W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LVI/706/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LVI/706/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 27 maja 2010 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

            Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 19 i art 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 j.t. z późn. zm.) oraz w związku z art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

                                                                                 

§ 1

 

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                       


Załącznik

do Uchwały Nr LVI/706/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 maja 2010 r.

                                                          

 

            Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Konsultacje  przeprowadza się w oparciu o zasady:

            a) pomocniczości,

            b) partnerstwa,

            c) suwerenności,

            d) efektywności,

            e) uczciwej konkurencji,

            f) jawności.

 

2.Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

3. Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Jastrzębie Zdrój, zwanych dalej „podmiotami”.

 

4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt.I ust 3. w sprawie poddanej konsultacji.

 

II. Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji

 

1.Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój w drodze zarządzenia, które określi:

l  przedmiot konsultacji,

l  termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

l  formę konsultacji,

l komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

           

2. Konsultacje mogą mieć formę:

 

  1. pisemnej – poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w pkt.I ust. 3 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,
  2. zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój,
  3. bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa pkt.I ust.3.

 

3. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

4. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

 

5. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się  protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

 

 

 

III. Postanowienia końcowe

 

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w pkt.I ust. 3.                      

 

2. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej Miasta i i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane