W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 874 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (XLI/874/2006)

RSS

UCHWAŁA NR XLI/874/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), w związku z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz.1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Wodzisławiu Śląskim

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Ustalić „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój”, zwany dalej regulaminem.

ROZDZIAŁ l

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój:

1.       wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

2.       rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

3.       częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4.       maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,

5.      wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania,

6.       obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,

7.       zasady dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.    właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty określone z art. 2 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 r.),

2.    odpadach komunalnych zmieszanych – należy przez to rozumieć odpady komunalne zbierane do typowych pojemników, pozostałość po segregacji,

3.    podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

a)       odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

b)       opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

c)       ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

d)       prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

 

ROZDZIAŁ II

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 4

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1.        wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów,

2.         utrzymywania w czystości i należytym stanie sanitarnym pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady,

3.         utrzymywania pojemników na odpady komunalne w czystości poprzez mycie, dezynfekcję, zapobieganie rozprzestrzenianiu się odorów odpadogennych w sposób zgodny z normami sanitarnymi, jak również w odpowiednim stanie technicznym poprzez konserwację i naprawę w przypadku wystąpienia usterki,

4.         prowadzenia selektywnego zbierania odpadów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:

a)       odpadów ulegających biodegradacji

b)       odpadów opakowaniowych,

c)       odpadów niebezpiecznych,

d)       odpadów wielkogabarytowych,

e)       zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

f)         odpadów budowlanych,

5.       zbierania w pojemnikach o wielkości uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości odpadów nie podlegających selekcji, a więc:

a)       tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

b)       szkła nieopakowaniowego,

c)       odpadów mineralnych,

d)       drobnej frakcji popiołowej,

e)       innych odpadów zmieszanych,

6.       przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych do odbioru podmiotowi uprawnionemu w terminach ustalonych w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem uprawnionym bądź zgodnie z wyznaczonym harmonogramem,

7.       niezwłocznego uprzątania śniegu, tworzącego się błota pośniegowego, lodu z powierzchni nieruchomości przeznaczonej do użytku publicznego, w tym z podwórzy, przejść, schodów, wjazdów do posesji, bram, itp. w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów oraz utrzymywania ich szorstkości,

 

§ 5

1.       Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

2.       Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub do wód powierzchniowych jest zabronione.

3.       Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ III

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH

 

§ 6

 

1.       Wprowadza się obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości zabudowanej, kompleksu ogródków działkowych, punktów handlowych, handlowo–usługowych i gastronomicznych, kompleksów garażowych, innych obiektów związanych z przebywaniem ludzi w pojemniki / kontenery o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.

2.       Pojemnik na odpady komunalne zmieszane dostarczany jest właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony lub właściciel nieruchomości zaopatruje się w pojemnik we własnym zakresie.

3.       Worki na odpady komunalne segregowane dostarczane są właścicielowi nieruchomości nieodpłatnie przez podmiot uprawniony.

4.       Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy:

a)       kosze uliczne o pojemności od 40 l do 60 l,

b)       pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l,

c)       kontenery zamykane o wielkości od 1,1 m3 do 10 m3 ,

d)       worki plastikowe,

e)       pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności od 800 l do 1500 l.

5.       Pojemniki powinny być znormalizowane, szczelne i posiadać zamykane pokrywy.

6.       Worki z tworzywa sztucznego powinny być szczelne a odpady w nich zgromadzone winny być zabezpieczone przed rozsypaniem.

7.       Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych i zakładowych, w ciągach handlowo-usługowych, na terenach wzmożonego ruchu pieszego, parkach ustala odpowiednio właściciel terenu przy założeniu, że odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 150 m. Na przystankach komunikacji miejskiej należy ustawić, co najmniej 1 kosz w sąsiedztwie wiaty lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

8.       Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

a)       odpady ulegające biodegradacji:

- w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - właściciel nieruchomości po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie może składać je w przydomowym kompostowniku, w przypadku braku zgłoszenia właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu, kubeł koloru brązowego lub worek z tworzywa sztucznego ulegający biodegradacji,

- w zabudowie wielorodzinnej do pojemnika koloru brązowego,

b)       odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne:

- w zabudowie jednorodzinnej zbierane są do worków z tworzywa sztucznego zaś w zabudowie wielorodzinnej do pojemników:

- opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale do worków/pojemników w kolorze żółtym,

- opakowania szklane kolorowe do worków/pojemników w kolorze zielonym,

- opakowania szklane bezbarwne do worków/pojemników w kolorze białym,

- papier i tektura opakowaniowa i nieopakowaniowa do worków/pojemników w kolorze niebieskim,

- odpady wielomateriałowe do worków/pojemników w kolorze czarnym,

-odpady niebezpieczne, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny do worków/pojemników w kolorze czerwonym,

- mieszkańcy posiadający przeterminowane lekarstwa, mogą zwrócić je bezpłatnie do aptek,

c)       odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić je przed wejściem do nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane są przez podmiot uprawniony,

d)       odpady budowlane składane są do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

9.       Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności wyznaczonej w oparciu o wagowy i objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów na jednego mieszkańca na podstawie zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój:

a)       jedna osoba mieszkająca w budynku indywidualnym, przy miesięcznym cyklu wywozu, zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 110 l,

b)       dwuosobowa lub trzyosobowa rodzina mieszkająca w budynku indywidualnym, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 110 l,

c)       czteroosobowa lub pięcioosobowa rodzina mieszkająca w budynku indywidualnym, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w 2 kubły o pojemności 110 l lub jeden o odpowiednio większej pojemności,

d)       rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w kubły o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania, iż przy dwutygodniowym cyklu wywozu jeden mieszkaniec potrzebuje około 42 l pojemności kubła na odpady,

e)       zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę, iż przy tygodniowym cyklu wywozu jeden mieszkaniec potrzebuje około 29 l pojemności kubła na odpady,

f)         prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając faktyczną ilość wytwarzanych odpadów.

10.   Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza w jeden pojemnik o pojemności 110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin. Każde kolejne 4 godziny trwania imprezy wymagają zwiększenia ilości pojemników i szaletów o 50 procent w odniesieniu do wielkości podanych wyżej. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczanie pojemników i szaletów oraz ich opróżnianie i uprzątnięcie.   

11.   Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych.

12.   Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 7

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:

1.       zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych,

2.       do pojemników na papier i tekturę zabrania się wrzucać opakowania z zawartością , np. żywnością, wapnem, cementem, kalkę techniczną, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi,

3.       do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać ceramikę (porcelanę, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe,

4.       do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać tworzyw sztucznych po substancjach niebezpiecznych, mokre folie, opakowania i butelki po olejach i smarach, opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych,

 

ROZDZIAŁ IV

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 8

1.       Ustala się następującą częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych:

a)       odpady ulegające biodegradacji odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej jeden raz w tygodniu,

- w zabudowie wielorodzinnej odbierane są na bieżąco,

b)       odpady opakowaniowe odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej w cyklu miesięcznym,

- w zabudowie wielorodzinnej w cyklu tygodniowym lub dwutygodniowym.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań szklanych lub plastikowych w worku, pojemniku umyć je tak by nie pozostały na nich resztki zawartości oraz zminimalizować objętość pudełek kartonowych, butelek plastikowych czy puszek aluminiowych,

c)       odpady niebezpieczne i drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej w cyklu miesięcznym,

- w zabudowie wielorodzinnej w cyklu dwutygodniowym,

d)       odpady wielkogabarytowe odbierane są:

- w zabudowie jednorodzinnej w cyklu półrocznym,

- w zabudowie wielorodzinnej w cyklu miesięcznym,

e)       odpady budowlane i zielone oraz z pielęgnacji ogrodów są odbierane przez podmiot uprawniony na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości,

f)         odpady zmieszane odbierane są:

