W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr 174 w sprawie sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady ... (IX/174/2003)

XML

Treść

UCHWAŁA Nr IX/174/2003

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 22 maja 2003

 

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, uchwalonego uchwałą nr LV/598/94 Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 21 maja 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 11 poz. 60 ze zmianami: Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego z 1996 roku nr 14 poz. 89, z 1997 r. nr 32 poz. 239 i 241, z 1998 r. nr 6 poz. 47, nr 30 poz. 336, z 1999 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 31 poz. 949, z 2000 r. nr 28 poz. 437, nr 40 poz. 595, nr 42 poz. 615,616,617, 618, z 2001 r. nr 23 poz. 545, nr 75 poz. 1935,1936,1937,1938,1939 z 2002 r. nr 26 poz. 907-917)

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1, art. 18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, zwany dalej "planem" i przyjmuje ustalenia planu jako przepisy gminne.

Ustalenia te zawierają:

Rozdział 1     Przepisy ogólne.

Rozdział 2     Ustalenia dotyczące rysunku planu.

Rozdział 3     Ustalenia dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na obszarze opracowania.

Rozdział 4     Ustalenia ogólne w zakresie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu.

Rozdział 5     Ustalenia ogólne dla terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych.

Rozdział 6     Ustalenia ogólne dla terenów infrastruktury komunalnej.

Rozdział 7     Ustalenia ogólne dotyczące zagospodarowania wynikających z potrzeb ochrony kulturowej i środowiskowej.

Rozdział 8     Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i warunków zagospodarowania dla poszczególnych terenów będących przedmiotem zmiany planu.

Rozdział 9     Przepisy przejściowe i końcowe.

 

Plan obejmuje:

1. Obszar działek 36 1/13, 35 7/99. 362/18, 356/101, 359/17, 360/17, 355/99, 230/17, 232/99, 225/101, 226/101, 228/15, 390/15, 391/15, 372/13,352/13, 369/13, 345/13, 346/13, 344/13, 343/13. 342/13. 347/13, 348/13, 349/13, 350/13, 370/13, 371/13, 363/13, 364/13, 365/13. 366/13. 367/13, 368/13, 234/13 (obręb Ruptawa) w rejonie skrzyżowania ulic: Cieszyńskiej i Wyzwolenia

2 Granica obszaru opracowania zaczyna się od punktu 1 będącego północno - zachodnim wierzchołkiem dz. 367/13 i biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodnich granic działek: 367/13, 349/13. 348/13 do punktu 2 będącego północno - zachodnim wierzchołkiem dz. 342/13 skąd w kierunku południowo - wschodnim biegnie wzdłuż południowo - zachodnich granic działek: 342/13, 343/13, 344/13, 352/13, 391/15, 226/101 do punktu 3 będącego południowym wierzchołkiem dz. 226/101. Z punktu 3 granica opracowania biegnie w kierunku północno - wschodnim wzdłuż południowo - wschodnich granic działek: 226/101, 225/101, 355/99, 360/17, 356/101 do punktu 4 będącego południowo - wschodnim wierzchołkiem dz. 356/101. Z punktu 4 granica opracowania biegnie w kierunku północno - wschodnim wzdłuż południowo wschodniej granicy dz. 356/101, 362/18 do punktu 5. Punkt 5 stanowi północno - wschodni wierzchołek dz. 362/18. Z punktu 5 granica opracowania biegnie w kierunku północno - zachodnim, wzdłuż północnych granic dz. 362/18, 357/18, 361/3 do punktu 6, będącego południowo - wschodnim wierzchołkiem dz. 341/18. Z punktu 6 granica opracowania biegnie w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy dz. 361/3 do punktu 7 będącego północno - wschodnim wierzchołkiem dz. 361/13. Z punktu 7 granica opracowania biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działek: 361/13, 234/13, 372/13, 364/13 do punktu 8. Z punktu 8 granica opracowania biegnie w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy dz. 364/13 do punktu 9 będącego południowo - wschodnim wierzchołkiem dz. 265/10. Z punktu 9 granica opracowania biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy dz. 364/13, 365/13, 366/13, 367/I3 z powrotem do punktu 1.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§1

Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:

1. Zmiana lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym gabarytów obiektów, a także określenie minimalnych wskaźników intensywności zabudowy.

2. Zmiana przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

3. Zmiana terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych oraz linii rozgraniczających te tereny.

4. Zmiana zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgraniczających (e tereny.

 

§2

Rozwiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, zwanego dalej "planem" przewidują:

1. Możliwości zagospodarowania terenów i ich struktury funkcjonalno - przestrzennej określone ustaleniami tekstowymi i rysunkiem planu, które zawierają zakazy, nakazy a także zalecenia i warunki dopuszczenia odstępstw od zakazów, nakazów związanych ze sposobem zagospodarowania terenu głównie pod kątem realizacji celów usługowych w tym lokalnych i ponad lokalnych celów publicznych oraz wymogów kształtowania ładu przestrzennego.

2. Przekształcenia, które będą się odbywać przy założeniu ekorozwoju jako podstawy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów opracowano z uwzględnieniem prognozy skutków wpływu zmian ustaleń planu na środowisko naturalne.

1. Rozwiązania miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju, o których mowa §2 są regulowane ustaleniami, stanowiącymi treść niniejszej uchwały i jej załącznikami: jeden rysunek planu w skali 1:10000 i jeden rysunek planu w skali 1:2000.

2. Ustawa powołana w Uchwale bez bliższego określenia oznacza ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst (jednolity z 1999 r roku Dz. U. nr 15, póz. 139 z późniejszymi zmianami).

 

§4

Realizacja nowych obiektów a także zmiana zagospodarowania i sposobu użytkowania terenu, nie może naruszać:

1. Praw właścicieli, użytkowników i władających sąsiadującymi terenami.

2. Aktualnie obowiązujących norm technicznych, sanitarnych i przeciwpożarowych.

3. Wymagań ochrony środowiska.

4. Innych wymagań, a w szczególności związanych z gospodarką wodną i geologią.

 

§5

1. Ilekroć mowa o: ustaleniu określonego przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia oraz innego zagospodarowania terenu.

2. Ilekroć mowa o:

a) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

b) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełniają i wzbogacają funkcję a nie powodują kolizji z przeznaczeniem podstawowym.

3. Ilekroć mowa o: działalności nieuciążliwej (proekologicznej) rozumie się przez to działalność, nie powodującą oddziaływań; - szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogącą pogorszyć stan środowiska - w myśl aktualnie obowiązujących przepisów zakresu ochrony środowiska i przepisów sanitarnych.

 

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące rysunku planu

 

§6

1. Rysunki planu, o których mowa w §3 opracowano: załącznik nr 1 w skali 1:10 000 na aktualnej mapie topograficznej oraz w skali 1: 2000 na aktualnej mapie zasadniczej i stanowi odpowiednio załącznik nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Treść podkładów mapowych nie jest przedmiotem rysunku planu stanowi jedynie informację o aktualnej sytuacji, rzeźbie terenu, uzbrojeniu podziemnym, podziale geodezyjnym.

3. Legenda rysunków planu stanowi informację o oznaczeniach, które mają charakter obowiązujący i obejmuje:

a) granice opracowania zmiany planu miejscowego,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania,

c) oznaczenia nieprzekraczalnych linii zabudowy,

d) oznaczenia cyfrowe i literowe przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,

e) inne oznaczenia uzupełniające.

 

Rozdział 3

Ustalenia dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na obszarze opracowania

Obszar objęty zmianą fragmentu miejscowego planu ogólnego - regulacyjnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju znajduje się poza terenami górniczymi kopalń. Wznoszenie lub przebudowa budowli oraz urządzeń nie wymaga spełnienia warunków ich ochrony przed wpływami działalności górniczej.

 

Rozdział 4

Ustalenia ogólne w zakresie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu

 

§8

1. Pojęcie intensywności zabudowy użyte w ustaleniach planu oznacza stosunek powierzchni całkowitej kondygnacji naziemnych budynku do powierzchni działek.

2. Pojęcie wysokości zabudowy użyte w ustaleniach planu należy rozumieć jako wysokość mierzoną od średniego poziomu terenu do początku załamania dachu lub szczytu attyki.

 

§9

Wszelkie remonty i inwestycje w granicach opracowania zmiany planu należy realizować w taki sposób aby eliminować bariery architektoniczne i urbanistyczne dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Rozdział 5

Ustalenia ogólne dla terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych

 

§10

1. Dla prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego planem wyznaczono tereny dla realizacji działań publicznych, finansowanych w całości lub w części z budżetu państwa lub miasta.

2. Ustalenie pkt.1 nie narusza stanu istniejących terenów o funkcjach publicznych, co w szczególności dotyczy dróg, ulic głównych i dojazdowych.

3. Terenami publicznymi, ogólnie określanymi w art. 6 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zmianie planu Jastrzębia Zdroju są:

a) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic o funkcji zbiorczej tranzytowej, oznaczenie - Zt 1/2,

b) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic o funkcji zbiorczej obszarowej, oznaczenie - Zo 1/2,

c) tereny przeznaczone dla realizacji dróg i ulic o funkcji zbiorczej dojazdowej oznaczenie -  D

d) trasy przebiegu infrastruktury technicznej.

 

Rozdział 6

Ustalenia ogólne dla terenów infrastruktury komunalnej

 

§11

1. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju wyznaczono tereny pod funkcję podstawowego układu dróg i ulic Z.

2. Dla terenów sąsiadujących z podstawowym układem dróg i ulic ustala się linię rozgraniczającą w obrębie której adaptuje się istniejące ciągi infrastruktury technicznej z możliwością ich remontu, przebudowy i wymiany, realizację zbiorczych dróg dojazdowych w odległości od krawędzi jezdni: Zt - 10 m, Zo -10 m

3. Przy realizacji ulic dojazdowych D które znajdują się w obszarze zainwestowania należy przewidzieć miejsca parkingowe wzdłuż ulic dojazdowych.

 

Rozdział 7

Ustalenia ogólne dotyczące zagospodarowania, wynikających z potrzeb ochrony kulturowej i środowiskowej

 

§12

Na terenach objętych opracowaniem zmiany planu nie występują zabytkowe obiekty budowlane, ani obszary podlegające ochronie ze względu na wartości kulturowe, w myśl aktualnie obowiązującej ustawy o ochronie dóbr kultury.

 

§13

1. Wszelkie inwestycje realizowane w obszarze objętym zmianą planu należy realizować z rygorem czystości ekologicznej. Pojęcie czystości ekologicznej należy rozumieć jako sposób zagospodarowania i użytkowania przestrzeni zgodnie z § 5.

2. Dla całego terenu opracowania obowiązuje zakaz stosowania lokalnych systemów ogrzewania na paliwo stałe o niskiej sprawności energetycznej poniżej 75% i określonych kryteriach emisyjnych.

3. Przy realizacji robót ziemnych należy wyegzekwować zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej oraz jej odpowiednie zdeponowanie, umożliwiające jej ponowne zagospodarowanie.

 

Rozdział 8

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia i warunków zagospodarowania dla poszczególnych terenów będących przedmiotem zmiany planu

 

§14

1. Dla terenów położonych przy ulicy Cieszyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem:

55a RP ustala się sposób zagospodarowania:

a) przeznaczenie podstawowe - tereny upraw polowych,

b) przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urządzenia, wzbogacające funkcję podstawową realizowane na zasadach indywidualnych uzgodnień z władzami sanitarnymi i ekologicznymi.

2. Na terenach o których mowa w pkt. 1 ustala się następujące lokalne warunki, zasady i standardy:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci i urządzeń.

b) realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi publicznej z dojazdem z ulicy Cieszyńskiej.

 

§15

1. Dla terenów położonych przy ulicy Cieszyńskiej oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem: 55b UP ustala się sposób zagospodarowania:

a) przeznaczenie podstawowe - komercyjne usługi produkcyjne, rzemiosło nieuciążliwe wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingami, niezbędnymi do ich funkcjonowania,

b) przeznaczenie dopuszczalne - uzupełniające usługi handlowe, mieszkania w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania przeznaczenia podstawowego realizowane na zasadach indywidualnych uzgodnień z władzami sanitarnymi i ekologicznymi.

2. Na terenach o których mowa w pkt. 1 ustala się następujące lokalne warunki, zasady i standardy:

a) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz przebiegi istniejącej infrastruktury komunalnej z możliwością wprowadzenia korekt i przekładek własnym kosztem i staraniem na warunkach uzgodnionych z właścicielami sieci f urządzeń,

b) budowę, komercyjnego zespołu usługowego przy maksymalnej powierzchni zabudowy terenu 60%, maksymalna wysokość dwie kondygnacje, minimalna intensywność zabudowy 1.0,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% terenu,

d) umożliwienie użytkowania kondygnacji parterowej obiektu przez osoby niepełnosprawne,

e) zaleca się kształtowanie zewnętrznej formy zespołu w sposób jednolity pod względem użytych materiałów elewacyjnych, rozwiązań detalu architektonicznego oraz logo reklamowego firmy,

f) realizację miejsc postojowych w niezbędnej ilości w obrębie działki od strony drogi publicznej z dojazdem z ulicy Cieszyńskiej poprzez ulicę zbiorczą dojazdową.

 

§16

Dla terenów położonych przy ulicach Cieszyńskiej i Wyzwolenia oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 55c IK, Zt1/2 55d IK, Zo1/2 ustala się sposób zagospodarowania:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny dróg i ulic wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich funkcjonowania.

2. Przeznaczenie dopuszczalne - inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, malej architektury (w tym wyznaczone pasy ścieżek rowerowych) realizowane w granicach linii rozgraniczających wzbogacające przeznaczenie podstawowe.

 

§17

Dla terenów położonych przy ulicach Cieszyńskiej i Wyzwolenia oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: 55e IK, D ustala się sposób zagospodarowania:

1. Przeznaczenie podstawowe - tereny dróg i ulic wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do ich funkcjonowania.

2. Przeznaczenie dopuszczalne - inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, małej architektury realizowane w granicach linii rozgraniczających wzbogacające przeznaczenie podstawowe.

 

§18

Na terenach objętych zmiana, planu wprowadza się jednorodne wzornictwo reklam umieszczanych na słupach oświetleniowych i ogrodzeniach.

 

Rozdział 9

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§19

1. Ustala się, że dla fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju zachodzi potrzeba określenia procentowej stawki, służącej do określenia opłat, o której mowa w art. 36. ust. 3, ustawy.

2.   Ustalenie, o którym mowa w pkt. 1 oznacza, że będą pobierane jednorazowe opłaty, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy w wysokości 30% wzrostu wartości nieruchomości.

 

§20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

 

§21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

§22

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Jastrzębiu Zdroju nr LV/598/94 z dnia 21 maja 1994 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 11 poz. 80 z dnia 8 września 1994) w części dotyczącej obszarów objętych niniejszą zmianą.

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane