W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 624 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/368/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się przy placówk (XXIX/624/2005)

RSS

UCHWAŁA NR XXIX/624/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/368/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się przy placówkach oświatowych w Gminie Jastrzębie Zdrój

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 58 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XLV/1111/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 sierpnia 2002r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu mogą być zawierane

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XVIII/368/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2004r.
w sprawie zasad oddawania w najem lokali mieszkalnych znajdujących się przy placówkach oświatowych w Gminie Jastrzębie Zdrój, wprowadza się następujące zmiany:

1)       §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”Lokale mieszkalne przy placówkach oświatowych oddawane są
w najem na czas trwania stosunku pracy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jastrzębie Zdrój, za opłatą czynszu regulowanego”.

2)       §3 otrzymuje brzmienie: „O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się przy placówce oświatowej mogą ubiegać się pracownicy zatrudnieni w placówce oświatowej, w której znajduje się lokal mieszkalny albo zatrudnieni w innej placówce oświatowej na terenie Gminy Jastrzębie Zdrój:

1)       których miesięczny dochód brutto na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 150% najniższej emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym i 200% w gospodarstwie jednoosobowym,

2)       którzy znajdują się w trudnych warunkach lokalowych, gdzie na członka rodziny gospodarstwa domowego przypada mniej niż 15 m2 ogólnej powierzchni pokoi.  Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim, od powierzchni mieszkalnej odlicza się powierzchnię najmniejszego pokoju, nie więcej jednak niż 10m2 . W lokalach mieszkalnych, w których brak jest kuchni, od zajmowanej powierzchni mieszkalnej odejmuje się 4 m2

3)     o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych.

3)       W §7 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: „W razie gdy żaden z wnioskodawców
nie spełnia kryteriów, o których mowa w § 3, Komisja ma prawo przyznać lokal mieszkalny wskazanemu przez siebie wnioskodawcy”.

4)       W §8 po ustępie 4 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu: „Prawo do lokalu mieszkalnego przy placówce oświatowej zachowuje pracownik nie będący nauczycielem wcześniej zatrudniony
w placówce oświatowej na terenie Gminy Jastrzębie Zdrój, który przeszedł na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.03.2005 08:43
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 260
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.