W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 351 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (XVII/351/2004)

RSS

UCHWAŁA NR XVII/351/2004

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 26 lutego 2004 roku

 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) oraz § 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1

W budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 

§ 2

Ze środków określonych w § 1 przeznacza się:

 

a)         do 80% na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

b)         do 5% na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych
dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowywanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych
i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenie rad pedagogicznych,

c)         do 10% na opłaty za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

d)        do 5% na opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły
lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą   w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 

§ 3

W roku 2004 ustala się kwotę dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli oraz na studiach podyplomowych w specjalnościach :    

 

          1)  j. angielski                                        do   400 zł

          2) j. niemiecki                                        do   400 zł

          3) matematyka                                       do   400 zł

          4) pedagogika specjalna                          do   400 zł

          5) informatyka                                      do   400 zł

          6) wiedza o kulturze                                do   400 zł

        

 

 

 

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr VIII/149/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.03.2004 12:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 207
Drukuj Zapisz do PDF