W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 311 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju. (XV/311/2003)

XML

Treść

UCHWAŁA Nr XV/311/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 18 grudnia 2003 roku

 

w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717) na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój,

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala

§1

Przystąpić do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXII/355/96 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 25 maja 1996 roku i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego nr 14 z dnia 31 lipca 1996 roku dla terenu opisanego w § 2.

§2

Granica obszaru objętego sporządzeniem planu określona jest na załącznikach numer 1a, 1b, zawierających opis przebiegu granic, kopię mapy zasadniczej w skali 1/1000 stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

§3

Określa się następujący przedmiot ustaleń planu:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

13) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

14) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

15) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZAŁĄCZNIK NUMER la

DO UCHWAŁY NUMER XV/311/2003

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Z DNIA 18 grudnia 2003 ROKU

Opis przebiegu granic sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju

Granica obszaru objęta zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju rozpoczyna się od punktu 1 leżącego na przecięciu się ulicy Solidarności z Aleją Piłsudskiego i biegnie wzdłuż Alei Piłsudskiego w kierunku zachodnim do punktu 2 położonego na przecięciu się Alei Piłsudskiego z ulica Warszawską a następnie biegnie w kierunku północnym wzdłuż ulicy Warszawskiej do punktu 3 położonego na przecięciu się ulicy Warszawskiej z przedłużeniem południowej granicy dz. 425/4 skąd granica opracowania biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż południowej granicy dz. 425/4 do punktu 4 leżącego na południowo wschodnim wierzchołku dz. 425/4 skąd granica opracowania biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy dz. 425/4 do punktu 5. Z punktu 5 położonego na przedłużeniu wschodniej granicy dz. 425/4 z przedłużeniem drogi dojazdowej i jej przedłużenia (południowo wschodni wierzchołek dz. 425/26) granica opracowania biegnie do punktu 6 leżącego na przecięciu się ulicy dojazdowej i jej przedłużenia z ulicą Solidarności skąd granica opracowania biegnie do punktu 1.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane