W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 336 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju (XVI/336/2004)

XML

Treść

Uchwała  Nr XVI/336/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 22 stycznia 2004 roku

 

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój,

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§1

 

Przystąpić do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XVIII/359/2000 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 04 marca 2000 roku i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 28, poz. 437 z dnia 31 sierpnia 2000 roku dla terenu opisanego w § 2.

 

§ 2

 

Granica obszaru objętego sporządzeniem planu określona jest na załącznikach numer 1a i 1b zawierających opis przebiegu granic oraz kopię mapy zasadniczej w skali 1/2000 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

 

§3

 

Określa się następujący przedmiot ustaleń planu:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

13) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

14) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

 

§4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1a

DO UCHWAŁY NUMER XVI/336/2004            
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Z DNIA 22 STYCZNIA 2004 ROKU

 

Opis przebiegu granic sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju

 

Granica obszaru objęta zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju rozpoczyna się od punktu 1, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem  dz. 1329/68 i biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy dz. 1329/68 do punktu 2 skąd granica opracowania biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy dz. 1329/68 do punktu 3 leżącego na przecięciu się granicy południowej granicy dz. 1329/68 i zachodniej krawędzi istniejącego parkingu. Z punktu 3 granica opracowania biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej krawędzi istniejącego parkingu a następnie wzdłuż wschodniej granicy dz. 1162/76 do punktu 4 skąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy dz. 1162/76, 227/76, 710/21, 252/21, 738/21, 737/21 do punktu 5 będącego północno zachodnim wierzchołkiem dz. 737/21. Z punktu 5 granica opracowania biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic dz. 737/21, 739/21, 1326/78, 1328/68, 1331/74, 1329/68 z powrotem do punktu 1.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1b

DO UCHWAŁY NUMER XVI/336/2004            
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Z DNIA 22 STYCZNIA 2004 ROKU

 

Załącznik graficzny do projektu uchwały w skali 1/2000.

Obszar objęty sporządzeniem planu znajduje się w jednostce bilansowej Moszczenica
w pobliżu ulicy Jagiełły i potoku Ruptawka.

 

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane