W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LVI/705/2010

Wersja strony w formacie XML

 

UCHWAŁA NR LVI/705/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 maja 2010 roku

 

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

   Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację   publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,        

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

 Zmienić plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami , zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta na 2010 rok o kwotę 487 623 zł w dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo w związku z podpisaniem ugody z JSW S.A. KWK ”Zofiówka” na naprawienie szkód górniczych na drodze wzdłuż ul. Gagarina. Proponuje się również zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 - Górnictwo węgla kamiennego o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 333 – Remont nawierzchni dróg na wykonanie remontu nawierzchni drogi – ul. Gagarina.

2.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2010 rok o kwotę 250 000 zł w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w wysokości 70 000 zł i rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 180 000 złz przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw dróg, przepustów, zabezpieczenia skarp i innych robót w związku z wystąpieniem powodzi na terenie Miasta. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z wydatków bieżących planowanych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminachna utrzymanie letnie Miasta w wysokości 200 000 zł i rozdziale90003 – Oczyszczanie miast i wsi planowanych na utrzymanie zimowe Miasta w wysokości 50 000 zł.

3.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” w wysokości 114 982 zł.

W związku z otrzymaną dotacją proponuje się także zwiększyć wydatki majątkowe o tę samą kwotę w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 91 Utworzenie lub modyfikacja szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”. Ponadto proponuje się zwiększenie wkładu własnego na realizację tego zadania o kwotę 50 000 złw wyniku przeniesienia planu wydatków bieżących z działu 900 Gospodarka komunalna, rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Proponuje się takżeuporządkowaniezapisóww budżecie Miasta dotyczących numeracji i nazwy zadania.

4.    Proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 350 820 zł, w tym dochody bieżące o 326 820 zł, a dochody majątkowe o 24 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu pn. ,,Jesteśmy tacy sami-wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym w wysokości 298 197 zł z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz w wysokości 52 623 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.

W związku z otrzymanymi dotacjami proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 350 820 zł, w tym na wydatki bieżące 326 820 zł, a na wydatki majątkowe 24 000 zł, z przeznaczeniem na realizację jednorocznego zadania inwestycyjnego Nr 36 Zakup sprzętu do terapii biofeedback.

5.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 78 816 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek oświatowych w związku z rozliczeniem Standardowego Kosztu Utrzymania Ucznia za rok poprzedni, w tym w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 27 688 zł, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 16 348 zł, w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 26 101 zł, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 6 040zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2 639 zł.

6.   Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola polegającą na przeniesieniu planu wydatków na zadaniu Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych w wysokości 12 229 zł z dysponenta Wydział Edukacji Urzędu Miasta z przeznaczeniem na zakup zmywarki gastronomicznej dla dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 13 w wysokości 5 686 zł oraz dla dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 14 z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym w wysokości 6 543zł.

7.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 3 000 zł na zadaniu Nr 47 Zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zakupu laparoskopu chirurgicznego z kompletem instrumentarium, kamerą oraz diatermią chirurgiczną. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy ceną zaoferowaną w przetargu a środkami zabezpieczonymi w budżecie na ten cel. Brakującą kwotę proponuje się przenieść z pozostałości z utrzymania zimowego Miasta planowanych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 3 000 zł.

8.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 122 000 zł na zadaniu Nr 10 Budowa oświetlenia ulic z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia traktu pieszego wraz ze Skateparkiem w jarze przy ul. Turystycznej, oświetlenia części chodnika przy ul. M. Reja, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oświetlenia drogi z Oś. Złote Łany do Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz ulic Malczewskiego-Chełmońskiego. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z pozostałości z utrzymania letniego Miasta planowanych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 122 000 zł.

9.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 138 816 , w związku z dokonaniem rozliczenia utrzymania zimowego za okres styczeń-marzec 2010 roku jak również zmniejszeniem częstotliwości sprzątania ulic i terenów zielonych w Mieście.

10.Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2010 rok w dziale 921 Kultura i sztuka, w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 10 000 złz przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

Załącznik Nr 2

 

Zaproponowane w Załączniku Nr 1 zmiany planu wydatków majątkowych powodują zmiany limitów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego polegające na:

-         wprowadzeniu dla zadania Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych nowego dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 13 i ustaleniu dla niego limitu na 2010 rok w wysokości 5 686 zł,

-         wprowadzeniu dla zadania Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych nowego dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 14 i ustaleniu dla niego limitu na 2010 rok w wysokości 6 543 zł,

-         zmniejszeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych dysponentowi Wydział Edukacji Urzędu Miasta o kwotę 12 229 zł,

-         zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 47 Zakup sprzętu medycznego o kwotę 3 000 zł,

-         zwiększeniu limitu na 2010 rok dla zadania Nr 10 Budowa oświetlenia ulic o kwotę 122 000 zł.

 

Proponuje się również zwiększenie limitu zadania inwestycyjnego Nr 122 Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój-społeczeństwo informacyjne w 2011o kwotę 831 050 zł i zmniejszeniu o tę samą kwotę limitu wydatków tego zadania w roku 2012.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania wydatków własnych Miasta zaplanowanych na realizację tego zadania do harmonogramu wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

Załącznik Nr 3

 

Proponowane w Załączniku Nr 1 oraz wprowadzone przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem zmiany wydatków w grupie „dotacje na zadania bieżące” powodują zmianę załącznika „Dotacje z budżetu Miasta”, polegającą na:

1.     Zwiększeniu dotacji podmiotowej na upowszechnianie kultury dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 10 000 zł.

2.     Zmniejszeniu dotacji celowej na organizację imprez kulturalnych na terenie Miasta i upowszechnianie kultury o kwotę14 950 zł.

3.     Zwiększeniu dotacji podmiotowej na zadania określone w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572) dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju o kwotę 6 462 zł.

4.     Wprowadzeniu nowej dotacji celowej w wysokości 4 600 zł dla Gminy Chybie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie innej gminy.

 

 

Załącznik Nr 4

 

W związku z osiągnięciem wyższego niż zakładano na etapie planowania budżetu Miasta stanu środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych oraz bieżących dochodów proponuje się zwiększyć plan rachunku dochodów własnych o kwotę 79 485 zł i przeznaczyć go na wydatki bieżące określone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, które na mocy Uchwał Rady Miasta mogą takie rachunki tworzyć.

 

Załącznik Nr 5

 

Wprowadzone przez Prezydenta Miasta, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:

- zwiększenie o kwotę 10 000 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa i przeznaczenie jej na sporządzanie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- zwiększenie o kwotę 6 400 zł planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w dziale 750 Administracja publiczna i przeznaczenie jej na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych  poprzez zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,

powoduje konieczność zmiany załącznika „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami”.

 

Załącznik Nr 6

 

1.     W związku podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Jesteśmy tacy sami – wieloprofilowa stymulacja osób niepełnosprawnych”, w ramach której Miasto otrzymało środki w wysokości 716 715 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 609 207 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 107 508 zł. Realizacja niniejszego projektu obejmuje okres od 01.03.2010 do 29.02.2012 roku. W związku z powyższym proponuje się dokonać zmian polegających na wprowadzeniu kwot wydatków przeznaczonych na realizację projektu tj. :

§   w 2010 roku zwiększyć o kwotę 350 820 zł w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 298 197 zł,

- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 52 623 zł,

§   w 2011 roku zwiększyć o kwotę 326 625 zł w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 277 631 zł,

- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 48 994 zł,

§   w 2012 roku zwiększyć o kwotę 39 270 zł w tym w części finansowanej :

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększyć o kwotę 33 379 zł,

- z budżetu państwa, zwiększyć o kwotę 5 891 zł,

Projekt ten realizowany będzie w Zespole Szkół Specjalnych Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju.

Istotą tego projektu jest organizacja specjalistycznych zajęć dla uczniów niepełnosprawnych, które zniwelują zaburzenia rozwojowe oraz pozwolą wyrównać dysproporcje edukacyjne tych uczniów.       W rakach projektu przewidziane są następujące działania:

§przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej wśród uczniów i rodziców,

§zajęcia w ramach dogoterapii dla 80 dzieci,

§zajęcia w ramach hipoterapii dla 60 dzieci,

§terapia metodą Tomatisa dla 50 dzieci,

§terapia metodą biofeedback dla 30 dzieci,

§zajęcia „uczymy się” z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

2.     W związku ze zmianą planu wydatków projektu „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”, wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem w dniu 25 maja  2010 roku, proponuje się  zwiększyć o kwotę 1 500 zł plan wydatków na realizacje tego projektu.Proponowana zmiana polega na zwiększeniu wydatków Miasta Jastrzębie Zdrój, co związane jest z rozszerzeniem zakresu i zwiększeniem kosztów obchodów 15-lecia współpracy Jastrzębia Zdroju i Karwiny. Ponieważ zakres obchodów i ich koszt przewyższa wartości wskazane w zatwierdzonym do dofinansowania wniosku aplikacyjnym, podwyższony koszt jest w projekcie niekwalifikowany i podlega pokryciu wyłącznie ze środków własnych Miasta.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane