W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2008 roku (In.0055-10/08)

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2008 roku

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 20 listopada 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- 21 listopada zostały złożone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wnioski do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Złożono trzy wnioski na następujące zadania:

- dla drogi gminnej:

„Budowa obwodnicy Oś. Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju”

- dla dróg powiatowych:

„Remont drogi wraz z budową pętli autobusowej w ciągu ulicy Świerczewskiego
w Jastrzębiu Zdroju”

„Remont drogi wraz z przebudową wiaduktu w ciągu ulicy Świerklańskiej
w Jastrzębiu Zdroju”

Zgodnie z wynikami, ogłoszonymi 5 grudnia br., obydwa projekty na drogi powiatowe przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, natomiast dla projektu na drogę gminną zostało złożone odwołanie od wyników oceny formalnej. Jednym z kryteriów – w którym można było uzyskać  bardzo dużo, bo 40 punktów - było posiadanie porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego, np. powiatem ziemskim i gminą w ramach tego powiatu. W sytuacji  powiatu grodzkiego, gdzie zarządzamy drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi musielibyśmy podpisywać porozumienie sami ze sobą i dlatego odwołujemy się od tego niesprawiedliwego kryterium,

- 25 listopada złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym im. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju”,

- nadal oczekujemy na podpisanie z Urzędem Marszałkowskim umowy na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”,

 

- trwają roboty remontowe i budowlane:

            - obwodnicy oś. Staszica,

            - chodnika przy ul. Gagarina

- trwają prace projektowe adaptacji budynku Łazienki III na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz  adaptacji i dostosowania budynku Żłobka Nr 1 do aktualnych przepisów,

- trwają prace budowlane przy adptacji i rozbudowie budynków przy ul. Opolskiej 7 i 9 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ogniska Wychowawczego,

- zakończono remonty nawierzchni ulic: Wiśniowej, Zioły, Klonowej, Akacjowej, H. Sławika oraz Strażackiej,

- zakończono remont przepustu nad potokiem Gmyrdek oraz nastąpiło dopuszczenie do ruchu ul. Cichej,

- zakończono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na adaptację budynku dawnego Gimnazjum Nr 7 przy ul. Szkolnej na potrzeby budowy filii AWF,

- zakończono prace remontowe w szkołach:

- remont sali gimnastycznej w ZS Nr 2,

- remont dachu nad salą gimnastyczną oraz roboty wykończeniowe sali i zaplecza sanitarnego w  ZS  Nr 12

- trwa powtórna procedura przetargowa budowy 3 szt. tablic reklamowych,

- decyzją z dn. 03.11.2008r. Wojewoda Śląski za zgodą wszystkich zainteresowanych stron umorzył postępowanie w sprawie komunalizacji mienia PEC w Jastrzębiu Zdroju. Umorzenie tego postępowania otwiera ścieżkę komunalizacji przez komercjalizację.  To przedsiębiorstwo najpierw musi być skomercjalizowane a potem – taka jest nadzieja i obietnica ze strony Urzędu Wojewódzkiego –  akcje (bo to powinna być raczej spółka akcyjna) będą przekazywane nieodpłatnie na rzecz gmin, które podpisały porozumienie

 

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 28 listopada odebrano opracowanie pt. „Ocena możliwości gospodarczego wykorzystania metanu z pokładów węgla w gospodarce komunalnej Miasta Jastrzębie Zdrój”. Jest to efekt porozumienia zawartego między Miastem, Akademią Górniczo-Hutniczą i Jastrzębską Spółką Węglową. Chcielibyśmy przeprowadzić spotkanie robocze, podczas którego przeanalizujemy na ile zasoby metanu można wykorzystać do zasilania obiektów komunalnych, oczywiście z uwzględnieniem preferencyjnej ceny sprzedaży tego metanu,

- trwają prace zespołu ds. aktualizacji ofert inwestycyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój oraz wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych. W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do objęcia kolejnych terenów miasta statusem katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej,

- 10 grudnia wniosek Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój o dofinansowanie zadania  pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju!” przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Projekt przewiduje przeprowadzenie kampanii promocyjnej mającej na celu podniesienie rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta Jastrzębie Zdrój w kraju i za granicą.  Wniosek złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

- odbyły się kolejne spotkania warsztatowe z kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta, naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz klubami Radnych, które dotyczyły aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój,

- w ramach realizowanego przy współpracy z miastem partnerskim Karvina projektu unijnego pn. „Rozwój Współpracy Kulturalnej i Gospodarki Władz Samorządowych oraz Przedsiębiorców w Regionie Przygranicznym RCz-RP” odbył się konkurs „Przedsiębiorca Roku 2008”, w którym wyróżniono firmy z terenu Jastrzębia Zdroju: Jagodex Sp. z o.o., Hadex Sp. z o.o., Elplast Plus Sp. z o.o. i nadano im zaszczytny tytuł „Przedsiębiorcy Roku 2008”. Projekt finansowany jest z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,

- 2 grudnia w Gminnym Centrum Informacji odbyły się indywidualne konsultacje z pracownikiem Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z Żor, w oparciu o realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.2.1 „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych”

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 30 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy były zarejestrowane 2.693 osoby bezrobotne,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 6,5% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do września 2008r.),

- w listopadzie w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 570 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 442 osoby,

- w listopadzie zarejestrowano 140 ofert pracy, z czego 23 to oferty subsydiowane, 

- trwa realizacja projektu pn. „Skuteczny urząd” oraz programu pn. „Zrób to sam – wsparcie dla przedsiębiorczych”,

- kończy się realizacja projektu pn. „Aktywni na rynku pracy”,

- ze względu na małe zainteresowanie założeniem własnej działalności gospodarczej przez osoby w wieku pow. 45 roku życia, środki na realizację programu „45/50 Plus” (finansowanego z „rezerwy” Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej) zostały przesunięte na realizację innych działań z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych

 

 

- w zakresie edukacji

 

- 25 listopada przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,

- kontynuowano procedurę uzgadniania ze związkami zawodowymi pracowników oświaty treści regulaminu na rok 2009, określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój. Stanowisko związków zawodowych jest takie, aby dokonać podwyżek dodatków, natomiast nasze stanowisko jest takie, że dopóki nie wiemy, jaka będzie sytuacja finansowa, nie możemy składać deklaracji, które mogłyby się okazać deklaracjami bez pokrycia. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi, 

- wystąpiono do dyrektorów szkół i placówek oświatowych miasta z wnioskiem o przedstawienie propozycji kierunków studiów i specjalności, które powinny zostać objęte dofinansowaniem do czesnego dla dokształcających się nauczycieli w roku 2009. Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Miasta,

- w związku z projektem systemowym pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, do Wydziału Edukacji wpłynęły 44 wnioski. Obecnie trwa ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym i formalnym,

- rozpatrzono złożone przez szkoły wnioski o przyznanie stypendium szkolnego – świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój. Wydane decyzje (584 pozytywne, 23 odmowne) zostały przekazane rodzicom za pośrednictwem szkół. Rozpoczęło się wypłacanie przyznanych stypendiów,

- w związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia dotacji na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny” weryfikowano pod względem finansowym i merytorycznym sprawozdania Szkół Podstawowych Nr 1, 4, 5 i 6 oraz Zespołu Szkół Zawodowych,

- w oparciu o  Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego dokonano cząstkowej oceny pracy dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 p. Wioletty Brzykcy. Ustalono ocenę wyróżniającą. Ocena wraz z uzasadnieniem została przesłana do Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku,

- podpisany został Aneks Nr 1 i Aneks nr 2 do Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.,

- zakończono proces weryfikacji wniosków w sprawie dofinansowania kosztów dla pracodawców za wyszkolenie pracowników młodocianych z tytułu nauki zawodu oraz przygotowania do określonej pracy. Rozpatrzono pozytywnie 78 wniosków o dofinansowanie na kwotę 479.285,80 zł.,

- trwa realizacja cyklu zajęć pozalekcyjnych w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, na które organizator - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otrzymała z Kuratorium Oświaty dotację w wysokości prawie 9 tys. zł.

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- 21 listopada przekazano na użytek Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 tzw. autorefraktokeratometr wraz z oprzyrządowaniem dodatkowym służący do dokładnego badania i pomiaru oka. Koszt zakupu tego urządzenia medycznego to prawie 24 tys. zł.      

-  w trakcie realizacji jest program profilaktyczny pn.: „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta  Jastrzębie Zdrój oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”,  

- 9 grudnia odbył  się finał VI Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu, którego uczestnikami byli uczniowie klas I – III szkół gimnazjalnych,

- Ośrodek Pomocy Społecznej tradycyjnie już zorganizował spotkania wigilijne, w których uczestniczyć będzie około 140 osób. Spotkania będą się odbywać w dniach:

- 22 grudnia w Parafii pw. Św. Barbary i Józefa na oś. Przyjaźń, w Restauracji „Bartek” na oś. Szeroka oraz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. 1 Maja,

- 23 grudnia w Parafii pw. Św. Katarzyny przy ul. Pszczyńskiej,

- 24 grudnia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaszubskiej

- spotkania mikołajkowo-wigilijne zostaną zorganizowane również dla dzieci uczęszczających do Ochronek przy Parafiach (dla około 65 dzieci), natomiast 30 dzieci weźmie udział w spotkaniu opłatkowo-choinkowym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy w Katowicach,

- przygotowane zostały paczki świąteczne (artykuły spożywcze, chemiczne), które otrzyma  około 200 rodzin

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  zajętej pod pas drogi wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej,

- dokonano zbycia samodzielnych lokali użytkowych w budynku przychodni zdrowia przy ul. Wyspiańskiego 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,

-  dokonano zbycia w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Miasta Jastrzębie Zdrój,  położonej przy Al. Piłsudskiego

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.118 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 179.741,37 zł.,

- prowadzona jest weryfikacja należnych odszkodowań za lata 2005-2006 w związku z zakończoną kontrolą w spółdzielniach mieszkaniowych,

- sporządzono ugody pomiędzy Gminą Jastrzębie Zdrój a spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczące wypłat należnych odszkodowań,

- w drodze przetargu wyłoniono rzeczoznawcę nieruchomości powołanego do przeprowadzenia analizy wolnorynkowych stawek czynszowych w lokalach i budynkach użytkowych, stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój. W przyszłym roku po zakończeniu tej analizy będziemy mogli zaprezentować Państwu nowe stawki,

- sporządzono skierowania do przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych, położonych w Jastrzębiu Zdroju przy ulicach: Gagarina, Stodoły i Pszczyńskiej,

- 1 i 11 grudnia odbyły się posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację zadań:

- Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu Zdroju w zakresie ich przystosowania na potrzeby Galerii Historii Miasta – postępowanie zakończono,

- Ochrona Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 i konwój gotówki do banku – dwa kolejne przetargi zostały unieważnione,

- Remont pomieszczeń piwnicznych przy ul. Wrocławskiej 12 –  postępowanie trwa,      

- Modernizacja obiektu przy ul. Klubowej 2 Etap II – przetarg odbył się w dniu 16.12.2008r.

 

- ogłoszono  postępowania przetargowe na realizację zadań:       

- Adaptacja pomieszczeń użytkowych w budynku mieszkalnym przy ul. Dunikowskiego 5-7  na pomieszczenia biurowo-socjalne oraz pomieszczenia przeznaczone dla Rady Osiedla wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych,

- Bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ulicach: Armii Krajowej 90, 92, 94, 96, Gagarina 108, 110, 112, 116, Stodoły 52 i 54

 

- w ramach prowadzonych inwestycji:

 - dokonano odbioru kolejnego etapu robót budowlanych związanych z przebudową budynku w ramach zadania Modernizacja obiektu przy ul. Klubowej 2

                       

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- przyjmowano rozliczenia dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadania publiczne na organizację imprez sportowych i kulturalnych. Wpływają sprawozdania rozliczeń dotacji z realizacji prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przeprowadzonych w tym roku,

- do 15 grudnia przyjmowano wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników oraz nagród pieniężnych dla trenerów, osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym, jak również wnioski o udzielenie stypendium w dziedzinie sportu,

- przygotowano materiały dla Rady Sportu dotyczące planowanych wydatków w przyszłym roku (spotkanie z Radą Sportu odbyło się 1 grudnia),

- 5 grudnia miało miejsce uroczyste rozdanie nagród laureatom Konkursu Literackiego organizowanego w ramach Festiwalu Zjawisk Artystycznych „CYKLORAMA”, połączone ze spotkaniem z pisarką Moniką Szwają,

- 6 grudnia w ramach cyklu „ŚMIECHOTERAPIA” w kinie „Centrum” wystąpił Kabaret pod Wyrwigroszem,

- 7 grudnia aktorzy Teatru Lalek „Bajka” z Czeskiego Cieszyna zaprezentowali spektakl
pt. „Cudowna lampa Alladyna”,

- od 9 do 12 grudnia trwały eliminacje XVIII Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek
w placówkach biorących udział w przeglądzie. Do tegorocznej edycji Jasełek zgłosiło się 8 grup teatralnych z przedszkoli, 9 ze szkół podstawowych, 4 z gimnazjów, 2 ze szkół ponadgimnazjalnych. Ogłoszenie wyników Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystego finału, który odbędzie się 18 grudnia w Domu Zdrojowym,

- 6 grudnia na Lodowisku „JASTOR” odbyła się impreza pt. „Mikołaj na Lodzie”,

- już dwukrotnie, tj. 25 listopada oraz 16 grudnia spotkali się podopieczni jastrzębskich przedszkoli, by zmierzyć się w zawodach sportowych rambitu dla przedszkolaków „Ole, ole przedszkole”
i walczyć o tytuł 
najlepszego przedszkola w mieście. Tym razem do lutowego finału awansowało Przedszkole Nr 14,

- zakończono przyjmowanie  zgłoszeń do udziału w V edycji Mistrzostw Jastrzębia Zdroju Szkół w Piłce Halowej. Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne reprezentuje po 8 drużyn w każdej kategorii. Pierwsze rozgrywki w Hali Sportowej „OMEGA” rozpoczną najmłodsi amatorzy piłki nożnej 19 grudnia

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- odbyły się wykłady, spotkania:

- 25 listopada - wykład w ramach cyklu „Spotkania z kulturą” pn. „Kreowanie zachowań  czy propagandowe sztuczki – czyli o co chodzi w reklamie?”, który prowadziła Ewa Madej,

- 27 listopada - wieczór poezji Bogusławy Magdaleny Pala pt. „Tylko serce zna język miłości”,

- 2 grudnia - spotkanie z Mirosławem Kądziołką – dyrektorem Ośrodka Uchodźców z Czeczenii w Katowicach pt. „Światowy Dzień Walki z Uciskiem”,

- 9 grudnia wykład z cyklu „Spotkania z kulturą” pn. „Wartości – narzucanie norm czy wolność wyboru?”, który poprowadził Mirosław Parylak,

- 11 grudnia „Spotkanie świąteczne”, prowadzone przez Aurelię Przybysz-Maleńczyk
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrzębiu Zdroju

- zorganizowano wystawy:

   - wystawę pokonkursową VI edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Anioł opiekunem zwierząt” (wystawę można będzie oglądać od 1 do 31 grudnia w Galerii „Pod Sową”),

  - wystawę fotografii Aleksandra Fros i Zenona Głowali pt. „Różne miejsca” (wystawę można będzie oglądać od 1 do 31 grudnia w Galerii „Da Vinci”)

- 26 listopada odbyła się XV edycja turnieju wiedzy dla dorosłych „Tęga Głowa”

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 24 listopada odbyło się posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym przedstawiono m.in. nowe zarządzenia w sprawie zmiany nazwy zespołu, nowego składu zespołu oraz nowych grup roboczych. W ramach posiedzenia odbyło się także szkolenie z zakresu koncepcji zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w świetle ustawy oraz strategii bezpieczeństwa narodowego,

- 10 grudnia odbyło się szkolenie obronne dla pracowników urzędu z zakresu doręczania kart powołania w razie ogłoszenia mobilizacji w ramach akcji kurierskiej, roli i zadań punktu kontaktowego przygotowanego dla potrzeb HNS oraz współdziałania i wymiany informacji pomiędzy punktem kontaktowym a służbą stałego dyżuru

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i zawarto umowę na budowę kolumbarium
na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,

- ogłoszono postępowania  na zadanie  całodobowa obsługa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Norwida

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 11 grudnia odbyło się spotkanie dla organizacji pozarządowych nt. „Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji innych niż dotacje Miasta”, w którym uczestniczyli przedstawiciele jastrzębskiego III sektora,

-15 grudnia upłynął termin składania ofert na konkurs w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa. W wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury oraz 32 oferty w dziedzinie kultury fizycznej. Trwa weryfikacja ofert.

 

Ponadto informuję, że został powołany nowy Komendant Straży Miejskiej. Został nim Pan Marek Wróbel.

Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.02.2009 14:55
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 587
Drukuj Zapisz do PDF