W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 9 września 2010 roku. (In.0055-7/2010)

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 9 września 2010 roku.

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej LXI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 24 czerwca 2010 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Przedstawię najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

W okresie od 18 czerwca do 3 września bieżącego roku podjąłem 10 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Miasta na 2010 rok, 11 zarządzeń w sprawie planu finansowego na 2010 rok, 9 zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego na 2010 rok, dwa zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego w zakresie zadań administracji rządowej i 5 zarządzeń w sprawie zmian budżetu Miasta w zakresie zadań administracji rządowej.

 

Budżet Miasta w tym okresie kształtował się następująco:

- Dochody budżetu zwiększyły się o 1 997 426zł,

- Ogólna kwota wydatków budżetu zwiększyła się o 1 997 426zł.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

Trwają przygotowania związane z planowanym wydaniem albumu upamiętniającego 150-tą rocznicę powstania uzdrowiska w Jastrzębiu-Zdroju.

 

30 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. W porządku obrad znalazły się między innymi podjęcie uchwał w sprawach bieżących oraz problematyka realizacji projektów własnych Stowarzyszenia.

 

W wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn. „Wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych dla Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój” odebrano przedmioty umów:

- publikacje książkowe „JASTRZĘBSKA SOLIDARNOŚĆ 1980-2010”

- materiały informacyjne dla Gminnego Centrum Informacji.

Rozstrzygnięto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wydruk publikacji pn „Informator Gospodarczy Jastrzębie Zdrój”.

2 września w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyła się promocja książki „JASTRZĘBSKA SOLIDARNOŚĆ 1980-2010”.

 

Projekt pn. "Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa śląskiego" znalazł się wśród projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 6 493953,25 zł tj. 85% całkowitych kosztów.

 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach realizacji projektu rozstrzygnięto przetarg na opracowanie graficzne i wydruk albumów pn.”Jastrzębie-Zdrój – Karwina, 15 lat współpracy. Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”.

 

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. "Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju. Uzyskał on prawie 85% dofinansowanie - 5 359 593,34 zł, natomiast koszt całkowity wynosi 6 306 145,84 zł. Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój. Nabór projektów trwa do 17 września br.

 

 

- w zakresie architektury

 

Zakończono prace budowlane i porządkowe dotyczące zmiany lokalizacji rzeźby „Pierwszy Krok” na Osiedlu Pionierów. Rzeźbę autorstwa Augustyna Dyrdy, poddano gruntownej renowacji oraz konserwacji i posadowiono na terenie miejskim po drugiej stronie przy ul. Łowickiej, od strony budynku Poczty.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej

 

W ramach zadania „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej” kontynuowane są roboty związane z konstrukcja żelbetową trybun, kanalizacją sanitarną wewnętrzną oraz trwają roboty elektryczne wewnętrzne oraz montaż central wentylacyjnych.

 

Trwają prace związane z przebudową boisk sportowych przy ZSZ. Zostanie podpisana umowa na przebudowę boiska sportowego przy ul. Kościelnej.

 

Dobiegają końca prace w Żłobku nr 1 przy ul. Wrzosowej.

 

Trwają prace związane z rozbudową PP nr 12 przy ul. Cieszyńskiej oraz remontem Domu Zdrojowego w Parku Zdrojowym.

 

Trwają prace: remont chodnika ul. Reja, budowa chodnika ul. Świerczewskiego, remont ulicy Szkolnej.

 

Przekazano plac budowy w ZSZ – prace dotyczą ocieplenia dachu wraz z wymianą pokrycia.

 

Zakończono wymianę pokrycia dachowego wraz z ociepleniem na łączniku w SP nr 5 i SP nr 20 (budynek dydaktyczny).

 

Dobiega końca budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej. Do realizacji pozostanie naprawa nawierzchni po wykonanych robotach. Cała nawierzchnia drogi będzie pokryta frezem asfaltowym.

 

Kończą się również roboty w ZS nr 12 dotyczące wymiany posadzki sportowej.

 

Zawarto umowy na: ocieplenie dachu w SP nr 1, remont chodników, budowę chodnika ul. Pszczyńska.

 

Przygotowywana jest procedura przetargowa na: ocieplenie dachów ZS nr 2
i Gimnazjum nr 8, dokończenie prac termomodernizacyjnych sali gimnastycznej
w ZS nr 5 oraz ponowne ogłoszenie przetargu na przebudowę boisk przy SP nr 5.

 

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy następnych „Orlików”
w mieście. Do końca września 2010 r. zostaną złożone wnioski o dofinansowanie budowy Orlików przy ul. Staszica (ZS nr 5).

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

W lipcu 2010 roku:

- w ewidencji znajdowały się 3153 os. bezrobotne, w tym 1982 kobiety (62,86%),

- odnotowano 585 rejestracji, dokonano 717 wyłączeń z ewidencji urzędu,

- urząd zarejestrował 205 ofert pracy,

- urząd zarejestrował w ramach sieci EURES 584 ofert pracy za granicą (miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień),

- stopa bezrobocia w lipcu 2010 r.:

     - Jastrzębie-Zdrój: 7.7%

     - woj. śląskie: 9,2%

     - Polska : 11,4%

 

Został przyjęty do realizacji „Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe”. Wartość całkowita: 135 400 PLN.

Został również przyjęty do realizacji „Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe”. Celem jest aktywizacja zawodowa 67 bezrobotnych, mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez zwiększenie ich kwalifikacji zawodowych oraz umożliwienie otworzenia własnej działalności gospodarczej. Przewidziano organizację staży dla 40 osób, udzielenie 10 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 17 osób. Wartość całkowita: 669 400 PLN.

Został złożony do oceny „Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości”. Przewidziano udzielenie 20 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 30 osób.

Wartość całkowita: 990 000 PLN.

Trwa realizacja projektu „Aktywni na rynku pracy”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój. Przewidziano organizację staży dla 269 osób oraz udzielenie 71 dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Budżet projektu: 2 985 071,20 zł (projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

Projekt pn. „Staż w naszym mieście” przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 30 kobiet bezrobotnych w wieku do 25 roku życia, mieszkanek miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez zwiększenie ich motywacji do pracy i kwalifikacji zawodowych. Przesunięto termin realizacji projektu na lata 2011-2012. Budżet projektu: 272 620,40 zł (100% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

 

- w zakresie edukacji

 

27 sierpnia wręczono dyrektorom Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 8 akty powierzenia stanowiska na kolejną, pięcioletnią kadencję. Dyrektorzy ci zostali wyłonieni w konkursach, przeprowadzonych w dniu 14 czerwca.

W miesiącu lipcu i sierpniu przeprowadzono egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. W terminie do 30 czerwca wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego złożyło 44 nauczycieli. Wszyscy nauczyciele, którzy przystąpili do egzaminu zdali ten egzamin, a tym samym spełnili ostatni warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Akty nadania stopnia zostaną wręczone nauczycielom we wrześniu.

Trwają prace związane z bieżącym przeliczeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli wg poszczególnych awansów zawodowych. Na podstawie zestawienia za okres od I-VI.2010r. wynika, że średnie wynagrodzenie nauczycieli
w poszczególnych awansach zawodowych zostało osiągnięte.

Dokonano rozliczenia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. “zielone szkoły”.
Z dofinansowania skorzystało 654 uczniów klas III na łączną kwotę 140 850,00 zł.

Trwają procedury dotyczące ubieganiem się o dofinansowanie w kwocie 12.210,00 zł z WFOŚIGW w Katowicach dla dzieci wyjeżdżających na tzw. “zielone szkoły “- jesień 2010r.

Dokonano rozliczeń I transz dotacji podmiotowych przyznanych przez Miasto dla uczelni wyższych: Akademii Górniczo–Hutniczej ZOD w Jastrzębiu-Zdroju, (100.000,00 zł) Akademii Górniczo–Hutniczej Wszechnica Edukacyjna Uniwersytetu Otwartego w Jastrzębiu-Zdroju (7.500 zł) oraz Uniwersytetu III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim Grupa Jastrzębie-Zdrój (16.000 zł) przeznaczonych na realizację zdań edukacyjnych.

Rozpoczęto procedurę przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2010/2011.

Trwają prace związane z naborem wniosków rodziców uczniów zakwalifikowanych do Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – “Wyprawka szkolna” oraz wypłat uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne. Na realizację zadania przyznano Miastu kwotę 97.230 zł.

Rozpoczęto budowę szkolnego placu zabaw realizowaną przy Szkole Podstawowej nr 4, współfinansowaną z rządowego programu “Radosna szkoła”.

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

13 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego. W spotkaniu brały udział władze miasta, przedstawiciele zakładów pracy, związki kombatanckie, służby mundurowe. Zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, wyróżnienia za długoletnią pracę w Powiatowej Komisji Poborowej oraz brązowe medale za zasługi dla obronności kraju. Natomiast 15 sierpnia została odprawiona msza św. za ojczyznę w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.

 

 

1 września odbyły się uroczystości z okazji 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Hołd bohaterom września ‘39 oddali kombatanci, służby mundurowe, władze miasta, harcerze oraz młodzież szkolna. Obchody rozpoczęły się przy Bożej Górze Prawej pod tablicą żołnierzy września złożeniem kwiatów, następnie odprawiona została Msza św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ponadto dla upamiętnienia 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej o godzinie 12.00 włączone zostały syreny alarmowe – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

 

17 września przy Symbolicznym Grobie na cmentarzu komunalnym poświęconym obrońcom ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich po raz kolejny odbędą się uroczystości z okazji rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

Nabyto od osób fizycznych:

- prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod budowę układu dróg na terenie byłej KWK „Moszczenica”,

- prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod pas drogi gminnej odnogi ul. Kościelnej,

- prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych pod budowę gminnej drogi publicznej ul. Majowej, Piaskowej, Malczewskiego,

- nieruchomość przeznaczoną do gminnego zasobu nieruchomości, w związku
z budową II etapu Drogi Głównej Południowej.

 

Dokonano zamiany prawa własności gruntów Miasta, na prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, w drodze zamiany z osobą prawną.

 

Zbyto w drodze przetargu:

- prawo własności nieruchomości położonych przy ul. Leśmiana, Pszczyńskiej, Żytniej i Piaskowej,

- lokale w przychodniach lekarskich położonych przy ul. Wyspiańskiego i 1000 – lecia.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

21 lipca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju nastąpiło przekazanie w bezpłatne użytkowanie urządzeń medycznych, tj.:

- zestawu do endoskopii nosa z instrumentarium i kamerą, zakupionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 132 310,00 zł. Użytkownikiem zestawu do endoskopii będzie Oddział Laryngologii oraz Blok Operacyjny,

- laparoskopu chirurgicznego z kompletem instrumentarium, kamerą oraz diatermią chirurgiczną, zakupionego w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę: 169 986,62 zł. Użytkownikiem laparoskopu chirurgicznego będzie Blok Operacyjny.

 

5 września w Parku Zdrojowym odbył się Festyn Zdrowia w ramach XII Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia.

 

Wyłoniono realizatora programu profilaktycznego pn.: „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas pierwszych i piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój”.

 

 

- Ośrodek Pomocy Społecznej

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 02.08.2010r. na zadanie pn: ,,Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS’’, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: EVEREST Consulting & Szkolenia Marcin Kotas ul. Narutowicza 7a/3 40-850 Katowice.

 

W bieżącym roku szkolnym żywienie dzieci w placówkach oświatowych jest realizowane w oparciu o wybór realizatora w/w usługi dokonany przez dyrektorów placówek.

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

Przyjmowano rozliczenia pierwszych transz dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadania publiczne pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w 2010 r.” oraz „Organizacja imprez sportowych i kulturalnych”. Wpływały także sprawozdania
z realizacji programów stypendialnych od osób, którym przyznano stypendium na działalność w dziedzinie kultury.

 

26 czerwca Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego zorganizował imprezę pn. XXXVIII Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego „JKTS Open 2010 – PRO SATELLITE” o PUCHAR PREZYDENTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ” dotowaną przez Miasto Jastrzębie Zdrój.

 

5 sierpnia odbył się start do Ustronia V etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „67. Tour de Pologne UCI Pro Tour”.

 

8 sierpnia odbył się VI Festiwal Kultury Śląskiej pod nazwą „Nasze przoci”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej, dofinansowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

15 sierpnia odbył się koncert Muzyki Organowej i Kameralnej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Parafia otrzymała dotację na realizację zadania.

 

29 sierpnia w Moszczenicy i Bziu odbyły się sołeckie dożynki, kolejne – 5 września - odbyły się w Boryni i Skrzeczkowicach.

 

30 sierpnia upłynął termin składania wniosków o udzielenie dotacji na rok 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta.

 

Do 30 września przyjmowane są wnioski o udzielenie stypendiów
na rok 2011 w dziedzinie kultury osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

20 czerwca na Stadionie Miejskim odbyły się Dni Jastrzębia–Zdroju.

 

W każdą niedzielę lipca i sierpnia w Parku Zdrojowym organizowane były koncerty z cyklu „Jastrzębskie lato muzyczne”.

 

W lipcu i sierpniu w Parku Zdrojowym po raz kolejny zorganizowane zostały koncerty z cyklu „Muzyczne środy”.

 

29 sierpnia w Parku Zdrojowym z udziałem Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza odbyła się „XIV Sierpniowa Promenada Trzeźwości”.

 

W trzy pierwsze czwartki lipca na placu przed Galerią „Jastrzębie” odbyły się Wakacyjne warsztaty artystyczne „Fontanna Sztuki”. Składały się na nie warsztaty: wyplatania wikliny, rysunku i czerpania papieru prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

 

Ogółem w okresie wakacji Miejski Ośrodek Kultury zorganizował ponad 200 imprez, w których wzięło udział ponad 13 tys. osób.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

Wakacje z MOSiR-em to szereg imprez skierowanych do dzieci i młodzieży. Wśród cieszącej się od lat ogromną popularnością piłką nożną, znalazły się także takie zajęcia jak: wspinaczka na sztucznej ścianie, letnia akademia tańca, siatkówka plażowa, piłka nożna plażowa, spotkania z aikido, zajęcia „z tatą na karate”, zawody rowerowe, zawody dla amatorów rolek.

 

Dzieci i młodzież wyjeżdżały na wycieczki do Dinolandii w Inwałdzie do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

 

Obok oferty dla dzieci i młodzieży odbywały się imprezy o zasięgu regionalnym,
w tym sezonie na Kąpielisku „Zdrój” po raz ósmy odbyły się Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska w Siatkówce Plażowej.

 

Po przestoju technologicznym od 24 lipca otwarto Lodowisko „Jastor”.

 

4 września na stadionie odbyły się uroczystości związanie z XXX – leciem Podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

 

W trzech meczach na Stadionie Miejskim drużyna GKS 1962 Jastrzębie uzyskała komplet 3 zwycięstw przy średniej frekwencji ok.800 kibiców.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

W lipcu i sierpniu realizowano „Jastrzębskie lato z duchami” – projekt obejmujący realizację zajęć edukacyjnych, warsztatów literacko-plastycznych, warsztatów multimedialnych, zajęć artystycznych, seansów filmowych, konkursu plastycznego „Pałace, zamki i dwory polskie” oraz finałowej imprezy rekreacyjnej pod hasłem „Zamkowe podchody w Parku Zdrojowym”.

 

 

W ramach tegorocznej edycji odbyły się następujące spotkania:

- „Italia i język włoski na wakacje” – warsztaty języka włoskiego;

- „Nordic Walking” – warsztaty sportowe;

- „Technologia bez barier” – warsztaty informatyczne;

- „Cudowny świat mass salt” – warsztaty masy solnej;

- „Latino Dance” – warsztaty taneczne;

- „Magia szkła” – warsztaty malowania na szkle;

- „Klucz do szczęścia – w harmonii z własnym ciałem” – warsztaty dietetyczno-kosmetyczne;

- „Jak mówić, jak słuchać?” – warsztaty komunikacji interpersonalnej.

 

Zorganizowano wystawy:

- „Miskolc Anno…Dawne widoki miasta” – wystawa wypożyczona z Muzeum w Sosnowcu,

- „Malowane sercem” – wystawa obrazów autorstwa Brygidy Kamińskiej i Kornelii Potek,

- „Kuloodporni” – wystawa fotografii Anety Nowickiej,

- „Książka dobrze zaprojektowana. Zacznijmy od dzieci” – pokonkursowa wystawa książki,

- „Między niebem i ziemią” – wystawa fotografii Adama Halupa.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

Wykonano prace:

- przy budowie chodników na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei o łącznej powierzchni 143 m2.

- przy budowie chodników na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bednorza o łącznej powierzchni 200 m2.

- sieć elektryczną wraz z fundamentami pod lampy oświetleniowe na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei w ilości 11 szt.

 

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy w miesiącu czerwcu 16 osób, w miesiącu lipcu 16 osób, w miesiącu sierpniu 11 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

 

W ramach zorganizowanych przez Miasto prac społecznie użytecznych
w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym pracowało: w miesiącu czerwcu 5 osób,
w miesiącu lipcu 3 osoby, w miesiącu sierpniu 4 osoby.

 

Rozstrzygnięto postępowanie na:

- zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi,

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej na targowisku miejskim przy ul. A.Bożka,

- wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta,

- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej schroniska dla bezdomnych zwierząt.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone i podpisano umowy na:

- wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem i elementami małej architektury przy budynku ul. Gajowa 11,

- wykonanie robót rozbiórkowych garaży na samochody osobowe oraz budynku wymiennikowni i pompowni wody ciepłej ul. Gagarina 116,

- usuwanie usterek ogólnobudowlanych wynikających z przeglądów stanu technicznego budynków użytkowych.

- bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ul. Pszczyńskiej 292 i 294.

 

 

- Biuro Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

 

26 sierpnia zorganizowano w Urzędzie Miasta spotkanie informacyjne dla podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych działaniem w obszarze ekonomii społecznej. Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ofertą usług Inkubatora Społecznej przedsiębiorczości.

 

 

Okręgowe Zrzeszenie Hodowli Drobnego Inwentarza i Ptaków w Jastrzębiu-Zdroju postanowieniem Sądu Rejonowego, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach z 5 sierpnia 2010 r. zostało wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Likwidacji dokonano na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 

***

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój jest „Miastem Goszczącym Olimpijczyków” w ramach V Europejskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w Warszawie od 18 do 23 września.

Od 15 do 18 września w naszym mieście przebywać będzie grupa 27 sportowców i 9 trenerów z Francji. W piątek, 17 września o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Miasta odbędzie się spotkanie władz miasta z Olimpijczykami.

Serdecznie zapraszam Państwa Radnych do uczestnictwa.

 

 

Odpowiedzialny za treść: Marian Janecki
Data wytworzenia: 09.09.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 15.09.2010 07:27
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 15.09.2010 10:27
Liczba wyświetleń: 551
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.