W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Uchwała nr LIII/674/2010

Wersja strony w formacie XML

UCHWAŁA NR LIII/674/2010

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia 25 marca 2010 r.

 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych przy ulicach znajdujących się na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Jastrzębie Zdrój, w których dokonano remontu elewacji

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 2 pkt 7, art. 3, art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

uchwala:

 

§ 1.    1. Zwolnić od podatku od nieruchomości nieruchomości położone na terenie historycznego układu miejskiego

dawnego uzdrowiska tj. budynki zlokalizowane przy ulicach: 1 Maja, Witczaka, Zdrojowej, Kościuszki, Staszica i Miarki wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz gminnym programie opieki nad zabytkami jako obiekty o wysokich walorach kulturowych, pod warunkiem zrealizowania w nich remontu polegającego na odnowieniu (odrestaurowaniu) elewacji budynku w okresie nie przekraczającym 1 roku, liczonym od dnia rozpoczęcia remontu.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmować będzie budynki wzniesione przed 1945 r.

3. Przez remont, o którym mowa w ust. 1, rozumie się wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu pierwotnego stanu całych elewacji budynku oraz połaci dachowych, w tym m.in.: czyszczenie elewacji, wymianę tynków, malowanie, konserwację detalu architektonicznego, remont połaci dachowych oraz odtworzenie pierwotnych elementów (okna, drzwi, okładziny itp.).

4. Za termin rozpoczęcia remontu uważana będzie data rozpoczęcia remontu podana we wniosku, stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy wyłącznie remontów rozpoczętych nie później niż 31.12.2011 r.

6. Za termin zakończenia remontu uważana będzie data zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych prac remontowych, które należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia zwolnieniem od podatku od nieruchomości są koszty poniesione przez podatnika na remont, o którym mowa w § 1 ust. 3, tj. koszty materiałów i usług budowlanych, bądź konserwatorskich.

 

§ 2.  1. Zwolnienia udziela się na wniosek podatnika, złożony przed rozpoczęciem remontu lub w czasie jego trwania. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31.12.2011r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający aktualny stan elewacji, mającej być przedmiotem remontu (np. dokumentacja fotograficzna, ocena stanu technicznego),

2) kopie uzyskanych pozwoleń, uzgodnień lub zgłoszeń, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Po zakończeniu remontu podatnik winien złożyć:

1) informację zbiorczą o wysokości poniesionych kosztów wraz z kopiami dokumentów i oryginałami do wglądu (kosztorys, rachunki, faktury i inne dokumenty świadczące o wydatkowaniu przez podatnika środków na ten cel),

2) informację o terminie zakończenia remontu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

3) dokument potwierdzający wygląd elewacji po zakończeniu remontu (np. fotografia).

4. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą po zakończeniu remontu, oprócz dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 3, przedkłada nadto:
1)  oświadczenie, iż nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), złożonym na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

2)  oświadczenia lub kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych (wraz z zestawieniem),

3)  informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką podatnik ten otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.

5. Po złożeniu przez podatnika informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, organ podatkowy dokonuje ich weryfikacji w terminie jednego miesiąca, w szczególności w drodze oględzin budynku.

 

§ 3.  1. Zwolnienie przysługuje po zakończeniu remontu i spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 3 i 4, od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym został zakończony remont. Podatnik winien poinformować organ podatkowy o zakończeniu remontu najpóźniej do dnia 15 grudnia roku, w którym zakończono remont.

2. Zwolnienie przysługuje do wysokości poniesionych przez podatnika kosztów, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku przeniesienia własności nieruchomości przed upływem 10 lat, zwolnienie przysługuje do końca miesiąca, w którym dokonano tej czynności.

 

§ 4.  1. Podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku w przypadku podania nieprawdziwych danych lub niezaktualizowania danych wskazanych we wniosku.

2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę. Kwota niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

 

§ 5.  1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości na wniosek podatnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

a)  pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

b)  pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,

c)  pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

-  kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,

-  kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,

d)  pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,

e)  pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

f)  pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

g) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,

h) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

2. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości skorzystać mogą jedynie przedsiębiorcy, dla których wartość planowanej pomocy udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez nich w różnych formach i z różnych źródeł, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane