W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Uchwała nr LIII/683/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LIII/683/2010

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 211, art. 212,  art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracjępubliczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,              

                                                                                                    

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2.

§ 3

Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

      Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz.1664), na podstawie, których uległy likwidacji powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska. Dotychczasowe tytuły przychodów w/w funduszy stanowią dochody budżetu miasta.

Zgodnie z art. 400 a w/w ustawy wpływy z tytułu opłat i kar środowiskowych należy przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich wydatkowanie podlegać ma przepisom nowej ustawy o finansach publicznych.

W wyniku realizacji w/w postanowień ustaw dochody oraz wydatki budżetu Miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 10 670 237 zł oraz  zmianie ulegają Załączniki dotyczące planowanych dotacji
z budżetu Miasta,
wieloletnich programów inwestycyjnych oraz realizacji funduszy ochrony środowiska.

 

Zadania własne gminy

 

DOCHODY   -           8.883.412 zł

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  -           8.883.412 zł

 

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków -           8.883.412 zł

                        z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym:

 

4.999.003 zł  -  Wpływy z różnych opłat, w tym:

 

4.759.003 zł -  przewidywane środki jakie powinien przekazać Marszałek Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian

240.000 zł  - opłaty związane z usuwaniem drzew i krzewów.

 

Art. 402 ust. 1, 4, 5 i 6  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 – z późniejszymi zmianami)

 

3.884.409 zł  -  Wpływy z różnych dochodów

 

Przekazane na rachunek budżetu miasta środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym

gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009 Nr 215, poz. 1664).

 

 

WYDATKI     -10.200.837 zł

 

 

Dz. 801  Oświata i wychowanie     -3.546.300 zł

 

Rozdz. 80104  Przedszkola   - 462.000 zł

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza

 

§ 6050  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          -462.000 zł

 

Zadanie nr 000-000-139 – Prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkolnych

Wymiana stolarki okiennej w publicznych przedszkolach. Do wymiany zakwalifikowano

okna o łącznej powierzchni około 1.400 m2. Okres realizacji 2009-2010

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. Ed   

Art. 400 a ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

 

Rozdz. 80195  Pozostała działalność    -           3.084.300 zł

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza

 

§ 6050  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    -           3.084.300 zł

 

Zadanie nr 000-000-111 – Termomodernizacja obiektów szkolnych

Zakres: wymiana okien, modernizacja dachów, termoizolacja ścian w

budynkach szkolnych.

Okres realizacji 2007-2010

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. IKI    

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

 

Dz. 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  -           6.574.537 zł

 

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód      -           3.210.400 zł

 

§ 2830  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

finansów publicznych       -           2.000.000 zł

 

Cel dotacji: dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska, w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej.

Dotacje będą udzielane osobom fizycznym (właścicielom nieruchomości) realizującym zadania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ   

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami),Uchwała Nr LI/651/2010  RM  Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub na ruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 

§ 3030  -  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych          4.400 

 

Dofinansowania dla osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów budowy przyłączy

budynków mieszkalnych do kanalizacji sanitarnej  (zobowiązania budżetu wobec GFOŚiGW

– juz zawarte umowy)

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ

Art. 16 ust. 2  ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektówrych innych ustaw (Dz.U.2009 Nr 215, poz. 1664)

§ 4300  -  Zakup usług pozostałych       -       6.000 zł

 

Badanie jakości wód powierzchniowych na terenie miasta.

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz  art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

 

§ 6050  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -       1.200.000 zł

 

Zadanie nr 000-000-121 – Budowa kanalizacji deszczowej ul.Szotkowicka

Budowa kanalizacji z rur PCV, studni, separatora piasku oraz rowu otwartego przy ul.Szotkowickiej i ul.Skrzyszowskiej.  Okres realizacji  -  2008-2010

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. IKI    

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami      -     554.000 zł

 

§ 2830  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   - 220.000 zł

 

Cel dotacji: dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska, w zakresie usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych będących w użytkowaniu osób fizycznych.

