W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 360 w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia organu nadzorczego – Wojewody Śląskiego dotyczącego radnej Teresy Marek (XVII/360/2004)

RSS

Uchwała Nr XVII/360/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 26 lutego 2004r.

 

 

w sprawie  zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia organu nadzorczego – Wojewody Śląskiego dotyczącego radnej Teresy Marek

 

 

§ 1

 

            Na podstawie art. 98a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia   8 marca  1990 roku o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta Jastrzębie Zdrój zaskarża do  Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego rozstrzygnięcie organu nadzorczego – Wojewody Śląskiego – zarządzenie zastępcze z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia  mandatu radnej Teresy Marek w związku z jego niezgodnością z prawem.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/360/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 lutego 2004r.

 

 

Po myśli przepisu art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wojewoda wydaje  zarządzenie zastępcze, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej w razie bezskutecznego upływu 30 dniowego terminu wyznaczonego przez wojewodę radzie gminy do podjęcia odpowiedniego aktu. Rada gminy Jastrzębie Zdrój  w dniu 18 grudnia 2003 roku dochowując  wyznaczonego przez wojewodę  terminu podjęła  uchwałę Nr XV/300/2003 o nie stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu  radnej Teresy Marek, a zatem zadośćuczyniła wezwaniu wojewody jako organu nadzorującego działalność gminy.

W związku z powyższym  wojewodzie  przysługuje legitymacja aby w trybie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym w terminie 30 dni  od otrzymania  uchwał o nie stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Teresy Marek, rozpocząć procedurę  stwierdzenia  nieważności  uchwały w związku  z jej sprzecznością z prawem.

W przedmiotowej sytuacji  wojewodzie  nie przysługuje legitymacja do wydania  w trybie 98a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym zarządzenia zastępczego, gdyż takie działanie jest  niezgodne z prawem.

 

W ocenie Rady Miasta Jastrzębie Zdrój nie zachodzą przesłanki art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie  gminnym. Z uwagi na niezwykle restrykcyjnie uregulowanie skutków naruszenia  zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 (wygaśnięcie mandatu z mocy prawa) przepis ten winien  być interpretowany w sposób ścisły, nie  dopuszczający  wykładni  rozszerzającej. Należy też mieć  na uwadze okoliczność, że zakaz wynikający  z art. 24f ust. 1  ustawy o samorządzie  gminnym stanowi wyjątek od konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia  działalności gospodarczej (art. 22 konstytucji), a ograniczenie  wolności gospodarczej może być dokonywane jedynie w ważnym  interesie publicznym. Teresa Marek pełniła  funkcję  kierownika przychodni ds. medycznych  - w rejestrze  zakładów opieki zdrowotnej – ujawniona została jako kierownik  przychodni, upoważniony do działania w jej imieniu. Tym samym pani Teresa Marek – jako radna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój – obowiązana była do zaprzestania prowadzenia tej  działalności  w terminie 3 miesięcy od daty założenia ślubowania, tj. do dnia 25 sierpnia 2003r. Za zaprzestanie  prowadzenia tej działalności  można uznać objęcie przez Teresę Marek z dnia 15 sierpnia 2003r. funkcji kierownika  przychodni ds.  medycznych – którego obowiązki uległy zmianie w związku ze zmianą statutu NZRL RECHMED. Zgodnie  z nowym  brzmieniem statutu - nadanym uchwałą wspólników z dnia 15 sierpnia 2003r. – z funkcją kierownika przychodni ds. medycznych nie wiąże się uprawnienie do działania  imieniem przychodni, ani też uprawienie do zarządzania przychodnią. Zgodnie z § 7 ust. 3 statutu kierownik przychodni ds. medycznych nie jest osobą zarządzającą Zakładem. Uznać zatem należy, że w związku  ze zmianą zakresu obowiązków Pani Teresy Marek, dokonanej przed upływem  trzech miesięcy  od daty ślubowania, Teresa Marek dopełniła obowiązku wynikającego z art. 24f ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, tj. zaprzestała prowadzenia działalności – pełnienia funkcji osoby zarządzającej lub pełnomocnika lub przedstawiciela  działalności  gospodarczej RECHMED prowadzonej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Jastrzębie Zdrój. Nie jest zatem zasadne podejmowanie uchwały  w sprawie wygaśnięcia mandatu Pani Teresy Marek.

 

Do złożenia skargi uprawniona jest gmina, której interes prawny, uprawnienie albo kompetencje zostały naruszone.

 

W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały w powyższym brzmieniu stało się konieczne i uzasadnione.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.03.2004 13:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 257
Drukuj Zapisz do PDF