W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LIX/744/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LIX/744/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 lipca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji, 

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić nazwę zadania inwestycyjnego Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych - społeczeństwo informacyjne” na „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” .

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.  W związku z rozpoczęciem realizacji projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Po technikum w pracę ” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, proponuje się zwiększyć dochody bieżące budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 309 190 zł i wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale – 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 270 490 zł i w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 38 700 zł.

 

2.  W związku z koniecznością wyremontowania większej ilości dróg, niż zakładano na etapie planowania budżetu Miasta na 2010 rok, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących, w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 100 000 zł oraz w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni dróg i ulic.

Środki na ten cel proponuje się pozyskać z wydatków bieżących planowanych w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,rozdziale90003 – Oczyszczanie miast i wsina utrzymanie zimowe Miasta.

3.     Proponuje się dokonać zmian w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola, polegających na:

a)     zwiększeniu zadania inwestycyjnego Nr 139 – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych o kwotę 200 000 zł, w ramach którego przeprowadzone zostanie docieplenie elewacji budynków PP 20 i PP 21,

b)    wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego Nr 24 – Odwodnienie budynku Publicznego Przedszkola Nr 15 na kwotę 150 000 zł, w ramach którego wykonany zostanie drenaż i izolacja przeciwwilgociowa budynku, osuszanie ścian i zabezpieczenie budynku przed dalszą penetracją przez wody opadowe,

c)     wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego Nr 31 – Modernizacja Publicznego Przedszkola Nr 26 na kwotę 54 392 zł, w ramach którego sfinansowana zostanie:

-         rozbiórka starych schodów w wysokości 4 392 zł – środki zabezpieczone wcześniej w planie wydatków bieżących i obecnie przenoszone na wydatki inwestycyjne,

-          budowa nowych schodów zewnętrznych, prowadzących na taras budynku w wysokości 50 000 zł.

d)    zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 404 392 zł zaplanowanych na remont przedszkoli (przedłużająca się procedura przetargowa uniemożliwi wykonanie zadania w okresie wakacyjnym) i przeznaczenie ich na wyżej opisane zadania inwestycyjne.

Załącznik Nr 2

Zaproponowana w Załączniku Nr 1 zmiana planu wydatków majątkowych powoduje zmianę limitów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego polegającą na zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 139 Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnycho kwotę 200 000 zł, orazna zwiększeniu limitu na 2011 rok dla zadania Nr 123 Elektroniczny obieg dokumentów w jednostkach organizacyjnych -społeczeństwo informacyjne o kwotę 644 zł.

 

Załącznik Nr 3

1.     W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Po technikum w pracę” w ramach którego Miasto otrzymało środki w wysokości 1 228 207 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 196 534 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 31 673 zł proponuje się dokonać zmian polegających na wprowadzeniu kwot wydatków przeznaczonych na realizację tego projektu, tj. :

§  w 2010 roku zwiększyć o kwotę 309 190 zł w tym w części finansowanej :

 - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 301 451 zł,

 - z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 7 739 zł,

§  w 2011 roku zwiększyć o kwotę 586 066 zł w tym w części finansowanej :

 - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 570 805 zł,

 - z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 15 261 zł,

§  w 2012 roku zwiększyć o kwotę 332 951 zł w tym w części finansowanej :

 - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 324 278 zł,

 - z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 8 673 zł.

W ramach realizacji niniejszego projektu Miasto wniesie wkład własny niepieniężny o łącznej

wartości 179 480 zł.

Realizacja tego projektu obejmuje okres od 01.08.2010 do 31.07.2012 roku, a jego celem jest podniesienie umiejętności językowych uczniów oraz zwiększenie zakresu kształcenia z naciskiem na nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych nie przewidzianych w programach nauczania.

2.            W związku ze zmianą planu wydatków w ramach kompetencji Prezydenta Miasta, proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu w 2010 roku planu wydatków do pokrycia ze środków Miasta o kwotę 30 zł w projekcie pn. „Sieć Inkubatorów społecznej przedsiębiorczości” oraz 5 zł w projekcie pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”.Zmiana ta wiąże się z koniecznością pomniejszenia kwoty wydatków kwalifikowanych w tych projektach o wartość wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym proponuje się jednocześnie pomniejszyć:

§w projekcie pn. „Sieć Inkubatorów społecznej przedsiębiorczości” kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego o 25 zł i dofinansowania z budżetu państwa o 5 zł,

§w projekcie pn. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego o 5 zł.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane