W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 877 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (XLI/877/2006)

RSS

UCHWAŁA NR XLI/877/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów  i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

W budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 

§ 2

Ze środków określonych w § 1 przeznacza się:

 

a)       do 20% na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

b)       do 50% na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli,
w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych
oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenie rad pedagogicznych,

c)       do 10% na opłaty za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

d)       do 20% na opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają  lub podnoszą kwalifikacje.

  

 

§ 3

W roku 2006 ustala się kwotę dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli oraz na studiach podyplomowych w specjalnościach:     

1) j. angielski                                        do   400 zł

2) matematyka                                     do   400 zł

3) pedagogika specjalna                        do   400 zł

4) górnictwo                                         do   400 zł

5) elektronika                                       do   400 zł

6) mechanika                                       do   400 zł          

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIX/625/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005r.
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.03.2006 10:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 274
Drukuj Zapisz do PDF