Dotacje będą udzielane osobom fizycznym (właścicielom nieruchomości) realizującym zadania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ   

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 8  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), Uchwała Nr LI/651/2010  RM  Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub na ruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 

§ 4210  - zakup materiałów i wyposażenia     -    40.000 zł

 

Zakup worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. IKI    

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U.2005 Nr 236, poz. 2008 – z późniejszymi zmianami)  oraz art. 16a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2007 Nr 39 poz. 251 – z późniejszymi zmianami)

 

§ 4300  - zakup usług pozostałych    -         194.000 

 

8.400 zł  -  zbiórka i utylizacja odpadów farmaceutycznych, które mieszkańcy miasta oddają do wytypowanych aptek

15.000 zł  -  opracowanie programu usuwania azbestu

 

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

 

Zadania realizowanie przez Wydz. OŚ   

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U.2005 Nr 236, poz. 2008 – z późniejszymi zmianami)  oraz art. 14 ust. 1 i art. 16a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2007 Nr 39 poz. 251 – z późniejszymi zmianami)

 

170.600 zł -  usługi związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych z posesji indywidualnych i budynków wielorodzinnych

 

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. IKI

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U.2005 Nr 236, poz. 2008 – z późniejszymi zmianami)  oraz art. 16a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2007 Nr 39 poz. 251 – z późniejszymi zmianami)

 

§ 6050  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            100.000. zł

 

Zad. Nr 000-000- 119    Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (projekt techniczny, roboty budowlane, zakup pierwszego wyposażenia)

Okres realizacji – 2010 rok

 

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

 

Zadanie realizowanie przez JZK

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U.2005 Nr 236, poz. 2008 – z późniejszymi zmianami)  oraz art. 16a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz.U.2007 Nr 39 poz. 251 – z późniejszymi zmianami)

 

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach        -     2.194.137 zł

 

§ 4210  - zakup materiałów i wyposażenia  -    140.000 zł

 

Zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach obchodów Dnia Ziemi.

Zakupione sadzonki zostaną przekazane m.in. szkołom, przedszkolom,

zarządom osiedli, sołectwom, JZK, MZN do nasadzeń na terenie miasta,

w miejsca uzgodnione z administratorami terenów.

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie

terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ   

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

§ 4300  - zakup usług pozostałych   - 2.054.137 

 

10.000 zł   -  pielęgnacja pomników przyrody ,

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie

terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków                              

 

Zadania realizowanie przez Wydz. OŚ

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

2.044.137 zł -  Usługi związane z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni w mieście, w tym m.in. terenu parku w Jastrzębiu-Bziu oraz terenu zielonego za Hotelem „Dąbrówka”

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie

terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. IKI    

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 12  ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu      -             400.000 zł

 

§ 2830  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   - 400.000 zł

 

Cel dotacji: dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska, w zakresie budowy kolektorów słonecznych i innych urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, zakupu kotłów c.o. posiadających odpowiednie certyfikaty energetyczno-emisyjne oraz innych źródeł ciepła zastosowanych w budynkach mieszkalnych, a także budowy przyłączy budynków

do miejskiej sieci c.o.

Dotacje będą udzielane osobom fizycznym (właścicielom nieruchomości) realizującym zadania na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ   

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), Uchwała Nr LI/651/2010  RM  Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub na ruszenia wymogów korzystania ze środowiska

 

 

 

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt    - 45.000 zł

 

§ 4210  - zakup materiałów i wyposażenia      -    20.000 zł

 

20.000 zł - zakup sprzętu, w tym kojców do tymczasowego przetrzymywania zwierząt dziko żyjących, które zostały schwytane na terenach zurbanizowanych miasta

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie

terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków

 

§ 4300  - zakup usług pozostałych       25.000. zł

 

25.000 zł – usługi związane z chwytaniem  zwierząt dziko żyjących, które weszły na

tereny zurbanizowane miasta oraz ich przekazywaniem do schronisk dla zwierząt dziko

żyjących

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie

terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków

 

Zadanie realizowanie przez JZK

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 29  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

Rozdz. 90095  Pozostała działalność     -  171.000 zł

 

§ 4210  - zakup materiałów i wyposażenia        26.000 zł

 

25.000 zł - Zakupy związane z prowadzoną edukacją ekologiczną, w tym również

konkursami związanymi z ekologią i ochroną środowiska, organizowanymi

przez Urząd Miasta i inne instytucje (np. szkoły).

 

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ   

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 32  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

1.000 zł  -  zakup budek lęgowych dla ptaków

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie

terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ   

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 29  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

 

§ 4300  - zakup usług pozostałych       145.000 zł

 

145.000 zł - Usługi związane z prowadzoną edukacją ekologiczną , w tym między innymi :

organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, przedstawień eduka-

cyjnych, realizacja filmów propagujących działalność proekologiczną miasta,

organizacja imprez okolicznościowych, np. z okazji Dnia Ziemi, Sprzątania Świata,

opracowanie o środowisku przyrodniczym miasta oraz inne działania promująco-

edukacyjne z zakresu ekologii i ochrony środowiska

 

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju

 

Zadanie realizowanie przez Wydz. OŚ   

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 32  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

 

Dz. 926  Kultura fizyczna i sport  -   80.000 zł

 

Rozdz. 92601  Obiekty sportowe   -   80.000 zł

 

§ 6050  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     -         80.000 zł

 

Zadanie nr 000-000-156 – Osłony dźwiękochłonne przy Lodowisku „JASTOR”

Zabudowa trzywarstwowych ekranów dźwiękochłonnych na istniejących fundamentach wentylatorów. Okres realizacji  -  2010 rok.

 

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

Zadanie realizowanie przez MOSIR       

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U, 2001, Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami)

 

 

Zadania własne powiatu

 

 

DOCHODY

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     -           1.786.825 zł

 

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków     -   1.786.825 zł

    z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

w tym:

 

805.252 zł  -  Wpływy z różnych opłat

 

Przewidywane środki jakie powinien przekazać Marszałek Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

 

Art. 402 ust. 1, 4, 6  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008 Nr 25 poz. 150 – z późniejszymi zmianami)

 

981.573 zł  -  Wpływy z różnych dochodów

 

Przekazane na rachunek budżetu miasta środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym

powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

 

Art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2009 Nr 215, poz. 1664).

 

 

WYDATKI        -        8.400 zł

 

Dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        -    8.400 zł

 

Rozdz. 75421  Zarządzanie kryzysowe          -      8.400 zł

 

Art. 400 a ust.1 pkt.  2 i 8  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz  § 3 pkt. 14 Rozporządzenia RM z 25.06.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów OC województw, powiatów i gmin (Dz.U.2002 Nr 02 Nr 96, poz.850)

 

§ 4210  - zakup materiałów i wyposażenia         -               5.600 zł       

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód

Zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego                

§ 4300  - zakup usług pozostałych  -               2.800zł

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód

1.200 zł – konserwacja sprzętu kwatermistrzowskiego będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

1.600 zł – utylizacja wycofanego sprzętu obrony cywilnej

 

 

Dofinansowanie zadań rządowych

 

WYDATKI             -    461.000 zł

 

Dz. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     -     461.000 zł

 

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   -      461.000 zł

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) , art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o Państwowej Straży Pożarnej  (t.j. Dz.U.2009 Nr 12, poz. 68 – z późniejszymi zmianami)

 

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

 

§ 4210  - zakup materiałów i wyposażenia   -    10.000 zł         

Zakup odzieży specjalnej (pierwsza warstwa pod ubrania gazoszczelne i żaroodporne)                              

 

§ 4300  - zakup usług pozostałych    -   1.000 zł

 

Koszty związane z przeniesieniem stacji METEO do nowego lokum Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

§ 6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   -   450.000 zł          

 

Zadanie nr 000-000-174 – Zakup samochodu z drabiną automatyczną

Częściowy koszt zakupu specjalnego samochodu z automatyczną drabiną o wysokości ratowniczej 37 m (SD37).  Okres realizacji  -  2010 rok.

 

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa

 

Realizacja  -  KMPSP

 

Art. 400 a ust.1 pkt. 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami) , art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  o Państwowej Straży Pożarnej  (t.j. Dz.U.2009 Nr 12, poz. 68 – z późniejszymi zmianami)

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane