W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 702 w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju (R87) (XXXII/702/2005)

RSS
 

UCHWAŁA  Nr XXXII/702/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 19 maja 2005 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój 

u c h w a l a

§1

Przystąpić do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu opisanego w § 2, zgodnie z uchwałą Nr XXIX/615/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 2

Granica obszaru objętego sporządzeniem planu określona jest na załącznikach numer 1a, 1b zawierających opis przebiegu granic, kopię mapy zasadniczej w skali 1/2000 (wydruk w skali 1/10000) stanowiące integralną część niniejszej uchwały. Obszar objęty sporządzeniem planu ograniczony jest osiami ulic: Cieszyńskiej, Libowiec, Świerczewskiego i granicą administracyjną Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§3

Określa się następujący przedmiot ustaleń planu:

1)      przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)      zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3)      zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4)      zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5)      wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6)      parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7)      granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

8)      szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)      szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)  stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1a
DO UCHWAŁY NUMER XXXII/702/2005
RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Z DNIA 19 maja 2005 ROKU

Opis przebiegu granic sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju

 

Granica obszaru objętego sporządzaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia Zdroju rozpoczyna się od punktu 1 położonego na przecięciu się osi ulicy Libowiec i Świerczewskiego, a następnie biegnie w kierunku południowym wzdłuż osi ulicy Świerczewskiego do punktu 2 położonego na przecięciu się osi ulicy Świerczewskiego i granicy administracyjnej Miasta Jastrzębie Zdrój, a następnie biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy administracyjnej Miasta Jastrzębie Zdrój do punktu 3 położonego na przecięciu się granicy administracyjnej Miasta Jastrzębie Zdrój z osią ulicy Cieszyńskiej. Z punktu 3 granica obszaru objętego sporządzaniem planu miejscowego biegnie w kierunku północnym wzdłuż osi ulicy Cieszyńskiej do punktu 4 położonego na przecięciu się osi ulic Cieszyńskiej i Libowiec, a następnie biegnie w kierunku wschodnim do punktu 1 wzdłuż osi ulicy Libowiec.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.05.2005 14:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 75
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.05.2005 14:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 334
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.