W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 616 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Jastrzębie Zdrój dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie ... (XXIX/616/2005)

RSS
 

UCHWAŁA NR XXIX/616/2005

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 24 lutego 2005 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Jastrzębie Zdrój dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, 40 ust. 1, 41 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art.22 ust. 4a i 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi zmianami )

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

§ 1

Zmienić Uchwałę Nr XXVIII /599/2005 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 stycznia 2005 r. w ten sposób, że:

1.       W Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych w § 5 pkt  2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„ Z tym zastrzeżeniem, że wnioski na 2005 r. można składać do 30 kwietnia”. W § 3 wykreśla się podpunkt 6.

2.       § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

 

§ 2

Ustalić jednolity tekst uchwały z uwzględnieniem postanowień § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/616/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 24 lutego 2005 r.

 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/599/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Jastrzębie Zdrój dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art.22 ust. 4a i 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późniejszymi zmianami ),

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1

Ustanowić stypendium sportowe Miasta Jastrzębie Zdrój dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

§ 2

Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXVIII/599/2005
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych

 

§ 1

Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju młodzieży (do ukończenia 25 roku życia),szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej miejsce zamieszkania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, zrzeszonej w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

Stypendia będą przyznawane zawodnikom amatorom, uprawiającym sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymującym za to wynagrodzenia.

 

§ 2

1.Stypendia finansowane są ze środków miasta Jastrzębie Zdrój.

Środki finansowe przeznaczone w danym roku na stypendia uzależnione są od możliwości budżetowych miasta.

2.Prezydent Miasta powołuje komisję ds. stypendiów sportowych, która opiniować będzie składane wnioski i przedstawiać je Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

1.Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi za uzyskanie znaczącego wyniku sportowego, tj. miejsca I – III w następujących zawodach:

1/ Igrzyska  Olimpijskie,

2/ Mistrzostwa Świata,

3/ Mistrzostwa Europy,

4/ Mistrzostwa Polski   organizowane przez Polskie Związki Sportowe,

5/ Uniwersjada,

 

         § 4

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium wystąpić mogą:

1/ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Jastrzębie Zdrój,

2/ Zarządy klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

3/ Dyrektorzy szkół.

2.Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

 

           § 5

1.Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje:

1/ dane osobowe wnioskodawcy,

2/ dane o osiągnięciach w zakresie sportu,

3/ uzasadnienie wnioskodawcy wymienionego w § 4 ust. 1,

4/ zobowiązanie do informowania Komisji ds. Stypendiów Sportowych o zaistniałych okolicznościach prowadzących do wstrzymania lub cofnięcia stypendium,

5/ o źródle i okresie pobierania innych stypendiów,

6/ w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt.

 

2.Wnioski o stypendium należy składać w kancelarii UM (pokój nr 018) Urzędu Miasta  Jastrzębie Zdrój w terminie do 15 grudnia danego roku kalendarzowego na rok następny, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium. Z tym zastrzeżeniem, że wnioski na 2005 r. można składać do 15.lutego.

 

3.Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 6

1.Wysokość miesięcznego stypendium wynosi do 50% minimalnego wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.

2. Stypendium przyznawane jest na okres roku budżetowego i wypłacane jest co miesiąc.

 

§ 7

1.Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłacanie stypendium, z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli zawodnik:

1/ zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego

2/utracił status zawodnika amatora

 

2. Wstrzymanie stypendium wznawia się, jeżeli nie zostało ono cofnięte i zawodnik:

1/ podjął realizację programu szkolenia sportowego,

2/ odzyskał prawa zawodnika decyzją organu statutowego.

 

§ 8

1.Prezydent Miasta w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłacenie stypendium, z inicjatywy własnej lub na wniosek podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1, jeżeli:

1/ zawodnik utracił status zawodnika lub przestał być członkiem klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej w Jastrzębiu Zdroju,

2/ zawodnik odmówił udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych właściwym regulaminem polskiego związku sportowego),

3/ zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego z zastrzeżeniem ust. 2,

4/ upłynęły ponad 3 miesiące od daty wstrzymania stypendium.

 

2. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza ośrodka medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

 

§ 9

Prezydent zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których ustala się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.03.2005 13:38
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 86
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.03.2005 13:38
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 306
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.