-    w zabudowie jednorodzinnej w cyklu miesięcznym, tygodniowym lub dwutygodniowym w zależności od pojemności pojemnika i liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości

-   w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu,

g)       kosze uliczne są opróżniane w miarę napełniania, by nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania się odpadów na ziemię,

h)       odpady z obiektów kulturalnych (amfiteatry, estrady itp.), sportowych (stadiony, boiska itp.), komunikacyjnych (zajezdnie, przystanki itp.), kompleksów garaży, ogródków działkowych, rekreacyjnych (parki, skwery itp.), będących okresowo lub stale dużymi skupiskami ludności należy usuwać z częstotliwością gwarantującą estetykę oraz higienę w/w obiektów,

i)         usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w miarę napełniania kontenerów/pojemników jednak nie mniej niż co dwa tygodnie,

j)         usuwanie odpadów z punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami odbywa się codziennie,

k)       opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością ustaloną w umowie z podmiotem uprawnionym, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika na podstawie  zgłoszenie tego faktu podmiotowi uprawnionemu. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od jego złożenia,

l)         częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

 

§ 9

 

1.       Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia służące do odbioru odpadów komunalnych w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. Jeśli nie ma takiej możliwości należy wystawić je w dniu odbioru, przed teren nieruchomości w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.

2.       Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w dniu wywozu przed teren nieruchomości a w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscu wyznaczonym przez zarządcę,

3.       Odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystania z nieruchomości a w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscu  wyznaczonym przez zarządcę.

 

 

ROZDZIAŁ V

MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW

 

§ 10

1.       System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a)       do 31 grudnia 2010 roku – do 10 664,00 Mg masy tych odpadów

b)       do 31 grudnia 2013 roku – do   7 109,00 Mg masy tych odpadów

c)       do 31 grudnia 2020 roku – do   4 977,00 Mg masy tych odpadów

 

ROZDZIAŁ VI

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ  DERATYZACJI  I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA.

 

§ 11

 

1.       Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2.       Ustala się, że teren mieszczący się w granicach administracyjnych Gminy podlega obowiązkowej deratyzacji w ciągu każdego roku w okresach:

a) wiosennym : od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia

b) jesiennym : od dnia 1 października do 31 października

oraz na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

ROZDZIAŁ VII

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

 

§ 12

 

1.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

a)       dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia,

b)       wyprowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu.

Zwalnianie psa ze smyczy możliwe jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi (za wyjątkiem terenów leśnych), gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, aby pies nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla otoczenia,

c)       natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być wyrzucane do komunalnych urządzeń służących do zbierania odpadów lub do urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników,

d)       zabezpieczenia  przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa oraz oznakowania takiego obiektu, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę,

2.       Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się w szczególności:

a)       pozostawienia zwierzęcia w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby nieletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem,

b)       wprowadzania psa i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak, np. lecznice. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

c)       wprowadzania psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, na tereny placówek oświatowych, boiska, na teren cmentarza ,

d)       pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych,

e)       trzymania nieoswojonych zwierząt, uprzednio dziko żyjących jako zwierzęta domowe,

3.       Zabrania się wyprowadzania zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz wyprowadzania zwierząt egzotycznych.

4.       Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu.

5.       Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

 

§ 13

 

1.       Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

      Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych (odór) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2.   Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

3.   Zabrania się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich w budynkach zbiorowego zamieszkania.

§ 14

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 15

Traci moc uchwała nr XX/424/2004 Rady Miasta w Jastrzębiu Zdroju z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój (Dz.Urz. Nr 55, poz.1737).

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.03.2006 09:52
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 55
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.03.2006 09:52
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 64
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.03.2006 09:52
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2011 09:55
Liczba wyświetleń: 355
Drukuj Zapisz do PDF