W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym w Jastrzębiu Zdroju

RSS

PROTOKÓŁ NR 0914 – 18/08

z kontroli przeprowadzonej w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym

 w Jastrzębiu Zdroju

 

 

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1.     Zbigniew Rutkowski   - Przewodniczący zespołu

2.     Celina Jaworecka  - Członek zespołu

3.     Joanna Żmudzińska  - Członek zespołu

 

   W dniu  13 października   2008 r. w godz. 9.00 – 12.15 przeprowadził kontrolę w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym pod kątem wykorzystania  kwoty ujętej w budżecie JZK na 2008 rok – Schronisko dla bezdomnych zwierząt za okres III kwartałów bieżącego roku biorąc pod uwagę legalność, rzetelność, celowość, gospodarność tego zadania. Wymienione kryteria kontroli posłużyły zespołowi kontrolnemu do dokonania oceny badanego zadania.

Kryterium legalności polega na ocenie zgodności kontrolowanego zadania z przepisami  powszechnie obowiązującymi, z których wynikają określone prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu. Podstawą działalności Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w kontrolowanym zakresie stanowią.

l        ustawa o samorządzie gminnym,

l        ustawa o finansach publicznych,

l        ustawa – prawo zamówień publicznych,

l        uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój,

l        Statut Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego,

l        Regulamin Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju,  ul.  Norwida 50,

l        instrukcja obiegu dowodów księgowych.

Czynności kontrolne w przedmiotowym zakresie nie wykazały naruszenia przepisów.

Kryterium rzetelności polega na ocenie, czy kontrolowany podmiot wypełnia nałożone na niego obowiązki z należytą starannością i w przewidywanych terminach. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej sprawdził następującą dokumentację:

l        zestawienie wykonania budżetu do wydatków za okres 01.01.2008r. do 10.08.2008r.

l        zakres kont za okres kontrolowany,

l        wniosek do Prezydenta Miasta Jastrzębia Zdroju Mariana Janeckiego o przyznaniu dodatkowych środków na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,

l        korespondencję pomiędzy Jastrzębskim Zakładem Komunalnym a Jastrzębską Spółką Węglową  SA dot. zakresu i terminów naprawy stwierdzonych uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej KWK Zofiówka.

l        protokołami z kontroli przeprowadzonymi w okresie 11.01.2008r.  - 2.10.2008r. przez pracownika JZK sprawującego nadzór nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju, jak również raportami z kontroli warunków weterynaryjnych schroniska dla bezdomnych zwierząt przeprowadzanych  przez lekarza weterynarii.

l        dokumentacje przetargowe.

 

Zespół kontrolny stwierdził, że zobowiązania Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego wobec podmiotów  prowadzących schronisko były zgodne z treścią umów  w sposób terminowy i sumienny. Kontrolowana dokumentacja jest zgodna ze stanem faktycznym. Procedury przetargowe  zostały przeprowadzone zgodnie z ustawą  o zamówieniach publicznych.

 

Kryterium celowości polega na ocenie, czy działanie realizowane przez Jastrzębski Zakład Komunalny (całodobowa opieka nad bezdomnymi zwierzętami mieści się w ramach zadań   wynikających z unormowań prawnych).

Sposób kierunkowy tego zadania został określony w statucie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w rozdziale II – przedmiot i zakres działania Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego, gdzie w § 4 pkt 5 zapisano – prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju ul. Norwida 50.

Sposób realizacji został zawarty w regulaminie schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Jastrzębiu Zdroju ul. Norwida 50.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę  na rozbieżność zapisów w statucie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego „schronisko dla bezdomnych psów” a regulaminem i umowami zawartymi na jego prowadzenie gdzie zapisano „schronisko dla bezdomnych zwierząt”. Zdaniem zespołu kontrolnego metoda  (zlecanie prowadzenia schroniska firmom zewnętrznym), jak również środki finansowe służące osiągnięciu wspomnianego celu (prowadzenie schroniska podmiotom na zewnątrz co do skuteczności wykonania zadania są nieodpowiednie).

 

Kryterium gospodarności polega na ocenie,  czy działania kontrolowanego podmiotu są zgodne  z zadaniami efektywnego (racjonalnego) gospodarowania co oznacza osiąganie założonych celów  przy angażowaniu  jak najmniejszych środków i nakładów i osiągania przy danym nakładzie środków maksymalnych efektów, bez uszczerbku dla realizowanego zadania.

Projekt planu finansowego Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego na rok 2008 w dziale 900 rozdz. 90013 oraz dział 900 rozdz. 90017 został opracowany z założeniem  prowadzenia schroniska zgodnie ze statutem przez Jastrzębski Zakład Komunalny. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę  280 053,77 zł Brak akceptacji tego planu przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój spowodował ponowne przeliczenie przez JZK już z założeniem prowadzenie schroniska przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Prowadzenie całodobowej obsługi schroniska wyliczono na 138 500 zł Wydział Finansowy nie przyjął  złożonej  w dniu 19.11.2007 r. autopoprawki i zaplanował kwotę  82 600 zł. Ponieważ środki w tej wysokości były niewystarczające do całorocznej obsługi schroniska, przeprowadzono procedurę przetargową i zawarcie umowy do dnia 30.06.2008r. (pół roku). W celu zawarcie umowy  na obsługę schroniska dla zwierząt na II półrocze 2008r. Jastrzębski Zakład Komunalny  złożył w dniu 4.04.2008r. wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ogólnej na kwotę 51.900 zł. Kwota została przyznana.

Zdaniem zespołu kontrolnego model działania gospodarnego realizowany przez Wydział Finansowy naszego Urzędu musi uwzględniać specyficzne uwarunkowania w jakich funkcjonuje kontrolowany podmiot (schronisko dla bezdomnych psów), jak również jednostek organizacyjnych naszego miasta. Nie są to bowiem podmioty nastawione  na osiąganie efektów komercyjnych, a każde ich działanie  musi być odniesione  do podstawowego celu, któremu powinno służyć, czyli zaspakajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

 

Zespół kontrolny na posiedzeniu w dniu 20.10.2008r. Przedstawił Komisji Rewizyjnej analizę istniejącego  stanu rzeczy.  Złożoność problemów związanych z prowadzeniem schroniska polega na tym, że istnieją rozbieżności pomiędzy stanem postulowanym (projekt planu finansowego opracowany przez JZK na całoroczną obsługę schroniska) a stanem stwierdzonym.

Statut Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju, który stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/967/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006r. W rozdziale II przedmiot i zakres działania JZK § 4 pkt 5 zawiera zapis  prowadzenie schroniska dla bezdomnych psów w Jastrzębiu Zdroju, ul. Norwida 50.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  po dogłębnym rozeznaniu kontrolowanego zadania wnioskuję,  aby z dniem 1.01.2009r.  Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta jak również zapisem w statucie Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego wskazującym  zakres działań JZK przejął prowadzenie schroniska jako jednostka budżetowa powołana do tego rodzaju działań. Zespół Kontrolny informacyjnie wysłuchał Pana Marka Krakowskiego Dyrektora JZK Pana Piotra Olczyka, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych oraz Panią Katarzynę Rduch główną księgową.

 

Dokumentacje stanowią załączniki Nr 1 – 10.

 

Komisja Rewizyjna  przyjęła protokół i końcowy wniosek bez zastrzeżeń.

 

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski    ……………………………………………

2. Janusz Tarasiewicz    ……………………………………………

3. Grzegorz Matusiak     ……………………………………………

4. Joanna Żmudzińska   ……………………………………………

5. Celina Jaworecka       ……………………………………………

6. Damian Gałuszka       ……………………………………………

 

 

Kierownik

kontrolowanej jednostki

 

..................................

 

Jastrzębie Zdrój, dnia 27 października  2008 r.

 

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 27.11.2008 10:01
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 530
Drukuj Zapisz do PDF