kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków winny być wywożone do miejsca unieszkodliwiania przez uprawnione przedsiębiorstwo wywozowe z częstotliwością uzależnioną od pojemności zbiorników, przy zachowaniu przepisów sanitarnych.

Dla celu udokumentowania wywożenia ścieków przyjmuje się, że na każdy 1 m3 pobranej na cele bytowo – gospodarcze wody na 1 mieszkańca powstaje minimum 0,6 m3  ścieków.

7.       Zasady odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej określa „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

8.       Odpady inne niż komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone oddzielnie od odpadów komunalnych i usuwane na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości.

9.       Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich  użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej.

10.   Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być kompostowane we własnym zakresie zgodnie ze sztuką ogrodniczą. W przypadku braku możliwości lokalizacyjnych do zorganizowania kompostownika na terenie nieruchomości odpady należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi drobnymi.

 

 

Rozdział V

Składowisko odpadów komunalnych

§ 11

1. Utrzymywanie i eksploatacja poszczególnych kwater składowiska winna być prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie wymagań sanitarnych, przepisów z zakresu ochrony środowiska i zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska.

2. Eksploatacja składowiska winna być prowadzona w sposób gwarantujący racjonalne gospodarowanie terenem składowiska.

3.  Składowisko winno być na bieżąco monitorowane pod kątem oddziaływania na środowisko.

4. Podmiot prowadzący składowisko zobowiązany jest do wystawienia i wydania dowodów świadczenia usług oraz przyrzeczeń o gotowości odbioru odpadów od posiadaczy odpadów.

5.       Podmiot prowadzący składowisko zobowiązany jest do powiadomienia Gminy o cofnięciu zgody na przyjmowanie odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6.       Obsługa składowiska zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów oraz dowodów świadczenia usług oraz ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

7.       Do kierownika składowiska należy natychmiastowe usuwanie błota z drogi dojazdowej oraz innych zanieczyszczeń z terenu sąsiadującego ze składowiskiem, w przypadku gdy zanieczyszczenie związane jest  bezpośrednio lub pośrednio z prowadzeniem składowiska.

8.       Po zakończeniu eksploatacji poszczególnych kwater składowiska winna być przeprowadzona pełna rekultywacja terenu składowiska zgodnie z technologią prowadzenia składowiska.

 

Rozdział VI  

Wyznaczanie  obszarów  obowiązkowej  deratyzacji i dezynsekcji  i terminów jej przeprowadzania.

§ 12

1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji i dezynsekcji spoczywa na wszystkich właścicielach nieruchomości  mieszkalnych,  użytkowych,  zakładów  handlowych, usługowych, sklepów,   magazynów, obiektów spożywczych i przetwórni  stanowiących  własność  państwową,  spółdzielczą lub prywatną .      

2. Ustala się, że teren mieszczący się w granicach administracyjnych Gminy podlega obowiązkowej deratyzacji w ciągu każdego roku w okresach:

a) wiosennym : od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia

b) jesiennym : od dnia 1 października do 31 października

oraz na każde polecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3.                   Dezynsekcja winna być przeprowadzana w razie wystąpienia takiej konieczności oraz na każde polecenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4.                   W okresie przeprowadzenia deratyzacji i dezynsekcji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie i insekty. Miejsca te winny być oznakowane i opatrzone napisem „uwaga trucizna”.

 

 

Rozdział VII

Zasady dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych

obszarach lub poszczególnych nieruchomościach

 

§ 13

 

1.Zwierzęta gospodarskie: kozy, kury, kaczki i inny drób mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych (odór)  dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2.Obowiązkiem właściciela zwierząt gospodarskich jest utrzymywanie ich zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi do tej ustawy.

3.Obornik należy gromadzić w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich. 

4.Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach ogródków działkowych reguluje Regulamin Ogródków Działkowych.

5.Zabrania się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich, zwierząt „dziko żyjących” w budynkach zbiorowego zamieszkania.

6.Zwierzęta gospodarskie: konie, świnie, krowy, owce mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolnych oddalonych od granic osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 500 m.

7.Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w tym również gołębi hodowlanych w rejonach zabudowy wielorodzinnej oraz skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego.

 

 

Rozdział VIII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych

do wspólnego użytku.

 

§ 14

 

1.    Właściciele zwierząt domowych  zobowiązani są do:

a)    dbania  o  to,  aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia,

b)            wyprowadzania  psa na smyczy i w kagańcu. Zwalnianie psa ze smyczy możliwe jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi (za wyjątkiem  terenów leśnych) oraz tylko w przypadku, gdy pies jest w kagańcu i gdy właściciel (posiadacz) psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, aby pies nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla otoczenia,

c)            niezwłocznego usuwania padłych zwierząt,

d)            dbania o właściwy stan zdrowotny zwierząt, a w szczególności poprzez zapewnienie zwierzęciu rannemu lub choremu właściwej opieki, szczepień profilaktycznych,

e)            zapewnienie odpowiednich warunków bytowania zwierząt, a w szczególności właściwego pożywienia, wody, schronienia, ruchu na świeżym powietrzu itp.,

f)              przestrzegania zapisów zawartych w ogłaszanych przez gminę informacjach dotyczących   zachorowań  zwierząt  na choroby zaraźliwe.

2.                   Właściciele zwierząt domowych ponoszą odpowiedzialność za zakłócenie spokoju, porządku publicznego, ciszy nocnej wywołanej uporczywym wyciem lub szczekaniem psa.

 

§ 15

 

1.    Posiadanie psa rasy uznawanej przepisami za agresywną, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji Prezydenta Miasta na wniosek osoby zainteresowanej.

2.    Zezwolenie może być wydawane każdej osobie, która dysponuje odpowiednimi warunkami do zapewnienia zwierzęciu należytej opieki.

3.       Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania oraz informację o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa a także o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

 

§ 16

 

1.    Właścicielom zwierząt domowych zabrania  się w szczególności:

a)    wprowadzania psów i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, na tereny placówek oświatowych, piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, na boiska oraz na teren cmentarza,

 b) pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli zwierze to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych,

c) szczucia lub doprowadzania psa poprzez drażnienie albo straszenie do tego, że staje się on niebezpieczny,

d) trzymania nieoswojonych zwierząt, uprzednio dziko żyjących jako zwierzęta domowe,

e) porzucania zwierząt, znęcania się, narażania ich na cierpienie, ból,

f) sprzedaży zwierząt domowych osobom niepełnoletnim,

2.                   Zabrania  się  wyprowadzania  zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz zwierząt egzotycznych.

3.                   Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu.

4.                   Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.

5.                   Utrzymanie i hodowlę zwierząt egzotycznych właściciel powinien zgłosić do rejestru prowadzonego przez Wydział  Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

6.                   Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone do schronisk dla bezdomnych zwierząt a egzotyczne oddane do ogrodu zoologicznego lub innych schronisk i ogrodów.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 17

 

1.       Właściciele nieruchomości, nie posiadający ważnych umów na wywóz odpadów komunalnych drobnych i ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zobowiązani są w ciągu 60 dni od daty wejścia w życie uchwały do zawarcia umowy z firmą wywozową.

2.       Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pobierania, przechowywania i okazywania dowodów usuwania odpadów w sposób zgodny z postanowieniami regulaminu.

3.       W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług firm wywozowych  obowiązek odbierania odpadów komunalnych drobnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków w trybie wykonania zastępczego przejmuje Gmina. Opłata za wykonanie tych usług jest pobierana przez Gminę od właścicieli nieruchomości w wysokości 200 % kosztów poniesionych przez Gminę w odniesieniu do ilości odpadów określonych na podstawie normatywów zawartych w Rozdz. III niniejszego regulaminu.

 

Rozdział X

Kontrola

 

§ 18

1.                   Organem kontroli do przestrzegania postanowień regulaminu jest Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój działający przez podległe mu służby, tj. Straż Miejską lub pracowników samorządowych.

2.                   Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1.

3.                   Na podstawie ustaleń kontroli organ przeprowadzający kontrolę może :

a)       wydać zarządzenie pokontrolne dla właściciela nieruchomości 

b)       wydać decyzję administracyjną

c)       nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego lub skierować wniosek do sądu o ukaranie.

 

Rozdział XI

Sankcje z tytułu naruszenia postanowień niniejszego regulaminu

 

§ 19 

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1.                   Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu podlega karze grzywny.

2.                   Kto świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub karze grzywny.

3.                   Postępowanie w sprawach, o których mowa z ust. 1,  ust. 2 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniach.               

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij