W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 824 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 (XXXVIII/824/2005)

RSS

UCHWAŁA NR XXXVIII/824/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 24 listopada 2005 roku

 

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

 


Załącznik

do Uchwały Nr XXXVIII/824/2005

                                                                                                              Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 listopada 2005 r.

                                                                                               

Roczny program współpracy Miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Roczny program współpracy jest dokumentem określającym ramy współpracy samorządu Miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi dla dobra i rozwoju społeczności lokalnej.

Prezydent Miasta oraz Rada Miasta Jastrzębie Zdrój dostrzegając potencjał i możliwości tkwiące w podmiotach sektora pozarządowego, uznaje je za równorzędnych partnerów i razem z nimi realizować będzie wyznaczone działania na rzecz jego mieszkańców. Przyjmując niniejszy dokument, deklarują wolę szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

I. Postanowienia ogólne.

Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o :

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć jednostkę niebędącą jednostką sektora  finansów publicznych niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej utworzoną na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia,

3) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych  w ustawie. Działalność ta prowadzona jest także przez podmioty kościelne i związki wyznaniowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) organizacjach pożytku publicznego – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego,

5) dotacjach – należy przez to rozumieć podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom,

6) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie Zdrój na prawach powiatu,

7) Wydziałach – należy przez to rozumieć wydziały merytoryczne oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

 

II. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

II. 1 Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczy zadań własnych Miasta wynikających z obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1) kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i wypoczynku dzieci,

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

3) opieki społecznej,

4) ochrony zdrowia,

5) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

6) promocji miasta, rozwoju lokalnego i regionalnego,

7) edukacji i wychowania,

8) działalności charytatywnej,

9) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

10) ochrony praw konsumentów,

11) aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

  

II.2 Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach:

-          pomocniczości i suwerenności stron - Miasto zleca realizację zadań, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, terminowy przy zachowaniu prawa do samodzielnego rozwiązywania problemów,

-          partnerstwa - współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów, m.in.: uczestnictwie organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców miasta, sugerowaniu zakresu współpracy, proponowaniu standardów usług świadczonych przez organizacje,

-          efektywności  wspólne dążenie Miasta i organizacji pozarządowych do osiągnięcia jak najlepszych efektów w sposób:

a)       celowy i oszczędny (najlepsze efekty w stosunku do poniesionych nakładów)

b)       terminowe wykonywanie zadań wynikających z zawartych umów,

-          uczciwej konkurencji – Miasto wraz z organizacjami pozarządowymi, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań,

-          jawności:

a)       udostępnianie informacji o celach, kosztach i efektach, a także o zaplanowanych wydatkach w budżecie na współpracę z organizacjami,

b)        udostępnianie Miastu danych dotyczących własnych struktur, sposobu funkcjonowania, rodzaju prowadzonej działalności oraz sytuacji finansowej organizacji

c)       udostępnianie informacji o zasobie ocen i wniosków.

 

Funkcję koordynatora współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi pełni wyznaczony przez Prezydenta Miasta Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

II.3 Pozafinansowe formy współpracy Miasta z organizacjami dotyczą sfer:

·         informacyjnej poprzez:

-         założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,

-         informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku, wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań oraz ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych, a także o sposobach ich rozstrzygnięć

-          przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów o realizacji zadań publicznych,

-          konsultowanie aktów prawa miejscowego,

-          prowadzenie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta 

       ( www.jastrzebie.pl, www.sjz.pl )

·         organizacyjnej poprzez:

-          tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,

-          podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

-          inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w Mieście,

-          współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

-          informowanie o ciekawych programach wspieranych finansowo ze źródeł zewnętrznych

 • szkoleniowej poprzez:

-         inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

-         inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących między innymi pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,

-         angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć

 

II.4 Finansowe formy współpracy - sposób dotowania organizacji

Finansowe formy współpracy:

1)       zlecanie przez Miasto realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

2)       wspieranie przez Miasto wykonania zadań.

 

Finansowe formy współpracy odbywają się na zasadach określonych w ustawie oraz
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji.

 

Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

-          remonty budynków,

-          zadania i zakupy inwestycyjne,

-          zakupy gruntów,

-          działalność gospodarczą,

-          działalność polityczną

 

Zlecanie podmiotom realizacji zadań publicznych odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

 

Konkurs dla realizacji określonego zadania publicznego ogłasza Prezydent Miasta, na co najmniej 30 dni przed jego realizacją. Konkurs winien być poprzedzony przyjęciem Regulaminu otwartego konkursu ofert, zawierającego między innymi kryteria oceny ofert ( Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój ).

 

 

III. Sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Monitoring współpracy Miasta z podmiotami odbywać się będzie poprzez:

-          badanie opinii podmiotów nt. wypracowanych efektów współpracy ( ankiety )

-          spotkania władz Miasta z przedstawicielami podmiotów, ( nie rzadziej niż raz na rok ).

