W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 20 listopada 2008 roku (In.0055-9/08)

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 20 listopada 2008 roku

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXXIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 23 października 2008 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

 

            - w zakresie gospodarki finansowej

 

- rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Bankową obsługę budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój od 01.01.2009 roku do 31.12.2012 roku”. W przetargu wzięło udział dwóch wykonawców, tzn. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju oraz GETIN Bank S.A. CENTRALA w Katowicach. Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju i z tym wykonawcą zostanie podpisana umowa na obsługę bankową

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- 21 listopada do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostaną złożone wnioski na realizację następujących zadań:

- „Budowa obwodnicy Oś. Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju”,

- „Remont drogi wraz z budową pętli autobusowej w ciągu ulicy Świerczewskiego w Jastrzębiu Zdroju”,

- „Remont drogi wraz z przebudową wiaduktu w ciągu ulicy Świerklańskiej
w Jastrzębiu Zdroju”

 

- w przygotowaniu jest wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: „Remont schodów i traktów pieszych w Parku Zdrojowym im. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu Zdroju”,

- planowane jest podpisanie z Urzędem Marszałkowskim umowy na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”,

- następujące wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną wniosków z wynikiem bardzo dobrym, a tym samym zostały zakwalifikowane do oceny merytoryczno-technicznej:

- „Budowa dróg publicznych i kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”,

- „Budowa obiektów sportowych przy SP 17 w Jastrzębiu Zdroju”,

- „Modernizacja basenu w ZS nr 6 w Jastrzębiu Zdroju”

 

- wniosek o dofinansowanie realizacji Etapu I Drogi „Głównej Południowej” również przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zakwalifikował się do oceny merytoryczno – technicznej, 

- 31 października dopuszczono do ruchu komunikację na rondzie w związku z budową obwodnicy oś. Staszica – aktualnie trwa przebudowa oświetlenia,

- trwają prace przy budowie ronda na terenie byłej KWK Moszczenica, jak również trwa przygotowanie projektów kanalizacji deszczowej (od wylotu głównego kolektora deszczowego z ul. Broniewskiego do Ruptawianki),

- trwają remonty nawierzchni ulic: Wiśniowej, Zioły, Klonowej, Akacjowej, H. Sławika,

- zakończono prace związane z oświetleniem ulic: Korfantego, Klubowej, Armii Krajowej (boczna), Moniuszki. Wymieniono oświetlenie traktu pieszego przy ulicach: Kaszubskiej,  Małopolskiej,

- trwa procedura przetargowa na wykonanie oświetlenia przy ul. Malchera,

- zakończono projekty oświetlenia ulic: Plebiscytowej i Żytniej,

- trwa przygotowanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Szotkowickiej

                       

 

            - w zakresie polityki gospodarczej

 

- trwają prace nad realizacją umowy dotyczącej opracowania dokumentu pt. „Ocena możliwości gospodarczego wykorzystania metanu z pokładów węgla w gospodarce komunalnej Miasta Jastrzębie Zdrój”,

- 12 listopada odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.  w Katowicach,

- w dniach 12-13 listopada wznowiono prace zespołu ds. aktualizacji ofert inwestycyjnych Miasta Jastrzębie Zdrój oraz wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych.

- przekazano do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z Jastrzębia Zdroju informacje
nt. możliwości skorzystania z usług konsultanta Eurodesku, który może przeprowadzić bezpłatnie jedną z pięciu lekcji europejskich w szkołach, w ramach projektu pn. „Młodzież w Europie”,

- w związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta zorganizowano spotkania
z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami oraz z organizacjami pozarządowymi. Wnioski ze spotkań zostaną uwzględnione w nowym dokumencie, który stanowić będzie podstawę do ubiegania się o środki z funduszy unijnych, 

- zakończono pracę nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Jastrzębia Zdroju na lata 2008 – 2015, który diagnozuje sytuację w mieście oraz określa dzielnice wymagające przeprowadzenia zaplanowanych zadań rewitalizacyjnych. Lokalny Program Rewitalizacji  Jastrzębia Zdroju na lata 2008 – 2015 jest podstawowym dokumentem do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej
z zakresu działań rewitalizacyjnych,

- przekazano spółdzielniom mieszkaniowym oraz Miejskiemu Zarządowi Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju informacje o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na „Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych materiałami mniej szkodliwymi dla człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu”, w ramach Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja duże miasta”,

- prowadzone są rozmowy dotyczące podpisania wzajemnej umowy partnerskiej z Prievidzą, miastem o zbliżonym charakterze społeczno-gospodarczym do Jastrzębia Zdroju

 

 

            - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- statystyki prowadzone przez urząd pracy wskazują na stały spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Według danych na dzień 31 października w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 2.565 osób bezrobotnych,

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 6,5% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do września 2008r.),

- w październiku w urzędzie pracy zostało zarejestrowanych jako bezrobotne 636 osób, natomiast z ewidencji urzędu wyłączono 656 osób,

- w październiku zarejestrowano 196 ofert pracy, z czego 47 to oferty subsydiowane (spośród ofert subsydiowanych przeważały staże i przygotowania zawodowe),  

- trwa realizacja projektów: „Aktywni na rynku pracy” oraz „Skuteczny urząd”  współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- trwa realizacja programu „45/50 Plus”, finansowanego z „rezerwy” Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który zakłada aktywizację poprzez udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku powyżej 45. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50. roku życia,

- dzięki przyznanym środkom z „rezerwy” Funduszu Pracy pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej ruszył program „Zrób to sam – wsparcie dla przedsiębiorczych”, który zakłada aktywizację 20 osób bezrobotnych

 

 

- w zakresie edukacji

 

- rozpoczęto postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla trzech nauczycieli,

- 22 października odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli organu prowadzącego
z przedstawicielami działających w Jastrzębiu Zdroju związków zawodowych pracowników oświaty w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2009, określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.  Przedstawiciele związków zawodowych domagali się od przedstawicieli organu prowadzącego podania kwoty, którą w roku 2009 Miasto jest w stanie
przeznaczyć na finansowanie dodatków. Ustalono, że kolejne spotkanie w sprawie regulaminu odbędzie się w momencie, kiedy Miasto będzie w stanie podać kwotę, o którą proszą przedstawiciele związków zawodowych. Chciałbym zaznaczyć, że po pierwsze jeżeli w przyszłym roku płace nauczycieli mają wzrosnąć o 10% w dwóch etapach – 5% w pierwszym półroczu i 5 % w drugim półroczu, to w sumie nie będzie to 10%, ale 12-13%. Po drugie mankamentem jest, że my do końca tego roku przygotowujemy regulamin na 2009 rok, a nie wiemy jak mają wyglądać płace w przyszłym roku. Podniesienie jakichkolwiek dodatków powoduje jeszcze dodatkowe podniesienie skutków finansowych przyszłorocznych zmian. Tymczasem miasto ma stawki powyżej stawek ministerialnych, a nie poniżej. Gdybyśmy byli poniżej moglibyśmy już regulować te dodatki, ale będziemy się spotykać ze związkami zawodowymi i ten temat omawiać.

- sporządzono dyspozycje wypłaty dofinansowania do czesnego dla dokształcających się nauczycieli, przyznanego na semestr zimowy 2008/2009,

- na podstawie materiałów otrzymanych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej sporządzono zbiorczy raport wyników egzaminów maturalnych (łącznie z wynikami egzaminów poprawkowych) - maturę zdało 85,03% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,

- rozpoczęły się przygotowania kadry pedagogicznej szkół gimnazjalnych do realizacji nowego ministerialnego projektu „Komputer dla ucznia”.

- do 30 listopada został przedłużony termin naboru wniosków do projektu systemowego pt. „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”,

- w dalszym ciągu rozpatrywano złożone przez szkoły  wnioski o przyznanie stypendium szkolnego – świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

- została podpisana z Wojewodą Śląskim umowa finansowa dotycząca realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny”. Dotację w łącznej kwocie 44.492,00 zł. otrzymało pięć placówek oświatowych,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o sfinansowanie działalności punktu konsultacyjnego i  otrzymała na ten cel 15.287,00 zł. Punkt konsultacyjny udzielać będzie porad w sprawach m.in. dojrzałości szkolnej, trudności dydaktyczno - wychowawczych, doradztwa, wsparcia psychologiczno–pedagogicznego

 

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- w dniach 18, 21, 26, 27 i 28 listopada zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej dotyczące problematyki zdrowotnej, odbywające się w ramach X Jastrzębskich Dni Promocji Zdrowia,

- w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych w nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych zostało przyjętych 2.850 wniosków oraz wydano 2.918 decyzji. W zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która obowiązuje od 1 października br. złożonych zostało 530 wniosków, natomiast wydano 516 decyzji. Ogółem kwota wydatkowana od stycznia do października 2008r. wynosi 10.626.173,00 zł. Ponadto podjęto działania wobec 530 dłużników alimentacyjnych

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych, złożone przez mieszkańców miasta w III kwartale 2008 roku. Wnioski dotyczyły dofinansowania:

 

- 29 ekologicznych kotłów grzewczych,

- 3 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

- 5 przydomowych oczyszczalni ścieków,

- 10 kolektorów słonecznych,

- unieszkodliwienia azbestu z 6 budynków

Łączna kwota dofinansowań wyniosła 89.000,00 zł.

 

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano nabycia od osób fizycznych prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  pod poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej ul. Kłosowej,

- dokonano nabycia od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej pod pas drogi ul. Przemysłowej,

- dokonano nabycia od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością Skarbu Państwa  z przeznaczeniem pod budowę hali widowiskowo–sportowej przy ul. Leśnej,

- kontynuowano powiadamianie nabywców o wysokości opłaty obowiązującej w 2008 roku,
w związku z prowadzoną przez spółdzielnie mieszkaniowe sprzedażą na rzecz osób fizycznych wyodrębnionych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Miasta Jastrzębie Zdrój,

- kontynuowano prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój i Skarbu Państwa, zabudowanych garażami, budynkami mieszkalnymi oraz handlowo–usługowymi,

- dokonano zbycia w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 32,  zabudowanej budynkiem byłej siedziby Sądu Rejonowego wpisanym do rejestru zabytków,

- dokonano zbycia w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Witczaka, użytkowanej  jako parking,

- prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolnej oraz naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu,

- przygotowano informację o stanie mienia komunalnego za 2008 rok

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 1.111 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 178.573,59 zł.,

- trwają czynności związane z procedurą sprzedaży 45 lokali mieszkalnych,

- prowadzona jest weryfikacja należnych odszkodowań za lata 2005-2006 w związku z zakończoną kontrolą w spółdzielniach mieszkaniowych,  

- odbyło się 6 zebrań Wspólnot Mieszkaniowych            

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozstrzygnięto przetargi na realizację zadań: 

- Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292 – przetarg odbył się  dniu 13.10.2008r.                                                                 

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w lokalach mieszkalnych  (123 szt.)  – przetarg odbył się w dniu 30.10.2008r.

- Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, dotyczącej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przy ul. Witczaka 4 w Jastrzębiu Zdroju w zakresie ich przystosowania na potrzeby Galerii Historii Miasta – przetarg odbył się w dniu 14.11.2008r.  postępowanie w toku (wpłynęła jedna oferta)

 

- ogłoszono przetargi na realizację zadań

- remont pomieszczeń piwnicznych przy ul. Wrocławskiej 12,

- bieżące utrzymanie budynków socjalnych przy ul. Armii Krajowej nr 90, 92, 94, 96,  rzy ul. Gagarina nr 108, 110, 112, 116, przy ul. Stodoły nr 52 i 54

 

- w zakresie prowadzonych inwestycji:

- Modernizacja obiektu przy ul. Klubowej 2 - odebrano kolejny etap robót budowlanych związanych z przebudową budynku

 

 

            - w zakresie kultury i sportu

 

- przyjmowano rozliczenia dotacji dla klubów sportowych wykonujących zadania publiczne w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych,

- przyjmowane i opracowywane są materiały do „Informatora miejskich imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w 2009r.”,

- do 15 grudnia można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i nagród pieniężnych dla trenerów osiągających wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym oraz wnioski o udzielenie stypendium w dziedzinie sportu,

-  do 15 grudnia przyjmowane będą oferty na konkurs ofert na wspieranie w 2009 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa,

- w dniach 17–19 października w ramach X jubileuszowej edycji Międzynarodowego Festiwalu Chórów im. ks. Anzelma Skrobola w parafiach jastrzębskich dekanatów zaprezentowały się chóry prawosławne, żydowskie, katolickie, ewangelickie z Polski, Czech, Niemiec oraz Ukrainy,

- w dniach od 23 do 26 października odbywał się VIII Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych”,

- 30 października w ramach cyklu „Przerwa na… kino” odbył się przegląd filmów Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komórkowych poprzedzony spotkaniem z pomysłodawcą, twórcą i koordynatorem festiwalu Zbigniewem Placzyńskim,

- 11 listopada z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości zaprezentowany został program „Polska i Pokój – proste słowa”,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę fotografii podwodnych Piotra Poloka pt.  „MORSKA KRAINA FARAONÓW” (ekspozycję można było oglądać do 31 października w Galerii „Epicentrum”),

- 14 listopada w Galerii „Ecentrum” odbyło się otwarcie wystawy prac Michała Minora absolwenta i pracownika katedry malarstwa i projektowania graficznego katowickiej ASP (wystawa potrwa do 5 grudnia),

- ekspozycję pt. „1988 – Strajk, który przyniósł wolność” (wystawę będzie można oglądać do 28 listopada w Galerii Historii Miasta)

- 7 listopada odbył się „III Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie IPA CUP 2008”, w którym  uczestniczyły drużyny z Tych, Cieszyna oraz Czech,

