W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 914 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy (XLIV/914/2006)

RSS

UCHWAŁA NR XLIV/914/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 maja 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy

w Jastrzębiu Zdroju

     Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 238 ust. 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. o  finansach publicznych  (Dz.U.  nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miasta w Jastrzębiu Zdroju

u c h w a l a

§ 1

Nadać Powiatowemu Urzędowi Pracy w Jastrzębiu Zdroju Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Załącznik

do UCHWAŁY NR XLIV/914/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 maja 2006 r.

 

 

 

STATUT

                                                                                                                              

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

w Jastrzębiu Zdroju

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju zwany dalej „Urzędem” działa jako jednostka budżetowa.

 

 1. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

 

 1. Urząd realizuje zadania samorządu powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej.

 

 1. Urząd ma swoją siedzibę w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 134.

 

 1. Terenem działania Urzędu jest obszar Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

6.    Urząd używa pieczęci o treści:

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Pszczyńska 134

44-335 Jastrzębie Zdrój

 

 

§ 2

 

Statutowe zadania Urzędu określają w szczególności:

 

1)   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami),

 

2)   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami),

 

3)   Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 159 z późniejszymi zmianami),

 

4)   Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Urzędu

 

§ 3

 

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

§ 4

 

 1. Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.

 

 1. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Urzędu.

 

 1. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

 

 1. Zastępca Dyrektora działa w granicach kompetencji przyznanych mu przez Dyrektora Urzędu.

 

 

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa

 

 § 5

      

 1. Majątek Urzędu może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

 

 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

 1. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest plan finansowy jednostki budżetowej.

 

 1. Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.

 

 

Rozdział V

Współpraca z innymi podmiotami

 

§ 6

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju przy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 , poz.1001 z późniejszymi zmianami) współdziała z organami, organizacjami i instytucjami, które zajmują się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 7

 

1.       W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają odrębne przepisy.

 

2.       Zmiany statutu Urzędu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 01.06.2006 09:13
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 224
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.