W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 330 w sprawie odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju (XVI/330/2004)

XML

Treść

Uchwała Nr XVI/330/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie  odpłatności i zasad korzystania z publicznych przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), 

 

Rada Miasta w Jastrzębiu Zdroju
uchwala :

§1

1. Korzystanie z przedszkola ma charakter odpłatny, z zastrzeżeniem bezpłatnego nauczania

    i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

    1) Opłaty za wyżywienie dziecka.

        Rodzice (opiekunowie) dziecka ponoszą odpłatność za wyżywienie dziecka kalkulowaną w każdej placówce odrębnie. Wysokość stawki żywieniowej ustalana jest na zebraniu ogólnym z rodzicami (opiekunami) dzieci w terminie do 10-tego września każdego roku.

    2) Opłaty stałej pokrywającej częściowo koszty rzeczowe i płacowe. Rodzice (opiekunowie)
        dziecka, uczęszczającego do przedszkola ponad 5 godzin dziennie i  korzystającego
        z wyżywienia, zobowiązani są do comiesięcznej opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu
        w wysokości 70,00 zł.

 

§ 2

1. Dyrektor przedszkola każdorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola zawiera umowę
    z rodzicami  (opiekunami) o opiece nad dzieckiem oraz o łącznej wysokości opłaty.

2. Opłaty, o których mowa w §1, są wnoszone w terminie określonym w zawartej umowie.

3. W szczególnych przypadkach Dyrektor przedszkola może przesunąć termin wnoszonych opłat  
  
określonych w umowie.

 

§ 3

                                                                       

1. Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna od zadeklarowanej przez
    rodzica (opiekuna) dziennej ilości posiłków oraz od ilości dni pobytu dziecka w placówce w ciągu
    miesiąca z zastrzeżeniem ust.3.

 

2. Ustala się następujący podział kosztów wyżywienia:
   śniadanie                     - 25% stawki żywieniowej
   obiad                           - 50% stawki żywieniowej

   podwieczorek               - 25% stawki żywieniowej

 

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, dłuższej niż jeden dzień, przysługuje zwrot
   wniesionych opłat za ten okres w postaci odliczenia z opłaty wnoszonej za miesiąc następny.

4. W przypadku rezygnacji rodziców dziecka z pobytu dziecka w przedszkolu zwrot wniesionych opłat przysługuje z wpływów bieżących przedszkola za miesiąc następny, po odliczeniu dni pobytu dziecka w przedszkolu, na podstawie pisemnej prośby rodzica.

 

§ 4

1. Zwolnieniem z opłaty stałej obejmuje się:

    1)  dzieci korzystające z przedszkola do 5 godzin dziennie bez wyżywienia
         /ogniska przedszkolne/,

    2)  dzieci korzystające z przedszkola do 5 godzin dziennie z obiadem /ogniska przedszkolne/,
         dla których Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty tego posiłku,

    3)  dzieci przyjęte na podstawie skierowania do kształcenia specjalnego w oddziałach specjalnych i integracyjnych,

    4)  dzieci przebywające na udokumentowanym zwolnieniu szpitalnym i leczeniu poszpitalnym,
         sanatoryjnym i prewentoryjnym trwającym co najmniej 1 miesiąc.
  

2.W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kryterium
   dochodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, organ prowadzący
   placówkę może obniżyć o 50% wysokość opłaty stałej, na wniosek rodziców (opiekunów) dziecka, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Dyrektora przedszkola.

3. Obniżenie opłaty stałej, o której mowa w ust. 2, następuje w formie decyzji Prezydenta Miasta
    lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

 

§ 6

Tracą moc:

1) Uchwała Nr XXXI/543/97 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 22 marca 1997r.

w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu opłat z tytułu opieki nad dzieckiem w przedszkolach publicznych i żłobku.

 

2) Uchwała Nr XLVI/814/98 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 30 maja 1998r.

w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu opłat z tytułu opieki nad dzieckiem w publicznych    

przedszkolach i żłobku.

 

3) Uchwała Nr XIX/373/2000 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 17 kwietnia 2000r.

w sprawie zmiany uchwały o wprowadzeniu opłat z tytułu opieki nad dzieckiem w publicznych  

przedszkolach i żłobku.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004r.

 

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz w publicznych przedszkolach w Jastrzębiu Zdroju.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane