W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju (0914 –33 /10)

RSS

PROTOKÓŁ NR 0914 –33 /10

z kontroli przeprowadzonej

w Ośrodku Pomocy Społecznej

w Jastrzębiu Zdroju

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Rutkowski Zbigniew -            - Przewodniczący komisji

2. Damian Gałuszka                 - Członek zespołu

3. Joanna Żmudzińska             - Członek zespołu

4. Janusz Tarasiewicz               - Członek zespołu

5. Stefan Woźniak                   - Członek zespołu

6. Jaworecka Celina                 - Członek zespołu

 

         Przeprowadził w dniu 10 maja  2010 r. w godzinach 9.00 – 11.00 kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej na  zadanie – świadczenie usług opiekuńczych. Z kontrolowanych dokumentów wynikało, że w trakcie czynności sprawdzających komisja przetargowa powołana w Ośrodku Pomocy Społecznej  odrzuciła ofertę NZOZ Śląskiego Centrum Medycznego ul. Raciborska 48 – Gorzyce ze względu na fakt iż firma dołączyła do oferty zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie aktualne na dzień składania ofert. Wątpliwości zespołu kontrolnego wzbudził sposób interpretacji dokonanej przez komisję przetargową Ośrodka Pomocy Społecznej  poświadczenia zgodności z oryginałem wpisu do ewidencji gospodarczej. W związku z powyższym na ręce Pani Barbary  Chodakowskiej osoby uprawnionej do porozumienia się z wykonawcami w sprawach procedury przetargowej zespół kontrolny w dniu 30 czerwca 2010 r. przesłał pismo o następującej treści -  Czy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej opatrzone pieczątką Gminy „Zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej jest nadal aktualne” z datą 16.04.2007 potwierdza dane w nim zawarte na dzień 11. 04.2007 r.

W odpowiedzi czytamy:

„Jednym z wymogów stawianych  wykonawcom  uczestniczącym  w tym postępowaniu  było przedłożenie  aktualnego  odpisu  z właściwego  rejestru albo  aktualnego   zaświadczenia o wpisie  do  ewidencji  działalności   gospodarczej   wystawionego  nie  wcześniej  niż 6 m-cy  przed  upływem  terminu do  składania  ofert.  Firma  NZOZ  „Śląskie Centrum  Medyczne”  w swojej  ofercie  przedłożyła  zaświadczenie  o wpisie do  ewidencji działalności   gospodarczej   wystawione  przez Urząd Gminy  w Gorzycach w  dniu   29.09.2005r., który  to  dokument  został  potwierdzony  przez pracownika tamtejszego  Urzędu  „za zgodność  oryginałem” w  dniu 2007-03-14.  Niestety potwierdzenie za  zgodność  z oryginałem nie można  utożsamiać  z  potwierdzeniem  aktualności    danego    dokumentu, co zresztą  zostało  potwierdzone   wyrokiem  Sądu  Okręgowego sygn. akt V Ca 1754/02  z  dnia 2002.12.10.  W wyroku  tym czytamy, iż „Poświadczenie zgodności  z oryginałem  nie może być uznane  za poświadczenie  aktualności  danych   zawartych w  dokumencie  z danymi  widniejącymi  w ewidencji  działalności  gospodarczej”. W tym stanie rzeczy  Zamawiający korzystając  z uprawnienia  wynikającego   z art. 26 ust. 3  wówczas obowiązującej  ustawy   z  29 stycznia 2004r.  Prawo   zamówień publicznych /tj. Dz. U. nr 164 poz. 1163  z  14.09.2006r./,   pismem z dnia 16.04.2007 o nr OPS 3/34/341/10/2007 wezwał  firmę  do  uzupełnienia  aktualnego  na  dzień 11.04.2007 (tj. dzień otwarcia  ofert) zaświadczenia  o wpisie   do  ewidencji  działalności  gospodarczej, co  powinno   w sposób literalny  wynikać z  uzupełnianego  dokumentu.  Zgodnie z  art.  26 ust. 3 ówcześnie  obowiązującej ustawy   Zamawiający  w sytuacji  braku   dokumentu  lub  złożenia  dokumentu   zawierającego  błędy    zobowiązany był  wezwać wykonawcę  do jego  uzupełnienia.  Ponieważ  przepis  ten  ma   charakter   szczególny i  stanowi  swoiste wyłączenie   od ogólnych zasad  obowiązujących  w zamówieniach publicznych   winien  być interpretowany  w sposób  ścisły. Jednakże biorą pod  uwagę  mnóstwo  problemów,  z którymi    borykali  się wykonawcy   na etapie   uzyskiwania od  różnych   instytucji   nowych   dokumentów,  niestety  w datach innych   aniżeli   wymagały   tego terminy   wynikającego z danego  postępowania,   ustawodawca  kolejną nowelizacją ustawy Prawo  zamówień publicznych, która obowiązywała od  11 czerwca 2007r.  modyfikując art. 26 ust. 3, wprowadził zasadę, iż wszystkie  dokumenty  i oświadczenia  uzupełniane powinny potwierdzać spełnianie  warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu wyznaczonym  przez  zamawiającego  jako termin  do ich uzupełnienia.      

Zatem  reasumując powyższe,  co do  zasady dla  równego traktowania   wszystkich  wykonawców, badanie złożonych  dokumentów w ówczesnym stanie prawnym  odbywało się na dzień   tożsamy  dla  wszystkich   uczestników  postępowania tj. dzień otwarcia  ofert, w tym  przypadku  11.04.2007r.  Uchybienie  tym  wymogom  niestety  musiało  skutkować   wykluczeniem   wykonawcy, a w  konsekwencji  odrzuceniem  jego oferty.”  

 

Zespół kontrolny komisji Rewizyjnej przyjął te wyjaśnienia nie wnosząc żadnych uwag w zakresie kontrolowanego zadania.

Komisja Rewizyjna przyjęła protokół bez zastrzeżeń.

Informacyjnie wysłuchano Panią Teresę Jachimowską  - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej , Główną Księgową Ośrodka Pomocy Społecznej – Panią Elżbietę Kurowską oraz Panią Barbarę Chodakowską  - Naczelnika Biura Zamówień Publicznych.

Dokumentacja stanowi załączniki 1 – 28 jak również teczki od 1 - 4

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

 

Protokół został sporządzony w Biurze Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski                              …………………………………….

  1. Janusz Tarasiewicz                               .................................

3. Joanna Żmudzińska                             .................................

4.  Damian Gałuszka                                                ..........................

5. Celina Jaworecka                                 .................................

6. Woźniak Stefan                                   …………………………………….

                                      

Kierownik

kontrolowanej jednostki

……………………………………..

Jastrzębie Zdrój, dnia 30 sierpnia  2010

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 30.08.2010
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.01.2011 09:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 608
Drukuj Zapisz do PDF