 

IV. Na rok 2006 jako priorytetowe do udzielenia wsparcia finansowego uznaje się:

 

1) upowszechnianie sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz atutów krajoznawczych Miasta i okolicy,

2) promocję kultury i tradycji regionalnych, upowszechnienie kultury i sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, propagowanie muzyki orkiestralnej,

3) ochronę i konserwację zabytków wpisanych w rejestr zabytków nie będących własnością Miasta,

4) organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin najuboższych, wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, dożywianie dzieci i młodzieży, pomoc rodzinie,

5) wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne w zakresie aktywnych form walki z bezrobociem oraz informacji gospodarczej,

6) wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną.

 

Obszary współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku publicznego zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie oraz na podstawie wykazu zadań publicznych realizowanych w latach poprzednich.

 

V. W 2006 roku zostaną ogłoszone następujące konkursy:

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie kultury, (termin ogłoszenia: grudzień 2005 roku, kwota zaplanowana w budżecie 50.000,00 zł.) na następujące zadania:

 1. Organizowanie festiwali, przeglądów, prezentacji, wystaw, plenerów, warsztatów, imprez filmowych itp. mających na celu propagowanie wartości kulturalnych oraz twórczych
 2. Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, nagrań fonograficznych i audiowizualnych
 3. Promocja dziedzictwa kulturowego, popularyzacja tradycji regionalnych
 4. Wystawy, koncerty, działania interdyscyplinarne itp.
   
  • otwarty konkurs w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, krajoznawstwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą (termin ogłoszenia: grudzień 2005 roku, kwota zaplanowana w budżecie 390.000,00 zł.) na następujące zadania:

 

 1. Szkolenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia obejmujące:

- prowadzenie zajęć treningowych

- udział w zgrupowaniach i obozach szkoleniowych

-          udział we współzawodnictwie sportowym.

 

 1. Organizacja otwartych dla mieszkańców imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Jastrzębia Zdroju o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w dyscyplinach: piłka ręczna, baseball i softball, tenis stołowy, szachy, pływanie, pływanie w płetwach, judo, koszykówka, hokej na lodzie, piłka nożna, lekkoatletyka, piłka siatkowa, taekwon-do, tenis ziemny.

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą – organizacja szkoleń, nauka pływania, organizacja zawodów pływackich upowszechniających naukę pływania.
   
 2. Organizacja imprez turystyki kwalifikowanej, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.

·         otwarty konkurs w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia (termin ogłoszenia:

I kwartał 2006 roku, kwota zaplanowana w budżecie 25.000,00 zł.) na następujące zadania:

 

1.       Prowadzenie rehabilitacji poprzez gimnastykę leczniczą i masaże miejsc z objawami degeneracji tkanek, psychoterapii i rehabilitacji społecznej dla kobiet po mastektomii,

2.       Prowadzenie ciągłej, programowej edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz ich opiekunów,

3.       Podnoszenie świadomości społecznej metodą szkoleń, prelekcji w zakresie cukrzycy wśród mieszkańców Miasta Jastrzębie Zdrój, metodą badań przesiewowych, posługiwania się sprzętem pomiarowym do badania poziomu cukru we krwi,

4.       Prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego dla niewidomych i szczątkowo widzących, w zakresie wykonywania czynności metodami bezwzrokowymi, poruszania się z biała laską, poprawy kondycji zdrowotnej inwalidów wzroku, działania psychoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne z obsługi internetu,

5.        Usprawnienie całościowej opieki nad chorymi i ich rodzinami  w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz rodzinom osieroconym,

6.       Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla grup osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie: psychoterapii, choreoterapii, muzykoterapii, usprawnienia ruchowego artterapii,

7.       Prowadzenie terapii psychologicznych i konsultacji dietetycznych w celu utrzymania życia chorych onkologicznie, profilaktyka chorób nowotworowych.

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną na organizowanie zajęć profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich opiekunów (termin ogłoszenia: I kwartał 2006 roku, kwota zaplanowana w budżecie 15.000,00 zł)

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną na organizowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin w celu utrzymania abstynencji (termin ogłoszenia:

                         I kwartał 2006 roku, kwota zaplanowana w budżecie 80.000,00 zł)

 

·         otwarty konkurs w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (termin ogłoszenia: kwiecień 2006 roku, kwota zaplanowana w budżecie 100.000,00 zł)

 

 

 

IV. Postanowienia końcowe.

1) Roczny program współpracy miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami pożytku publicznego stanowi element polityki społeczno-finansowej miasta.

2) Roczny program współpracy uchwalany jest na każdy rok kalendarzowy.

3) Organizacje mogą zgłaszać Prezydentowi Miasta wnioski, uwagi, propozycje i zażalenia dotyczące funkcjonowania „Rocznego programu współpracy Miasta Jastrzębie Zdrój z organizacjami pozarządowymi”.

 

Podmiotami programu współpracy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są organizacje pozarządowe tj. nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.12.2005 13:53
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 129
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.12.2005 13:53
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 84
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.12.2005 13:53
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2011 09:27
Liczba wyświetleń: 390
Drukuj Zapisz do PDF