- na Lodowisku „JASTOR” w ramach ślizgawek ogólnodostępnych odbywają się ślizgawki
z niespodzianką. Listopad rozpoczął się „Ślizgawką z muzyką lat 90-tych”,

- 13 listopada odbył się mecz w ramach Pucharu CEV i Challenge pomiędzy drużyną Olympiakos Pireus a KS Jastrzębski Węgiel,

- 13 grudnia o godz.17.15 na lodowisku „JASTOR” odbędzie się mecz siatkarzy KS Jastrzębski Węgiel w ramach Challange Cup z drużyną A.J Fonte Bastardo z Portugalii

 

 

            - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- 4 listopada odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją książki Grzegorza Łubczyka – byłego ambasadora Polski na Węgrzech pt. „Henryk Sławik. Wielki zapomniany Bohater Trzech Narodów”,

- odbyły się wykłady, spotkania:

- 6 listopada - wykład towarzyszący wystawie pt. „Drogi do niepodległości”, którego prelegentem był dr Krzysztof Nowak z Uniwersytetu Śląskiego,

- 14 listopada - wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „W afrykańskie klimaty”, który poprowadzili Marian i Paweł Hudek,    

           

- 6 listopada zorganizowano Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Ave”, który odbył się  podczas wernisażu wystawy „Ku Tobie Polsko!”,

- 18 listopada odbyło się spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem – autorem książek dla dzieci,

- w dniach 18-20 listopada w ramach cyklu „Pokonaj depresję” odbyły się wykłady dotyczące przyczyn powstawania depresji i sposobów jej leczenia,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę ze zbiorów Ireneusza Huculaka w 90. rocznicę odzyskania niepodległości pn. „Ku Tobie Polsko!” (wystawę można będzie oglądać do 28 listopada br. w Galerii „Pod Sową”),

- wystawę fotografii Jarosława Kaczmarskiego pn. „Fascynujący świat owadów” (wystawę można będzie oglądać do 28 listopada br. w Galerii „Da Vinci”)

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 11 listopada odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości,

- 13 listopada odbyło się szkolenie dla pracowników placówek oświatowych z terenu miasta, realizujących tematykę obrony cywilnej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

 

 

            - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- zakończono prace przy rozbudowie kwater grzebalnych „K” i „L” na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Okrzei,

- rozstrzygnięto postępowania i zawarto umowy na:

- wykonanie projektów instalacji obejmującej projektowany warsztat ślusarski, zaplecze socjalne oraz garaże przy ul. Dworcowej 17 D,

- modernizację magazynów 1-4 zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 17 D,

- ogłoszono przetarg na budowę drugiego kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,    

- w ramach utrzymania czystości w gminie‎:

- wykonano prace porządkowe na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie sołectw,

- usunięto dzikie wysypisko przy ul. Szybowej   

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

 

- 30 października odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli jastrzębskich organizacji pozarządowych, dotyczące „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2010 roku. Aktualizacja do 2015 roku”, podczas którego omówiono kwestie współpracy z podmiotami III sektora oraz zebrano propozycje przedstawicieli organizacji w zakresie korzystnych dla nich rozwiązań. Wszystkie spostrzeżenia będą miały odzwierciedlenie w głównym dokumencie strategicznym Miasta,

- 5 i 13 listopada odbyły się spotkania, podczas których opracowano zarys projektu
pn. „Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół i placówek specjalnych po 35. roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z Jastrzębia Zdroju”,

- 18 listopada odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Inicjatywa”, który realizowany jest przez Żorską Izbę Gospodarczą. Celem tego przedsięwzięcia jest udzielenie wsparcia jastrzębskim organizacjom pozarządowym jako przedstawicielom ekonomii społecznej na terenie Województwa Śląskiego.

 

 

 

Ponadto nawiązując do informacji Pani Przewodniczącej dotyczącej wezwań do usunięcia naruszenia prawa dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego Ruptawy i Cisówki chciałbym podkreślić, że Prezydent Miasta w pełni podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione na październikowej sesji Rady Miasta. Zarzuty podniesione przez skarżących w treści wezwania są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

Plan miejscowy opracowano zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z poszanowaniem praw społeczności lokalnej wyrażonym m.in. poprzez konsultacje społeczne i dyskusję publiczną.

Plan miejscowy, uchwalony przez Radę Miasta, wszedł w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i stał się obowiązującym prawem miejscowym.

Przypomnę, że jakąkolwiek nową inicjatywą uchwałodawczą  nie dysponuje wyłącznie Prezydent Miasta, ale również radni, kluby radnych, komisje Rady Miasta i Pani Przewodnicząca.

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 30.12.2008 14:43
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 514
Drukuj Zapisz do PDF