W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2010 roku. (In.0055-1/2010)

RSS

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 28 stycznia 2010 roku.

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej LI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 17 grudnia 2009 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

21 grudnia 2009r. została podpisana umowa na zad. pn.: Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” natomiast plac budowy został przekazany 22 grudnia. Zostały rozpoczęte prace wyburzeniowe zbiornika wody zapasowej.

 

Trwają prace związane z budową drogi na terenie byłej KWK Moszczenica na odcinku od „RONDA” do ul. Jagiełły.

 

7 stycznia Zarząd Województwa Śląskiego dokonał oceny projektu do dofinansowania pn.: „Budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap II”.

 

Trwa procedura przetargowa na etapie oceny ofert zadania:

- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Szotkowickiej – 28 ofert

- Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju (ul. 11 Listopada) – 7 ofert

- Przebudowa mostu w ciągu ul. Cieszyńskiej – 13 ofert

 

Wyłoniono wykonawcę na zadania:

- Budowa ogrodzenia i piłkochwytów wokół boiska przy ul. Libowiec - Zakład Budowlany „MUREK” Józef Fulek za kwotę 169.996,73 zł

- Pełnienie funkcji kierownika projektu w ramach inwestycji pn. Przebudowa dróg najazdowych wraz z podniesieniem o 5,50 m wiaduktu (strona północna) nad torami J.S.K. Sp. z o.o. w ciągu DW 933 ul. Pszczyńska w Jastrzębiu Zdroju – Konsorcjum GRONTMIJ – POLSKA i GRONTMIJ NIDERLAND za kwotę 867.420,00 zł. 27 stycznia wpłynął protest dot. w/w zadania.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

14 grudnia 2009 r. miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., którego przedmiotem m. in. była zmiana zapisów umowy Spółki oraz Regulaminu Poręczeń Kredytowych dla poręczeń udzielanych w ramach środków uzyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

16 grudnia 2009 r. w siedzibie Śląskiej Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS w Katowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „I-spoko Internetowy Serwis Prawno-Obywatelski Katowice-Opole” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Podczas spotkania zaprezentowano efekty oraz dalsze plany rozwoju projektu „I-spoko”.

 

18 grudnia 2009 r. miało miejsce Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki.

 

18 grudnia 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Porządek obrad obejmował m. in. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia na zasadach partnerstwa do projektu pn. „Śląski System Informacji Turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz uchwały w sprawie Planu rzeczowo- finansowego na rok 2010.

 

18 grudnia 2009 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, podczas którego m.in. podjęto uchwałę w sprawie ramowego planu działalności na rok 2010 r., przyjęto plan finansowy na rok 2010 oraz ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2010.

 

22 grudnia 2009r. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Przedmiotem Zgromadzenia było dokonanie zmian w Statucie Spółki.

 

Miasto Jastrzębie Zdrój zawarło umowę o nawiązanie współpracy w celu przystąpienia do realizacji projektu Śląski System Informacji Turystycznej.

 

W ramach projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie   szkoleniowo – doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia Zdroju”, poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007-2013:

- Zrekrutowano kolejną grupę 56 osób, na drugą turę szkoleń. Planowane rozpoczęcie szkoleń zawodowych to luty 2010 roku;

- Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej organizacji szkoleń.

 

31 grudnia 2009r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do oceny projekt pn. „Elektroniczny obieg dokumentów dla Jastrzębia Zdroju”. Przedmiotem projektu jest stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami. Realizacja projektu przewidziana jest do końca II kwartału 2011 roku.

 

 

- w zakresie architektury

 

25 stycznia odbyła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie rozprawa dotycząca skargi kasacyjnej mieszkańców Ruptawy wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Ruptawy oznaczonej symbolem R 87 obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Libowiec, Świerczewskiego a granicą administracyjną miasta.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną. Wyrok jest prawomocny. Oznacza to, że plan miejscowy dotyczący opisanego wyżej terenu pozostaje w obiegu prawnym jako prawo miejscowe.

 

Budowa sieci gazowej w dzielnicy Ruptawa w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Okrzei, Młyńskiej, Gołębiej oraz Rajdowej będzie prowadzona przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu w dwóch etapach: pierwszy do 30 listopada 2010 obejmujący ul.Torową, Okrzei, Młyńską i Gołębią oraz drugi do 30 listopada 2011r obejmujący ul. Okrzei i Rajdową.

Osoby chętne do podłączenia swoich nieruchomości do nowo powstającej sieci gazowej mogą zgłaszać się do Rozdzielni Gazu w Jastrzębiu Zdroju przy ul.Goździków 1, celem uzyskania szczegółowych informacji.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

W grudniu 2009 roku:

- w ewidencji znajdowało się 3312 os. bezrobotnych, w tym 2007 kobiet (60,6%);

- odnotowano 714 rejestracji, dokonano 559 wyłączeń z ewidencji urzędu;

- zarejestrowano 198 ofert pracy;

- zarejestrowano w ramach sieci EURES 39 ofert pracy za granicą;

 

Stopa bezrobocia w listopadzie:

- Jastrzębie Zdrój: 7,7%

- woj. śląskie: 8,9%

- Polska : 11,4%

 

 

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

Wypłacono 1.052 dodatki mieszkaniowe na kwotę 214.671,60zł.

 

Łącznie od 1995r. sprzedano 478 mieszkań komunalnych. Aktualnie przygotowuje się dokumentację związaną z wnioskami o wykup mieszkań, przedłożonymi przez najemców w 2008r.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

Przeprowadzono i ogłoszono następujące przetargi nieograniczone:

Roboty budowlane:

1. „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku użytkowym ul. Wrocławska 12”.

2. Wymiana wykładzin pcv w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu Zdroju.

3. Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 – oświetlenie elewacji budynku i terenu zewnętrznego.

4. Remont instalacji elektrycznych.

5. Przebudowa budynku mieszkalnego-socjalnego ul. Pszczyńska 294 (dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.).

 

Dostawy:

1. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla budynków przy ul. Sybiraków 2, ul. 1 Maja 61, ul. Szkolna 5, ul. Krakowska 38, ul. 1 Maja 47, ul. Zdrojowa 5”.

2. Bezgotówkowa sukcesywna dostawa paliw płynnych.

 

Usługi:

1. Wywóz i utylizacja nieczystości płynnych z 7 budynków mieszkalnych i z 7 budynków użytkowych.

2. Całodobowa obsługa i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych.

3. Adaptacja obiektu ul. 1 Maja 61.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona nieruchomości, konwój gotówki, bieżące utrzymanie nieruchomości, monitoring obiektów.

 

 

- w zakresie edukacji

 

11 stycznia w odbyło się spotkanie przedstawicieli organu prowadzącego z przedstawicielami związków zawodowych, reprezentujących pracowników oświaty i wychowania w Jastrzębiu Zdroju. Tematem spotkania było przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 

22 stycznia wręczone zostały akty nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego dziewięciu nauczycielom, którzy w miesiącu grudniu 2009 r. zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczono rówież akty powierzenia stanowiska dyrektora w sześciu szkołach i placówkach oświatowych, w których konkursy na stanowisko dyrektora odbyły się grudniu 2009 r. (Publiczne Przedszkole Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 10, Zespół Szkół Nr 13, Zespół Szkół Nr 4, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

 

Od szkół uczestniczących w rządowym programie „Radosna szkoła” zebrano dokumentację z jego realizacji za rok 2009, przekazano dokumentację finansową do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a sprawozdanie merytoryczne do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Dokonano weryfikacji wykazu szkół i placówek oświatowych prowadzonych/dotowanych przez Miasto Jastrzębie Zdrój oraz zestawienia etatów pedagogicznych. Wykaz i zestawienie, sporządzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2009 r., będą podstawą wyliczeń ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010.

 

Zawarto porozumienia w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju:

- z Miastem Rybnik w celu kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego,

- z Powiatem Wodzisławskim w celu kształcenia w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.

- z Miastem Gliwice w celu kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach.

 

Podsumowano pierwszy kwartał realizacji projektu „Przedszkolaki Przyszłością Naszej Gminy”: zorganizowano 13 nowych oddziałów, w których uczestniczy 307 dzieci, zajęciami dodatkowymi objęto ogółem 2559 dzieci. Zatrudniono 18 nauczycieli, 13 osób na stanowisko pomoc nauczyciela, 43 osoby zatrudniono na umowy zlecenie do prowadzenia zajęć dodatkowych. Zakupiono wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 160.937,96 zł. Wydano publikację dotyczącą edukacji przedszkolnej w ilości 1000 egzemplarzy.

 

Trwają prace związane z rozliczeniem dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wg awansu zawodowego za 2009r. Z wyliczenia wynika, że nauczyciele stażyści w naszym mieście nie osiągają średniego wynagrodzenia na ogólną kwotę : 51 778,00 Objęto dofinansowaniem z tytułu dodatku uzupełniającego 156 osób, co stanowi średniorocznie około 65,20 etatu kalkulacyjnego stażystów.

 

25 stycznia odbyło się spotkanie z uczniami wchodzącymi w skład szkolnych pocztów sztandarowych oraz ich opiekunami. 81 uczniom i 35 nauczycielom wręczono dyplomy gratulacyjne, książki i materiały promocyjne.

 

Powołano 4 nowych doradców metodycznych: z zakresu biologii, fizyki, matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

Nabyto od osób fizycznych prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod :

- pas gminnej drogi publicznej ul. Dybów, Maryjowiec,

- częściowo wybudowany pas gminnej drogi publicznej ul. Frysztackiej,

- budowę odnogi gminnej drogi publicznej ul. Rybnickiej, Ranoszka i Komuny Paryskiej,

- budowę gminnej drogi publicznej ul. Malczewskiego i Okrzei.

 

Nabyto w drodze darowizny od jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (spółki komandytowej) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod pas drogowy ul. Harcerskiej i Arki Bożka.

 

Zbyto w drodze przetargu lokale użytkowe w budynku przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 i ul. Wielkopolskiej 2 A wraz udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

Zbyto w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy Al. Piłsudskiego.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

22 grudnia 2009 r. na użytek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, nastąpiło przekazanie następujących urządzeń medycznych:

- 2 sztuki kardiomonitorów oraz centrali intensywnego nadzoru na użytek Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrznego,

- Głowicy prezentacji B 12 MHZ do ULTRASONOGRAFU typ: ECHOFTAL na użytek Oddziału Okulistycznego.

Natomiast 8 stycznia na użytek Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci przekazano 8 łóżek szpitalnych Simplo, w tym 5 z barierkami bocznymi oraz mobilny podnośnik łóżkowy.

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

Zakończono prace związane z przyznaniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w dziedzinie kultury na łączną kwotę 80.442,82 zł.

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

17 grudnia 2009 r. w małej Sali kina „Centrum” odbyła się projekcja filmu „Święci z Bostonu” reż. Troy Dufny zorganizowana w ramach cyklu „ Przerwa na kino”.

18 grudnia 2009 r. odbył się wernisaż Wystawy Pokonfrontacyjnej będącej podsumowaniem X Jubileuszowych Konfrontacji Artystycznych im. A. Resa 2009 r. Wystawę można było zwiedzać do 22 stycznia.

 

19 grudnia 2009 r. w kinie „Centrum” wystąpił zespół „Akurat” grający muzykę rock, reggae i ska.

 

22 stycznia w kinie „Centrum” podczas „Karnawałowej rewii musicalowej” wystąpili aktorzy teatru „Broadway” ze Szczecina.

 

27 grudnia 2009 r. odbył się koncert świąteczno – noworoczny. W kinie „Centrum” można było posłuchać arii operowych i operetkowych, czardaszy oraz uwertur operetkowych w wykonaniu Orkiestry i Solistów Opery Śląskiej oraz Solistów Baletu Opery Śląskiej w Bytomiu.

 

28 grudnia 2009 r. w kinie „Centrum” z koncertem „W świątecznym klimacie” wystąpiły finalistki programu „Mam Talent”: Joanna Smajdor i Katarzyna Kowalczuk.

 

31 grudnia 2009 r. w Jarze Południowym odbył się „Sylwester pod gwiazdami”. Podczas imprezy odbył się koncert zespołu „Mamma mia” prezentujący największe przeboje „Abby”, dyskoteka na świeżym powietrzu, zabawy i konkursy oraz pokaz sztucznych ogni.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji

 

Zakończyły się turnieje kwalifikacyjne rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”. Podczas styczniowych zawodów wyłoniliśmy kolejne przedszkole, które zakwalifikowało się Finału. Finał Rambitu odbędzie w marcu w Hali Sportowej „Omega”.

 

W grudniu rozpoczęły się VI Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju Szkół w Piłce Halowej. Najlepsi w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rozgrywają aktualnie Finały, które zakończą się 28 stycznia.

 

W grudniu i styczniu na Lodowisku „Jastor” KS Jastrzębski Węgiel rozegrał spotkania w ramach Ligi Mistrzów. 20 stycznia nasi siatkarze rozegrali ostatnie spotkanie fazy grupowej.

 

Przy Zespole Szkół nr 2 na ulicy Warszawskiej w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012" powstał nowoczesny kompleks sportowy. Boisko ze sztuczną trawą służyć będzie amatorom gry w piłkę nożną, a na drugim obiekcie będzie można grać w koszykówkę i siatkówkę.

Do południa w trakcie roku szkolnego na kompleksie będą się odbywały zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów, a w godzinach popołudniowych dostęp do boiska będą mieli wszyscy chętni.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zorganizowano wykłady:

- „Śląsk w XX wieku w świetle historii, socjologii i demografii” – wykład z cyklu „Jesteśmy stąd” – prowadzenie: dr Tadeusz Kania;

- „Wolność i sumienie w literaturze XX wieku” – wykład z cyklu „Salon pisarzy” w 50. rocznicę śmierci Alberta Camus i 60. rocznicę śmierci George’a Orwella – prowadzenie: dr Marta Graczyńska.

 

W Kawiarence „Pod Sową” z koncertem noworocznym wystąpił zespół „Redlin”.

 

Zorganizowano wystawy:

- „Ściana płaczu” – wystawa fotografii Michal Ronnen Safdie – Biblioteka Główna, Galeria „Pod Sową”, 05-30.01.2010r.;

- „Wieloświaty” – wystawa fotografii Adama Fleksa – Filia nr 2, Galeria „Da Vinci”, 05-30.01.2010r.;

 

Z myślą o najmłodszych przeprowadzono blok imprez z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu „W świecie mediów”. W ramach projektu zorganizowano lekcje multimedialne oraz spotkania z dziennikarzami.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

Wykonano remonty:

- 4 szt. namiotów handlowych na targowisku przy ul. A. Bożka.

- pomieszczeń biurowych w budynkach JZK przy ul. Dworcowej.

 

Uzupełniono ubytki w nawierzchni asfaltowej o łącznej pow. 130 m2 oraz naprawiono chodnik z kostki betonowej na targowisku miejskim przy ul. A. Bożka.

 

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia publicznego PPUH „Komunalnik” Sp. z o.o na sukcesywny wywóz i utylizację odpadów stałych oraz płynnych z obiektów administrowanych przez Jastrzębski Zakład Komunalny

 

Rozstrzygnięto postępowania dotyczące:

- wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta;

- pomocy prawnej w 2010 r.;

- prowadzenia bieżącej obsługi weterynaryjnej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Norwida 50;

- obsługi prosektorium i chłodni w Domu Przedpogrzebowym przy ul. Okrzei;

- przewozu autokarem uczestników pogrzebu;

- kopania grobów;

- dostawy trumien sosnowych i obudów grobów;

- dostawy trumien dębowych;

- świadczenia usług medycznych z zakresu medycyny pracy w 2010r.;

- usług pogrzebowych;

- oprawy muzycznej;

- dostawy płyt kamiennych;

- dotyczące poboru opłaty targowej.

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

14 stycznia odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Rady do spraw Kombatantów. Członkowie Rady omówili problemy nurtujące środowiska kombatanckie, jak również dyskutowali na temat współpracy pomiędzy Urzędem Miasta a organizacjami kombatanckimi. Cztery osoby otrzymały odznaczenia Krzyża Zesłańca Sybiru dla osób represjonowanych.

 

Również 14 stycznia w Bziu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

20 stycznia dla uczczenia ofiar „Marszu Śmierci” oraz pamięci zesłanych na Sybir i w inne miejsca kaźni odbył się XX Rajd Szlakiem Martyrologii Narodów. Hołd poległym został oddany w Parku Zdrojowym przy tablicy upamiętniającej męczeńską śmierć 15 więźniów KL Auschwitz Birkenau w czasie ewakuacji obozu z Oświęcimia do Wodzisławia. Organizatorem uroczystości był jastrzębski oddział PTTK, a współorganizatorami Urząd Miasta oraz środowiska kombatanckie.

 

 

- Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 20 stycznia 2010 r., przyznano dotacje z budżetu Miasta na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury następującym organizacjom pozarządowym:

- Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie Górne – na organizację „Pokazów Zabytkowych Strażackich Sikawek Konnych”.

- Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej – na organizację

VI Festiwalu Kultury Śl. pod nazwą „Nasze przoci”.

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej – na zebranie materiałów do VI tomu Jastrzębskiej Biblioteki Historycznej opisującego dzieje Szerokiej, Boryni i Skrzeczkowic.

- Augsburska – na organizację trzech koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej.

- Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” – na organizację warsztatów pn. „Muzyczne sploty – pieśni z Polski i Europy.

- Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj” – na organizację warsztatów pn. „Zabawy ze sztuką, warsztaty ceramiczne i filcowania”.

- Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej – na organizację wystaw, konkursów, koncertów pn. ”Zielona Wyspa w Jastrzębiu Zdroju”.

 

5 stycznia upłynął termin składania ofert na konkurs w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa. Wpłynęły 44 oferty. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych przeprowadzi wstępną kwalifikację ofert pod względem ich kompletności. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 

W Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych, mieszczącym się przy

ul. Wrzosowej 12 A, od stycznia br. udzielane jest bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju oraz organizacji pozarządowych.

Harmonogram spotkań dostępny jest w siedzibie Centrum oraz stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl.

Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 25.02.2010 08:14
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 431
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.